А. Ходжаян, д-р екон. наук, Т. Шиптенко, заступник завідувача відділу з питань економічної безпеки Науково-дослідний економічний інститут Мінекономрозвитку і торгівлі України ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ОБ’ЄКТ ОЦІНЮВАННЯ

В статті розглянуто існуючі наукові підходи до формулювання сутності поняття та структурних елементів тіньової економіки. Наведені визначення тіньової економіки як об’єкту оцінювання. Розкрито форми прояву тіньових відносин у розрізі інституціональних секторів економіки. Охарактеризовано методи оцінювання тіньового сектору з позицій їх об’єкту дослідження.

Ключові слова: тіньова економіка; економіка, яка офіційно спостерігається; економіка, яка безпосередньо не спостерігається; економіка, яка не спостерігається і не обліковується; загальна економіка; рівень та обсяги тіньової економіки; методи оцінювання рівня тіньової економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/13

References
 1. Schneider F. The Shadow Economy in Europe, 2013 / F. Schneider, A. Kearney – https://www.atkearney.com/ financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/ j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192
 2. Ekonomichna polityka Ukrayiny, ekonomichna sytuatsiya i prohnozy // Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny: [website ]. – http://www.me.gov.ua/ (Ukrainian)
 3. Bazy’levy’ch V.D. Metody’chni aspekty’ oczinky’ masshtabiv tin’ovoyi ekonomiky’ / V.D. Bazy’levy’ch, I.I. Mazur // Ekonomika Ukrayiny’. – 2004.– # 8. – р. 36-44. (Ukrainian)
 4. Varnalij Z.S. Tin’ova ekonomika: sutnist’, osobly’vosti ta shlyaxy’ legalizaciyi / Z.S. Varnalij. – K.: NISS, 2006. – 567 р. (Ukrainian)
 5. Kraus N. M. Tin’ovy’j ta oficijny’j sektory’ ekonomiky’: antagonisty’chne spivisnuvannya i vzayemodiya: Monografiya / N. M. Kraus. – Poltava: RVV PUSKU, 2008. – 410 р. (Ukrainian)
 6. Kraus N.M. Tin’ova ekonomika i metody’ vy’znachennya yiyi obsyagu v umovax transformacijny’x peretvoren’ / N.M. Kraus // Ekonomika: problemy’ teoriyi ta prakty’ky’: zbirny’k naukovy’x pracz’. – Pub. 222: Іn 5 v. – V. III. – Dnipropetrovs’k: DNU, 2007. – р. 690-698. (Ukrainian)
 7. Tin’ova ekonomika v Ukrayini: masshtaby’ ta napryamy’ podolannya: analit. dop. / [T.A. Ty’shhuk, Yu.M. Xarazishvili, O.V. Ivanov ta in.]; za zag.red. Ya.A. Zhalila. – K.: NISS, 2011. – 96 р. (Ukrainian)
 8. Systema natsyonal’nykh schetov 1993. / [Komyssyya Evropeyskykh soobshchestv, Mezhdunarodnyy valyutnyy fond, Orhanyzatsyya эkonomycheskoho sotrudnychestva y razvytyya, Orhanyzatsyya Ob’edynennykh natsyy, Vsemyrnyy bank]. – Bryusel’, Lyuksemburh, Vashynhton, N’yu-York, Paryzh, 1998. – 725 p. (Russian)
 9. Systema natsyonal’nykh schetov 2008 / [Evropeyskaya komyssyya, Mezhdunarodnyy valyutnyy fond, Orhanyzatsyya ekonomycheskoho sotrudnychestva y razvytyya, Orhanyzatsyya Ob’edynennykh natsyy, Vsemyrnyy bank]. – N’yu-York, 2012.– https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Russian.pdf (Russian)
 10. Metodyka obchyslennya obsyahiv ekonomiky, yaka bezposeredn’o ne sposterihayet’sya, v rakhunkakh vyrobnytstva ta utvorenni dokhodu. – http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nr/nr_05.pdf (Ukrainian)
 11. Shadow Economies All over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 / F. Schneider, A. Buehn, Claudio E. Montenegro // The World Bank: [website]. – http://www-wds.worldbank.org/ external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2010/10/14/000158349_20101014160704/Rendered/PDF/WPS5356.pdf
 12. Moskvin O. Measuring The Non-Observed Economy In National Accounts. Illegal Activities. Estimating The Illegal Economic Activities In The National Accounts Of Ukraine. – Economic Commission for Europe Conference of European Statisticians Joint UNECE/Eurostat/OECD Meeting on National Accounts Ninth Meeting Geneva, 21-24 April 2008. – http://rpp.nashaucheba.ru/docs/index-142713.html (Russian)
 13. Metodychni rekomendatsiyi rozrakhunku rivnya tin’ovoyi ekonomiky [Zatverdzheni Nakazom Minekonomiky Ukrayiny vid 18.02.2009 r. # 123] // Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrayiny: [website]. – http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat_id=38738. (Ukrainian)
 14. Non-observed economy in national accounts. Survey of Country Practices. – United Nations. New York and Geneva, 2008. – http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/NOE2008.pdf

Завантажити