О. Мірошниченко, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ

Проаналізовано стан і динаміку інноваційної активності промислових підприємств України. Досліджено рівень використання підприємствами промисловості різних типів інновацій. Розглянуто основні джерела фінансування та визначено особливості галузевого розподілу витрат на здійснення інноваційної діяльності.

Ключові слова: інновації; інноваційна діяльність; інноваційна продукція; типи інновацій; промислові підприємства.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/16

References
 1. Bubenko P.T., 2008. Instytutsiina dynamika prostorovoi orhanizatsii ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia. Xarkiv: XNAMG, 2008. 295 p.
 2. Halchynskyi A.S., Heiets V.M., Kinakh A.K. and Semynozhenko V.P., 2002. Innovatsiina stratehiia ukrainskykh reform. K.: Znannia Ukrainy, 2002. 324 p.
 3. Heiets V.M., Semynozhenko V.P., 2002. Innovatsiini perspektyvy Ukrainy. Kharkiv: Konstanta, 2006. 272 p.
 4. Kilkist pidpryiemstv za yikh rozmiramy za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2012 rotsi. [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2013/fin/kp_ed/kp_ed_u/kp_ed_u_2012.htm>.
 5. Naukova ta innovatsiina diialnist v ukraini u 2012 rotsi, 2013. Statystychnyi zbirnyk. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2013. 287 p.
 6. Naukova ta innovatsiina diialnist v ukraini u 2010 rotsi, 2011. Statystychnyi zbirnyk. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2011. 282 p.
 7. Naukova ta innovatsiina diialnist (1990-2012 r.). [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 8. NOVYTSKYI, V.YE., 2010. Instytutsiine rehuliuvannia v umovakh kryzy: realii ta imperatyvy. Ekonomichnyi chasopys- ХХІ, 1-2. [interactive]. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://soskin.info/ea/2010/1-2/20104.html>.
 9. Obstezhennia innovatsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy za period 2008–2010 rokiv (za mizhnarodnoiu metodolohiieiu). [interactive]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 10. Obsiah realizovanoi promyslovoi produktsii (tovariv, posluh) za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2010-2012 rokakh. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
 11. Odotiuk I.V., Fashchevska, O.M and Shchehel, S.M., 2012. Suchasna innovatsiina polityka Ukrainy: peredumovy, osnovni pidkhody ta napriamy reformuvannia. Visnyk NAN Ukrainy, 7, pp. 32–46.
 12. Perspektyvy innovatsiinoho rozvytku Ukrainy (analitychna dopovid). [interactive]. [Accessed 05.09.2013]. Available electronically at: <http://old.niss.gov.ua/Table/Zhalilo21/003.htm>.
 13. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 r., 2012. K.: TOV “Avhust Treid”, 2012. 559 p.
 14. Pavliuk A.P., Pokryshka D.S. and Belinska YA.V., 2012. Strukturni peretvorennia v Ukraini: peredumovy modernizatsii ekonomiky. K.: NISD, 2012. 104 p.
 15. Ukraina u tsyfrakh 2012. Statystychnyi zbirnyk, 2013. K.: DP “Informatsiino-vydavnychyi tsentr Derzhstatu Ukrainy”, 2013. 249 p.
 16. Fedulova L.I., 2007. Innovatsiinyi rozvytok promyslovosti Ukrainy: tendentsii ta zakonomirnosti. 2007, 3, 82-97 pp.
 17. Kharakterystyka innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. [interactive]. Ukrainskyi instytut naukovo-tekhnichnoi i ekonomichnoi informatsii: [Accessed 01.09.2013]. Available electronically at: <http://www.uintei.kiev.ua/ viewpage.php?page_id=446>.
 18. Chemodurov O.M., 2013. Problemy finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv. Ekonomika Ukrainy. 2013, 1 (614), 40–49 pp.
 19. Chukhno A., 2005. Nova ekonomichna polityka. Ekonomika Ukrainy. 2005, 6, 4–10 pp.
 20. Chukhno, A. 2005. Nova ekonomichna polityka. Ekonomika Ukrainy. 2005, 7, 15–22 pp.
 21. Innovation statistics. [interactive]. Eurostat. [Accessed 01.10.2013]. Available electronically at: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Innovation_statistics#Database>.
 22. Miroshnychenko, O., 2013. The intellectual capital of an enterprise: the innovative aspect. Informacijos mokslai. 2013, 63, 31-43 pp.
 23. Schumpeter J., 1934. The Theory of Economic Development. Leipzig: Duncker and Humblot. Translated by R. Opie. Cambridge, Harvard University Press, 1934.

Завантажити

 • pdf 151_16
  File size: 334 kB Downloads: 353