Н. Ігнатович, канд. екон. наук, доц., В. Гура, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Розглянуто ціннісні характеристики інноваційного підприємництва. Доведено, що інновації є засобом виживання сучасного підприємництва у мінливому ринковому середовищі. Визначено, що інноваційна діяльність неможлива без глибоких знань, освіченості та прагнення поліпшити якість товарів, послуг, досягти поставлених цілей, реалізувати бізнес-ідею. Досліджено, що лише пасіонарно налаштовані люди здатні ініціювати та здійснювати інноваційний розвиток підприємництва.

Ключові слова: інновації, інноваційне підприємництво, ціннісні характеристики, пасіонарність, підприємницька ініціатива, інноваційний розвиток економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/6

References
 1. Zyan’ko V.V. Innovatsiyne pidpryyemnytstvo: sutnist’, mekhanizmy i formy rozvytku: [monohrafiya] / V.V. Zyan’ko. – Vinnytsya: UNIVERSUM-Vinnytsya, 2008. – 397 c.
 2. Syzonenko V.O. Innovatsiyna polityka derzhavy i mekhanizmy yiyi realizatsiyi // Teoretychni ta prykladni pytannya ekonomiky: Zb. nauk. pr. – K.: VPTs “Kyyivs’kyy universytet”, 2013. – Vyp. 28, tom 1. – s. 86-92.
 3. Yakovets Y.V. Innovatsyonnuy proruv: sotsyal’nue y nauchnue aspektu // Fylosof khozyaystva – 2 (k 10-letyyu zhur- nala “Fylosofyya khozyaystva”/ Pod red. E.S.Zotovoy. – M.; Ekaterynburh: Izd-vo UrTISI, 2009.
 4. Nytsshe F. Utrennyaya zarya. Pereotsenka vseho tsennoho. Veselaya nauka. – Mynsk; Moskva, 2000.
 5. Panaryn A.S. Pravoslavnaya tsyvylyzatsyya v global’nom myre. – M.: Izd-vo Eksmo, 2003.
 6. Kaymachnykova N.V. Vzaymosvyaz’ predprynymatel’stva y sotsyalyzatsyy obshchestva // Fylosof khozyaystva – 2 (k 10-letyyu zhurnala “Fylosofyya khozyaystva”/ Pod red. E.S.Zotovoy. – M.; Ekaterynburh: Yzd-vo UrTISI, 2009.
 7. Mizes L. Lyberalizm v klassycheskoy tradytsyy. – M., 2001.
 8. Narochnytskaya N.A. Russkyy myr. – SPb., 2008.
 9. Ynstytutsyonal’naya ekonomyka: [uchebnoe posobye]; pod ruk. akad. D.S. L’vova. – M.: INFRA-M, 2001.

Завантажити

 • pdf 150_6
  File size: 228 kB Downloads: 262