О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття присвячена класифікації методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств. У статті розглянуто різні підходи до виділення груп показників конкурентоспроможності фірм та проаналізовано можливості їх застосування в Україні.

Ключові слова: методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств, показники конкурентоспроможності, класифікація, застосування.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/147-6/3

References
 1. Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpry’yemstva: Navchal’ny’j posibny’k / Kly’menko S.M., Dubrova O.S., Barabas’ D.O., Omel’yanenko T.V., Vakulenko A.V. – K.: KNEU, 2006. – 527 s.
 2. Chajny’kova, L.N. Konkurentosposobnost’ predpry’yaty’ya : ucheb. posoby’e / L.N. Chajny’kova, V.N. Chajny’kov. – Tambov: Y’zd-vo Tamb. gos. texn. un-ta, 2007. – 192 s.
 3. Fatxutdy’nov R.A. Upravleny’e konkurentosposobnost’yu organy’zacy’y’: Uchebny’k. – 2-e y’zd., y’spr. y’ dop. – M.: Y’zd-vo Эksmo, 2005. – 544 s.
 4. Osnach O.F. Promy’slovy’j markety’ng: pidruchny’k / O. F. Osnach, V. P. Py’ly’pchuk, L. P. Kovalenko. – K.: Centr uchbovoyi literatury’, 2009. – 364 s.
 5. Y’vanov Yu. B. Konkurentosposobnost’ predpry’yaty’ya: ocenka, dy’agnosty’ka, strategy’ya: nauchn. y’zd. / Kol. av- torov. – X.: Y’zd. XNЭU, 2004. – 256 s.
 6. Fedonin O.S., Ryepina I.M., Oleksyuk O.I. Potencial pidpry’yemstva: formuvannya ta ocinka: Navch. – metod. posib- ny’k dlya samost. vy’vch. dy’scz. – K.: KNEU, 2005. – 261 s.
 7. Fedonin O. S., Ryepina I. M., Oleksyuk O. I. Potencial pidpry’yemstva: formuvannya ta ocinka: Navch. posibny’k. – K.: KNEU, 2004. – 316 s.
 8. Kuz’min O.Ye., Chernobaj L.I., Romanko O.P. Metody’ analizuvannya konkurentospromozhnosti pidpry’yemstv // Naukovy’j visny’k NLTU Ukrayiny’. – 2011. – Vy’p. 21.10. – S. 159 – 166.
 9. Dolzhans’ky’j I.Z., Zagorna T.O. Konkurentospromozhnist’ pidpry’yemstva: Navchal’ny’j posibny’k. – K.: Centr navchal’noyi literatury’, 2006. – 384 s.
 10. Palay N. The Managers Guide to Competitive Marketing Stratagies / N. Palay. –– N.Y., 1989. – 448 p.
 11.  Grishnova O.A., Yurchenko O.V., Metody’ka kompleksnoyi ocinky’ konkurentospromozhnosti personalu // Teore- ty’chni ta pry’kladni py’tannya ekonomiky’. – 2004. – Vy’p. 5. – S. 79-85.
 12. Dy’kan’ V.L., Ponomar’ova T.V. Metody’chni pidxody’ do ocinky’ konkurentospromozhnosti pidpry’yemstva // Visny’k ekonomiky’ transportu i promy’slovosti. – 2011. – №36. – S 100-105.
 13. The Global Competitiveness Report 2012–2013. – http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global CompetitivenessReport_2012-13.pdf.
 14. Gura V. L. Formuvannya ta realizaciya potencialu konkurentospromozhnosti pidpry’yemstv molokopererobnoyi galuzi Ukrayiny’ : avtoref. dy’s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : 08.00.04 / V. L. Gura ; Ky’yiv. nacz. un-t im. T. Shevchenka. – K., 2011. – 22 s.

Завантажити

 • pdf 147_3
  File size: 346 kB Downloads: 133