К. Черкашина, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Л. Могилко, канд. екон. наук Київська філія АТ “МІСТО БАНК”, Київ ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ

У статті визначено причини виникнення та існування дефіциту державного бюджету країни. В історичній ретроспективі розглянуто основні джерела фінансування бюджетного дефіциту. Обґрунтована доцільність використання державних цінних паперів як важливого джерела фінансування бюджетного дефіциту в Україні.

Ключові слова: дефіцит державного бюджету, державні запозичення, державні цінні папери, державні облігації.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/14

References
 1. Bazylevych V.D. Derzhavni fifansu: navch.posib. / V.D. Bazylevych, L.O. Balastryk; za red. V.D. Bazylevycha. – K.: Atika, 2004. – 367 s.
 2. Ozerov I.Kh. Osnovu finansovoy nauki: Byudzhet. Formyi vzyimaniya.Mestnyie finansyi. Gosudarstvennyiy kredit.: M.: OOO “YurInfoR–Press”, 2008. – 622c.
 3. Feldstein M. Domestic Savings and International Capital Flows [Електронний ресурс] / Martin Feldstein and Charles Horioka // NBER Working Paper №310, January 1979, р. 30. – Режим доступу: http://www.nber.org/ papers/w0310.pdf?new_window=1.
 4. Naumenkova S.V. Rozvytok finansovogo sektoru Ukrainy v umovakh formuvannya novoi finansovoi arkhitektury / S.V. Naumenkova, S.V. Misсhenko. – K.: Universytet bankivskoi spravu, Tsentr naukovykh doslidzhen NBU, 2009. – 384 s.
 5. Kudryashov V. FInansuvannya defItsitu derzhavnogo byudzhetu [tekst] / V. Kudryashov // EkonomIka Ukrayini. – 2009. – # 4. – S. 52 – 64.
 6. Central Government Debt [Електронний ресурс]/ OECD Statistics – Режим доступу: http://stats.oecd.org/ index.aspx?queryid=8089.
 7. Economic and Financial Committee: Links to national institutions [Електронний ресурс]/ The Economic and Financial Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets. – Режим доступу: http://europa.eu/ efc/sub_committee/links/index_en.htm.
 8. Pro tsinni papery ta fondoviy rynok: zakon Ukrayini [Elektronniy resurs] // Verhovna Rada Ukrayini [sayt]. – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1398420782775467.
 9. Postanova KabInety Ministriv Ukrayiny pro zdiysnennya derzhavnyh zapozichen protyagom 2003 – 2013 rokIu [Elektronniy resurs] // Verhovna Rada Ukrayini [sayt]. – Rezhum dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/.
 10. Informatsiya schodo rozmischennya OVDP [Elektronniy resurs] // NatsIonalniy bank Ukrayini: [sayt]. – Rezhim dostupu: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=63639.
 11. Bydjetniy kodeks Ukrayini vid 08.07.2010r. № 2456-VI // Vidomosti Verhovnoyi Radu Ukrayini (VVR). – 2010. – N 50-51. – st.572 [iz zminamy ta dopovnennyamy] [Elektronniy resurs] // Верховна Рада України: [сайт]. – Rezhum dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/page.
 12. Baldacci E. Assessing Fiscal Stress [Elektronniy resurs]/ E. Baldacci, I. Petrova, N. Belhocine, G. Dobrescu, and S. Mazraani // IMF, WP №11/100, May 2011, p. 42. – Rezhum dostupu: http://www.imf.org/external/pubs/ ft/wp/2011/wp11100.pdf.

Завантажити