Л. Гудзинська, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ПЕРСПЕКТИВИ ІПОТЕКИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ОЦІНКА РИЗИКІВ

У статті дана оцінка трансформації системи оподаткування нерухомості в Україні в контексті зміни платоспроможності потенційних позичальників іпотечних кредитів.

Ключові слова: іпотека; іпотечний ринок; іпотечне кредитування; житлова іпотека; оподаткування нерухомості.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/4

References
  1. Proekt Zakonu Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu ta deyakykh inshykh zakoniv Ukrayiny (shchodo podatkovoyi reformy)” [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny: [sayt]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52180. – Nazva z ekrana.
  2. Byuleten’ Natsional’noho banku Ukrayiny [Elektronnyy resurs] // Natsional’nyy bank Ukrayiny: [sayt]. – Elektron. dani // Byulleten’. – # 9/2014 (258). – Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=4881605
  3. Sotsial’no-ekonomichne stanovyshche domohospodarstv Ukrayiny u 2013 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennya umov zhyttya domohospodarstv) [Elektronnyy resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: [sayt]. – Rezhym dostupu: www.govstat.org.ua
  4. Sotsial’no-ekonomichne stanovyshche domohospodarstv Ukrayiny u 2013 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennya umov zhyttya domohospodarstv) [Elektronnyy resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: [sayt]. – Rezhym dostupu: www.govstat.org.ua
  5. Sotsial’no-ekonomichne stanovyshche domohospodarstv Ukrayiny u 2013 rotsi (za danymy vybirkovoho obstezhennya umov zhyttya domohospodarstv) [Elektronnyy resurs] // Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny: [sayt]. – Rezhym dostupu: www.govstat.org.ua
  6. Podatkovyy kodeks Ukrayiny // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR). – 2011. – # 13-14, # 15-16, # 17.– st.112). [iz zminamy ta dopovnennyamy] [Elektronnyy resurs] // Verkhovna Rada Ukrayiny: [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/2755-17. – Nazva z ekrana.
  7. Hudzyns’ka L.Yu. Perspektyvy zhytlovoyi ipoteky v konteksti podatkovoyi reformy v Ukrayini / L.Yu.Hudzyns’ka // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – 2011. – # 127. – S. 35-37.
  8. Vasyl’chenko Z. Deyaki aspekty metodolohichnoyi osnovy modelyuvannya finansovoyi bezpeky banku / Z.Vasyl’chenko // Visnyk Kyyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. – 2013. – # 6 (147). – S. 15.
  9. Vorontsov Y. O chem molchyt Mynfyn [Elektronnyy resurs] / Y.Vorontsov. – http://ekonomika.eizvestia.com/full/663- o-chem-molchit-minfin

 

Завантажити