Н. Ковтун, д-р екон. наук, проф., О. Доліновська, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ЗРОСТАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

За результатами дослідження була розроблена економіко-статистична модель залежності державного боргу та основних макроекономічних факторів, а саме: накопичення основного капіталу, споживання населення та обсяги кредитування економіки. На основі статистичних даних європейських держав були виявлені особливості формування державного боргу. Це дозволило встановити закономірності між типом економіки і факторами формування державного боргу.

Ключові слова: державний борг; державні запозичення; нагромадження основного капіталу; споживання населення; кредитування економіки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/150-9/9

References
  1. Field listing: public debt [Electronic resource]. // The world factbook. Central intelligence agency. – Access mode: https://www.cia.gov/ library/publications/the-world-factbook/fields/2186.html#gr
  2. European Network on Debt and Development [Electronic resource]. – Access mode: www.eurodad.org.
  3. Eurostat: IFS/ IMF. – Washington, DC : IMF. – 2012. – 297 р.
  4. CIA World Factbook [Electronic resource]. – Access mode: http://www.cia.gov.
  5. Eurostat [Electronic resource]. – Access mode: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/themes

Завантажити

  • pdf 150_9
    File size: 304 kB Downloads: 228