Л. Кириленко, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ НЕОБХІДНІСТЬ, СУТНІСТЬ ТА НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Обґрунтовано підходи до розуміння сутності процесів соціалізації економічної системи, що виступають дієвим каталізатором перетворення людини в активного суб’єкта, який здобуває повноваження на регулювання соціально- економічних процесів відповідно до своїх власних цілей, умов та потреб розвитку; підходи до аналізу проблеми адаптації національної економіки до вимог постіндустріального суспільства: основна ідея національної соціалізації економічної політики полягає в усвідомленні та реалізації того, що забезпечення суспільного добробуту є прерогативою не тільки держави, але й кожного громадянина України; стратегічним напрямом економічної політики в процесі соціалізації є спрямованість зусиль держави на розвиток здібностей громадян до самозабезпечення, і як наслідок – до самореалізації; ініціювання механізмів самоорганізації; розвиток соціального партнерства. Розроблено пропозиції щодо формування цілісної дієвої соціальної стратегії на основі поетапного розмежування завдань та виділення пріоритетів соціалізації економічної системи.

Ключові слова: соціалізація; соціалізація економічної системи; соціальна орієнтація економічного розвитку; соціальна стратегія; постіндустріальне суспільство.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/4

References
  1. Beliaiev, O.O. (2006) Socialnoekonomichnatransfomatsiia: teoriia ta praktikazdiysnenia v Ukraini [Socio-economic transformation: theory and practice implementation in Ukraine]. Kyiv: KNEU [in Ukraine].
  2. Bebelo, A.S., Bebelo, S.A., &Korovskyi, A.V. (2007). Sotsializatsiia I gumanizatsiiaekonomichnyhvidnosyn [Socialization and humanization of economic relations]. Kyiv: KNEU [in Ukraine].
  3. Geiets, V.M. (2000) Sotsio-gumanitarniscladoviperspektivperehodu do sotsialno-oriientovanoiekonomiky v Ukraini [Socio-humanitarian components perspectives transition to a socially-oriented economy in Ukraine]. EkonomikaUkrainy – Economy of Ukraine, 1, 4-11, 2, 4-12. [in Ukraine].
  4. Zaitsev, Yu. K. (2002).SotsializatsiiaekonomikyUkrainy ta systemnatransformatsiiasuspilstva^ metodologiia I praktyka [Socialization of Economy of Ukraine and systemic transformation of society: Methodology and Practice/. Kyiv: KNEU [in Ukraine].
  5. Lagutin, V.D. (1996). Liudyna I ekonomika.Sotsioekonomika [Man and economics.Socioekonomika]. Kyiv: Prosvita [in Ukraine].
  6. Mizhnarodnyivaliutnyi fond, BazadanyhSvitovogoekonomichnogoogliadu, Vsesvitnyiekonomichnyi forum. (April 2008). [International Monetary Fund, World Economic Database review, World Economic Forum]. gcr.weforum.org. Retrived from http://gcr.weforum.org/gcr/ [in English].
  7. Gilferding, R. (1928). Kapitalizm, sotsializmisotsial-demokratiia: sbornikstateyirechey [Capitalism, socialism and social-democracy, articles and things sbornyk]. Moskva, Leningrad: Gosizdat [in Russian].
  8. Gryshkin, V.O. (2005). SotsializatsiiaekonomikyUkrainy: teoriia, metodologiia, perspektyvy [Socialization of Economy of Ukraine: Theory, Methodology, Prospects]. Dnipropetrovsk: Porogy [in Ukraine].
  9. Bieliaiev, O.O., Kelichavyi, A.V. et al. (2014). Sotsialnaekonomika [Social Economy].Ye.B. Nikolaiev (Ed.). Kyiv: KNEU [in Ukraine].

 

Завантажити