В. Скіцько, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У ЛОГІСТИЦІ ПІДПРИЄМТСВА

У роботі досліджено існуючі моделі інформаційних потоків; запропоновано ієрархічні рівні моделювання інформаційних потоків; для загального випадку описано можливі порушення, які можуть мати місце у процесі протікання інформаційних потоків; пропонуються деякі способи використання відповідного інструментарію моделювання для вирішення низки проблем, пов’язаних з аналізом інформаційних потоків.

Ключові слова: інформаційний потік, моделювання, логістика, інформаційно-телекомунікаційні технології.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/9

References
 1. Afanasenko I.D., Borisova V.V., 2012. Kommercheskaya logistika: uchebnik dlya vuzov. Standart tretego pokolenija.Spb.: Piter
 2. Gadzhinskiy A.M., 2008. Logistika: uchebnik. Moskva: Izdatelsko-torgovaya korporacіya “Dashkov i Ko”
 3. Korablev A.V., 2011. Primenenie ekonomiko-matematicheskikh metodov optimizacii informacionnykh potokov. Ekonomika i upravlenie, 5(78), pp. 271-274, [online] Available at:
 4. Kabanenko Yu. V., 2013.Matematychna model informaciinogo potoku.Biznes Inform, 8, pp.135–138.
 5. Lande D. V., 2006. Osnovy integracii informacionnykh potokov: monografiya. Kiev: Inzhiniring.
 6. Deinega O.V., 2008. Organizaciini aspekti formuvannia informaciinykh potokiv u lanciugakh postavok produktsii mashynobuduvannia. Visnyk Natsionalnogo universytetu “Lvivska politekhnika”. Seriia: Problemy ekonomiky ta upravlinnia, 628, pp. 464-469.
 7. Bauersoks Donald Dzh., Kloss Deyvid Dzh., 2008. Logistika: intergrirovannaya tsep postavok. 2-e izd. Moskva: ZAO “Olimp-Biznes”.
 8. Hudoyarov I.V., Shvetsova E.V., 2014. Informacionnye potoki, ikh analiz, metodika modelirovaniya dannykh v logistike.Koncept. Sovremennye nauchnye issledovaniya, [online] Available at:
 9. Sviridov A.S., 2004. Razrabotka metoda i algoritmov postroeniya modeli informacionnykh potokov predpriyatiya: avtoreferat disertacii kandidata tekhn. nauk : 05.13.01 “Sistemnyy analiz, upravlenie i obrabotka informacii”, Taganrog
 10. Barykin S.E., Karpunin S.A., 2010. Modeli vzaimodejstviya potokov mikrologisticheskoy sistemy. Audit i finansovyy analiz, [online] Available at:
 11. Ternovoy V.P., Kovalev S.M., 2011. Modelirovanie informacionnykh potokov na osnove nechetkikh dinamicheskikh sistem. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki.Tematicheskiy vypusk.Metody i sredstva adaptivnogo upravleniya v energetiki, 2, pp.132–137.
 12. Vіtlіnskyy V.V., 2003. Modeliuvannia ekonomіki: navchalnyi posіbnik. Kyiv: KNEU.
 13. Milyutina E. Organizaciya lyudey, lyudi organizacii (Razdel 2.2. Informacionnyy potok) [online] Available at:
 14. Rodkina T.A., 2001. Informacionnaya logistika. Moskva: Ekzamen.
 15. Rutkovskaya D., Pilinskiy M., Rutkovskiy L., 2007. Neyronnye seti, geneticheskie algoritmy i nechetkie sistemy: per. s polsk. Moskva: Goryachaya liniya – Telekom
 16. Shtovba S. D., 2007. Proektirovanie nechetkikh sistem sredstvami MATLAB. Moskva: Goryachaya liniya.
 17. Vitlinskyy V.V., Skitsko V.I., 2014. Teoriya intelektualnykh system pryinyattia rishen: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNEU.
 18. Leonenkov A. V., 2005. Nechetkoe modelirovanie v srede MATLAB i fuzzyTECH.SPb.: BHV-Peterburg.

Завантажити