В. Осокіна, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Н. Руденко, канд. екон. наук, доц. Дипломатична академія України при МЗС України, Київ ГРОШОВІ ТРАНСФЕРТИ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ

Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України та зростання доходів населення.

Ключові слова. Трудові мігранти; грошові перекази; міграційний капітал; інвестиції.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/15

References
 1. Pravovi osnovy mizhnarodnoi ekonomichnoi diial’nosti: [Tekst] / S. V. Fomishyn, I. D. Shutak. – Kyiv: Kondor, 2009. – 454 s.
 2. Naselennia Ukrainy. Trudova emihratsiia v Ukraini. – K.: In-t demohrafii ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M. V. Ptukhy NAN Ukrainy, 2010. – 233 s.
 3. Kravchenko V. H. Vyznachennia poniattia trudovoi mihratsii [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Almpr/2012_3/01_080.pdf
 4. Svitova mihratsiia u 2010 rotsi. Zvit MOM: “Majbutnie mihratsii: Rozbudova diievosti zarady zmin” [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://iom.org.ua.
 5. UBS Prices and Earning 2012. CIO Wealth Management Research September 2012 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.static-ubs.com.
 6. 10 faktoriv zrostannia hroshovykh perekaziv v Ukrainu. / Za materialamy Forbes.ua [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2013/07/11/305274.
 7. Harantuvannia vyplat sotsial’noho zabezpechennia ukrains’kym pratsivnykam-mihrantam: Rozrobka polityky ta majbutni vyklyky. Ensuring social security benefi ts for Ukrainian migrant workers./ Hrupa tekhnichnoi pidtrymky z pytan’ hidnoi pratsi ta Biuro MOP dlia krain Tsentral’noi ta Skhidnoi Yevropy. – Kyiv: MBP, 2012.
 8. PRB 2008 World Population Data Sheet [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu:  http://www.prb.org.
 9. Naselennia Ukrainy. Trudova emihratsiia v Ukraini. – K.: In-t demohrafii ta sotsial’nykh doslidzhen’ im. M.V.Ptukhy NAN Ukrainy, 2010. – 233 s.
 10. Mihratsiia v Ukraini fakty i tsyfry. Mizhnarodna orhanizatsiia z mihratsii. Veresen’ 2011r. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://iom.org.ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf.
 11. Malynovs’ka O.A. Trudova mihratsiia: sotsial’ni naslidky ta shliakhy reahuvannia. – K. : NISD, 2011. – 40 s.
 12. Zovnishnia trudova mihratsiia naselennia Ukrainy / Derzhavnyj Komitet statystyky Ukrainy, Ukrains’kyj tsentr sotsial’nykh reform. – K.: DP “Informatsijno-analitychne ahentstvo”, 2009.
 13. RathaD. Leveraging remittances for development /Migration Policy Institute. – Policy brief. – June. – 2007 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.migrationpolicy.org/pubs/MigDevPB_062507.pdf.
 14. “Perekazy mihrantiv z-za kordonu ta mozhlyvi zakhody schodo ikh zaokhochennia ta efektyvnoho vykorystannia”. Analitychna zapyska/ Viddil sotsial’noi polityky [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/ articles/1276/.
 15. Agunias D.R. Remittances and development: Trends, Impacts, and Policy Options. – Washington: Migration Policy Institute, 2006.
 16. Hajduts’kyj A.P. Hroshovi transferty mihrantiv u systemi mizhnarodnoho rynku kapitalu. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk. Kyiv – 2010.
 17. Bazylevych V.D., Bazylevych K.S. Rynkova ekonomika: osnovni poniattia i katehorii. – K.: Znannia, 2006.
 18. Hajduts’kyj A.P. Oblihatsii dlia mihrantiv: nezadiiani mozhlyvosti // Dzerkalo tyzhnia. – 2010. – №20. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://dt.ua/newspaper/articles/60229#article.
 19. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://ukrstat.org.
 20. Migrationand Development Brief 20 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://siteresources.worldbank.org/ INTPROSPECTS/Resources/334934-1110315015165/MigrationandDevelopmentBrief20.pdf.
 21. Perekazy mihrantiv z-za kordonu ta mozhlyvi zakhody schodo ikh zaokhochennia ta efektyvnoho vykorystannia. Analitychna zapyska. [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.niss.gov.ua/articles/1276.
 22. O’Neill A. Emigrant Remittances: Rolicies to Increase Inflows and Maximize Benefits // Indiana Journal of Global Legal Studies. – 2001. – N 1.
 23. Agunias D.R. Remittances and development: Trends, Impacts, and Policy Options. – Washington: Migration Policy Institute, 2006.
 24. Kaijage J.The impact of international remittances on receiving countries at the micro and macro level and policy options for encreasing remittance effectiveness: Reviewing the literature. – Maastricht, 2008.

Завантажити

 • pdf 151_15
  File size: 392 kB Downloads: 274