Н. Ревуцька, канд. екон. наук, доц. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено особливості ресурсного забезпечення конкурентних переваг підприємства на основі використання сучасних видів ресурсів: компетенцій, організаційних здатностей та рутин.

Ключові слова: інтелектуальні ресурси; стійка конкурентна перевага; компетенції; організаційні здатності; організаційні рутини.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/19

References
 1. Nelson R.R. An evolutionary theory of economic change / R.R. Nelson, S.G. Winter. – Cambridge, MA : Belknap, 1982. – 437 p. (eng).
 2. Porter M. Konkurentnaya strategia; Metodika analisa otrasley I konkurentov / M. Porter.; per s angl.: ucheb.pos. – M.: izdatelstvo: Alpina Biznes Buks, 2005. – 464 s.
 3. Fatkhutdinov R. Konkurentosposobnost: ekonomika, strategia, upravlenie. – M: Isdatelstvo “INFRA-M”. 2000. – 312 s. (rus).
 4. Filyuk G.M. Ocinka konkurentnogo pidpriemnickogo seredovishcha v Ukraini: metodologichni aspect / G. Filyuk // Visnik nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Ser. Economika. 2011. – № 124-125. – S. 19-21. (ukr).
 5. Teece D. Dynamicheskie sposobnosti firmi i stratehycheskoe upravlenie / / Vestnik St. Peterburhskoho Universiteta. – Ser 8. Management. – 2003. – № 4. – P. 133-183. (rus).
 6. Andreeva T. E. Dinamicheskie sposobnosti firmi: chto neobhodimo, chtobi oni bili dinamicheskimi? Nauchnie dokladi № 2R–2006. / T. Andreeva, V. Chayka // SPb.: NII menedgmenta SPbGU. – 2006. – 32 s. (rus).
 7. Hamel G. Konkuriruya za budushchee. Sozdanie rinkov zavtrasshnego dnya / G. Hamel, K.K. Prahalad: per. s angl. – M.: ZAO “Olimp-Biznes”. 2002. – 288 s. (rus).
 8. Grant R.M. Sovremenniy strategicheskiy analiz. 5-e izd. / Grant R. M. per. s angl. V.N. Funtova. – SPb.: Piter, 2008. – 560 s. (rus).
 9. Grant R.M. Resursnaya Theorya konkurentnih Preimuschestv: praktycheskye vivodi dlya formulyrovanyya strategii / R.M. Grant / / Vestnik St. Petersburg Gosudarstvennogo Universiteta. – Ser.8 Management. – 2003. – Vip.3. – P. 47-75. (rus).
 10. Barney J. Strategic Factor Markets: Expectations, Luck, and Business Strategy / J. Barney // Management Science. – 1986. – V. 32. – N 10. – P. 1231 – 1241 (eng).
 11. Katkalo V. Resursnaya koncepcia strategicheskogo upravlenia: genesis osnovnih idey I ponyatiy / V. S. Katkalo // Vestnik St. Peterburhskoho Universiteta. – Ser 8. Management. – 2002. – Vip. 3 – S. 20-42. (rus).
 12. Thompson Arthur. A. Strategicheskiy menedgment: koncepcii I situacii dlya analiza, 12-e izd. / Artur A. Thompson, A. J. Strickland per.s angl. – M.: Izdatelski dom “Vilyams”, 2003.
 13. Verhovskaya O.R. Dinamicheskie sposobnosti firmi: chto neobhodimo, chtobi oni bili sposobnostyami?  / O. Verhovskaya // Vestnik St. Peterburhskoho Universiteta. – Ser 8. Management. – 2006. – Vip. 4 – S. 183-185. (rus).
 14. Andreeva T.E. K diskusii o sushchnosti dinamicheskih sposobnostey / T. Andreeva, V. Chayka // Vestnik St. Peterburhskoho Universiteta. – Ser 8. Management. – 2006. – Vip. 4 – S. 163-174. (rus)

Завантажити

 • pdf 151_19
  File size: 351 kB Downloads: 199