Л. Пашнюк, канд. екон. наук, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАСОБИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ

Досліджено підходи до трактування сутності поняття “економічна безпека підприємства”. Розглянуто сутність поняття “загроза” та проаналізовано існуючі підходи до класифікації загроз економічній безпеці підприємства. Визначено можливі засоби їх нейтралізації за рахунок, в першу чергу, створення дієвої системи економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози економічній безпеці, класифікація загроз економічній безпеці, система економічної безпеки.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/20

References
 1. Aref’jeva O.V. Planuvannja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstv / О.V. Aref’jeva, Kuzenko T.B. – K.: Vyd-vo Jevropecs’kogo universytetu. 2004. 170 p. 2.Baranovs’kyj A.I. Finansova bezpeka: monografija / A.I. Baranovs’kyj. – K.: Feniks. 1999.
 2. Barikaev E.N. Sovremennye vyzovy i ugrozy jekonomicheskoj bezopasnosti Rossii // Makrojekonomika. Teorija, praktika, bezopasnost’. – M.: JuNITI-DANA. 2010. – 764 p.
 3. Bendikov M.A. Jekonomicheskaja bezopasnost’ promyshlennogo predprijatija v uslovijah krizisnogo razvitija /M.A. Bendikov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2000. Vol. 2. Available at: http://mevriz.ru/articles/2000/2/1507.html
 4. Vasyl’civ T.G. Ekonomichna bezpeka pidpryjemnyctva Ukrai’ny: strategija ta mehanizm zmicnennja: Monografija. – L’viv: Vyd-vo TzOV “Liga Pres”. 2008. – 385 p.
 5. Gadyshev V.A. Klassifikacija ugroz jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija / V.A. Gadyshev, O.G. Poskochinova // Vestnik Sankt-peterburgskogo universiteta GPS MChS Rossii. 2011. Vol. 2. Available at: http://vestnik.igps.ru/wp- content/uploads/V32/6.pdf
 6. Dovbnja S.B. Diagnostyka rivnja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva / S.B. Dovbnja, N.Ju.Gychova // Finansy pidpryjemstv. 2008. Vol. 4. – P.88-97.
 7. Ivanjuta T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva: navch. posib. / T.M. Ivanjuta, A.O. Zai’chkovs’kyj. – K.: CUL. 2009. – 256 p.
 8. Kozachenko G.V., Ponomar’ov V.P. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv: sutnist’ i peredumovy formuvannja // Teorija ta praktyka upravlinnja u transformacijnyj period: Zb. nauk. prac’. – Donec’k: IEP NAN Ukrai’ny, 2001. Vol. 3. – P. 3-7.
 9. Mancurov I.I. Pobudova ijerarhichnoi’ struktury skladovyh ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva / I.I. Mancurov, O.V. Nusinova // Efektyvna ekonomika. 2011. Vol. 9. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=9&y=2011.
 10. Modeljuvannja ekonomichnoi’ bezpeky: derzhava, region, pidpryjemstvo / Gejec’ V.M., Kyzym M.O., Klebanova T.S., Chernjak O.I. ta in.; za red. Gejcja V.M.: Monografija. – H.: VD “INZhEK”. 2006. – 240 p.
 11. Osoblyvosti garantuvannja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti v rynkovyh umovah: Monografija / O.F. Dolzhenkov, Zh.O. Zhukovs’ka, O.M. Golovchenko; za zag. red. O.F. Dolzhenkova. – Odesa: OJuI HNUVS. 2007. – 208 p.
 12. Sokolenko T.M. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva v umovah tranzytyvnoi’ ekonomiky // VII Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferencija “Nauka i zhyttja: suchasni tendencii’, integracija u svitovu naukovu dumku”. Available at: http://intkonf.org/kand-ped-n-sokolenko-tm-ekonomichna-bezpeka-pidpriemstva-v-umovah-tranzitivnoyi-ekonomiki.
 13. Jarochkin V.I. Sistema bezopasnosti firmy. – M.: Os’-89, 1997. – 218 p.

Завантажити

 • pdf 151_20
  File size: 326 kB Downloads: 215