З. Варналій, д-р екон. наук, проф., І. Савич, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЧИННИКИ ТІНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

У статті висвітлено основні форми та проаналізовано сучасні тенденції тінізації бюджетних відносин в Україні, виокремлено основні чинники тінізаційних процесів в бюджетній сфері, досліджено вплив політичних процесів, як основоположної детермінанти тінізації бюджетних відносин в Україні.

Ключові слова: тіньова економіка, тінізація бюджетних відносин, бюджетні правопорушення, корупція, політичні процеси.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1

References
 1. Tinova ekonomika: sutnist, osoblyvosti ta shliakhy lehalizatsii: [monohrafiia] / za red. Z. S. Varnaliia. – K.: NISD, 2006. – 576 s.
 2. Radionov YU.D. Osnovni vydy ta sut biudzhetnykh porushen [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/EkUk_2012_8_7.pdf.
 3. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi finansovoi inspektsii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/.
 4. Ofitsiina veb-storinka Federatsii robotodavtsiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ua.fru.org.ua/.
 5. Ofitsiina veb-storinka Natsionalnoho banku Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.bank.gov.ua.
 6. V Ukraini vykryly 14 “pralen”, shcho vidmyly 140 mlrd hryven z biudzhetu // Ekonomika / Finansy. – 10.04.2014 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/906289-v-ukrajini-vikrili-14-pralen-scho-vidmili- 140-mlrd-griven-z-byudjetu.html.
 7. Henprokuratura vidkryla 563 spravy pro rozkradannia biudzhetnykh koshtiv za Yanukovycha [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://economics.unian.ua/finance/919861-genprokuratura-vidkrila-563-spravi-pro-rozkradannya-byudjetnihkoshtiv-za-yanukovicha.html.
 8. Predborskyi V. A. Detinizatsiia ekonomiky v konteksti transformatsiinykh protsesiv. Pytannia teorii ta metodolohii: [monohrafiia] / V. A. Predborskyi. – K.: Kondor, 2005. – 614 s.
 9. The economist. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economist.com/; http://ti-ukraine.org/; http://www.weforum.org/.
 10. Aksaniuk M. Chornomorske paroplavstvo: makhovyk rozprodazhu flotu pryzupyneno / Mykhailo Aksaniuk // Den. – № 103. – 1997. – 5 s.
 11. Ofitsiina veb-storinka Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.ukrstat.gov.ua.
 12. Ofitsiina veb-storinka Svitovoho banku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.worlbank.org.
 13. Pochatky oliharkhizatsii // Tyzhden № 27 (192). – vid 30 chervnia. – 2011. – S.11-13.
 14. Veb-storinka orhanizatsii po borotbi z koruptsiieiu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.transparency.org/gcb2013/country?country =ukraine.
 15. Tsentr Razumkova [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.razumkov.org.ua/ukr/index.php.
 16. Ofitsiina veb-storinka Mizhnarodnoho valiutnoho fondu [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.imf.org/ external/pubs/ft/weo/2013/01/weod ata/index.aspx.
 17. Ofitsiinyi sait tsentralnoi vyborchoi komisii Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.cvk.gov.ua.
 18. Ofitsiina veb-storinka orhanizatsii Mizhnarodnoho biudzhetnoho partnerstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://internationalbudget.org/.

Завантажити

 • pdf 164_6-12
  File size: 447 kB Downloads: 744