А. Ігнатюк, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, С. Кульпінський, канд. екон. наук, пров. наук. співроб. НДЕІ при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, Київ ЕКСПАНСІЙНА МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА І МОЖЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ

У статті аналізуються основні інструменти експансійної монетарної політики та її вплив на інвестиційне зростання. Обґрунтовуються можливості трансформації монетарної політики у напрямку активізації інвестиційних процесів, зокрема через запровадження макропруденційних обмежень, розвитку інвестиційних альтернатив для населення та посилення ролі банків з державним капіталом. Пропонуються заходи інвестиційного стимулювання з боку національного банку, разом з Урядом, щодо розподілу емітованих коштів через інструменти монетарної експансії.

Ключові слова: інвестиції; монетарна політика; макропруденційне регулювання; державні банки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/6

References
 1. Onyshchenko, V.O., Dovhal’, Yu.S., Savchenko, T.V. Doslidzhennya vplyvu hroshovo-kredytnoyi polityky na makrokonkurentospromozhnist’ krayiny. Visnyk Ukrayins’koyi akademiyi bankivs’koyi spravy. 2011. № 2(31). P. 7-12. (Ukrainian)
 2. Belins’ka Ya.V., Kachur A.V. Monetarni vazheli pidvyshchennya konkurentospromozhnosti ekonomiky ta vykhodu na stalu trayektoriyu ekonomichnoho zrostannya. Ekonomichnyy visnyk universytetu. 2013. Vyp. 21(1).Р. 190-196. (Ukrainian)
 3. Naumenkova S.V. Novi tendentsiyi v mekhanizmi rehulyuvannya finansovoho sektoru.Visnyk Natsional’noho banku Ukrayiny. 2011. №12. P. 4 – 11. (Ukrainian)
 4. Bordo M. D. Expansionary Monetary Policy Can Create Asset Price Booms. Economic policies for the 21st century. Shadow Open Market Committee. 2012. 7 p. (English)
 5. Shevchuk V. Peredumovy ta zahrozy “perehrivu” rynku nerukhomosti ta mekhanizmy yoho vrehulyuvannya. Stratehichni priorytety: Naukovo-analitychnyy shchokvartal’nyy zbirnyk. 11/2006. N. P.118-127. (Ukrainian)
 6. Baranovs’kyy O.I. Ekonomika “myl’nykh bul’bashok”. Ekonomika i prohnozuvannya. 2008. N4. Р. 45-68. (Ukrainian)
 7. Goodwin, N., Harris, J., Nelson, J., Roach, B. Macroeconomics in Context, Second Edition. Chapter 15: The Financial Crisis and the Great Recession. Sharpe. 2008. pp.337-356. (Ukrainian)
 8. Cociuba, S., Shukayev, M, Ueberfeldt, A. Do Low Interest Rates Sow the Seeds of Financial Crises? Bank of Canada.Working Paper 2011-31. November 2011. 54 p. (English)
 9. Pro vypusk oblihatsiy vnutrishn’oyi derzhavnoyi pozyky “Viys’kovi oblihatsiyi”: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01 kvitnya 2014 roku № 101. http://sfs.gov.ua/baneryi/umov-pridbannya-ovdp/obligatsii-vnutr-derjavnoi-poz. (Ukrainian)
 10. China bond market ready for takeoff after bold moves. http://www.bloomberg.com/news/2012-06-11/china-bondmarket-ready-for-takeoff-after-bold-moves.html (English)
 11. Belins’ka Ya. Monetarni vazheli stymulyuvannya investytsiynykh protsesiv v Ukrayini: Analitychna zapyska [Elektronnyy resurs]. – Natsional’nyy instytut stratehichnykh doslidzhen’, 2012. http://www.niss.gov.ua/articles/880/3. (Ukrainian)
 12. Shelud’ko N. Problema kapitalizatsiyi derzhavnykh bankiv Ukrayiny. Ekonomika i prohnozuvannya: Naukovoanalitychnyy zhurnal. 08/2008. №3. P.45-60. (Ukrainian)
 13. Policy Responses to the Economic Crisis: Investing in Innovation for Long-term Growth. OECD. 2009. June. 37. (English)
 14. Dzyublyuk, O. Osoblyvosti sek”yurytyzatsiyi u mekhanizmi upravlinnya kredytnym ryzykom bankivs’koyi diyal’nosti // Visnyk Ternopil’s’koho natsional’noho ekonomichnoho universytetu. Ternopil’. 2009. Vyp. 2. P. 45-55. (Ukrainian)

Завантажити