О. Піменова, асист. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Досліджено сільськогосподарську кооперацію як чинник забезпечення конкурентоспроможності в аграрному секторі економіки України за умов глобалізації. Проаналізовано досвід розвинених країн розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обґрунтовано важливість розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні.

Ключові слова: аграрний сектор, соціо-екологоекономічні форми господарювання, сільськогосподарська кооперація, конкурентоспроможність, фермерство.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/26

References 
 1. Bazy’levy’ch V. D., Bazy’levy’ch K. S. Ry’nkova ekonomika: osnovni ponyattya i kategoriyi: Navch. posib. – 2-ge vy’d., ster. – K.: Znannya, 2008 – 263 s. – (Vy’shha osvita XXI stolittya).
 2. Grazhevs’ka N. I. Ekonomichni sy’stemy’ epoxy’ global’ny’x zmin: Monografiya – K.: Znannya, 2008. – 431 s.
 3. Novy’chkova N. Zakonomernosty’ globaly’zacy’y’ my’rovogo sel’skogo xozyajstva y’ ee proyavleny’e v sel’skom xozyajstve Rossy’y’: dy’ssertacy’ya … kandy’data эkonomy’chesky’x nauk: 08.00.01 / Novy’chkova Natal’ya Aleksandrovna. – M., 2004. – 195 s.
 4. Pimenova O.V. Mali formy’ gospodaryuvannya yak chy’nny’k konkurentospromozhnosti APK. / O.V. Pimenova // Naukovi praci Nacional’nogo universy’tetu xarchovy’x texnologij. – # 39. – 2011. – S. 83-87 (0,4 d.a.).
 5. Moldavan L. Agrarny’j sektor: chas pry’ncy’povo zminy’ty’ oriyenty’ry’ rozvy’tku. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://dt.ua/articles/60696
 6. Sajt Central’nogo tovarnogo kooperaty’vu Rajfajzen Reyin-Mayin. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://www.rwz.de/
 7. Zakon “Pro sil’s’kogospodars’ku kooperaciyu”. [Elektronny’j resurs] // Rezhy’m dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/cgi- bin/laws/main.cgi?nreg=469%2F97-%E2%F0
 8. Pimenova O. V. Sil’s’kogospodars’ka obslugovuyucha kooperaciya yak chy’nny’k konkurentnogo gospodaryuvannya maly’x i serednix gospodarstv v Ukrayini /O.V. Pimenova// Visny’k Ky’yivs’kogo nacional’nogo universy’tetu imeni Tarasa Shevchenka: Ekonomika. – #148. – 2013. – S. 58-61
 9. Bulat M. A. Derzhavna pidtry’mka v sy’stemi regulyuvannya sil’s’kogo gospodarstva: avtoref. dy’s. … k.e.n.: 08.00.03 / Bulat Mariya Andriyivna ; Nacz. nauk. centr “In-t agrar. ekonomiky'” UAAN. – Ky’yiv, 2010. – 19 s.
 10. Geyecz’ V. M. Suspil’stvo, derzhava, ekonomika: fenomenologiya vzayemodiyi ta rozvy’tku / V. M. Geyecz’; NAN Ukrayiny’; In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrayiny’. – K., 2009. – 864 s.
 11. Koval’sky’ A. Pol’s’ky’j agrobiznes v period globalizaciyi ta yevropejs’koyi integraciyi / A. Koval’sky’ // Ekonomika APK. – 2010. – # 11. – S. 167-178.
 12. Lopaty’ns’ky’j Yu. M. Vply’v globalizacijny’x procesiv na rozvy’tok vitchy’znyanogo agrarnogo sektora. [Elektronny’j resurs] / Yu. M. Lopaty’ns’ky’j // Chernivecz’ky’j nacional’ny’j universy’tet imeni Yuriya Fed’kovy’cha, Chernivci. – Elektronni dani. – Rezhy’m dostupu: http://zbirnuk.bukuniver.edu.ua/ed_work /n_5/4.pdf
 13. Novy’chkova N. Zakonomernosty’ globaly’zacy’y’ my’rovogo sel’skogo xozyajstva y’ ee proyavleny’e v sel’skom xozyajstve Rossy’y’: dy’ssertacy’ya … kandy’data эkonomy’chesky’x nauk: 08.00.01 / Novy’chkova Natal’ya Aleksandrovna; Rossy’jsky’j gosudarstvennыj socy’al’nыj uny’versy’tet. – M., 2004. – 195 s.
 14. Savy’cz’ka S. O. Transnacionalizacijni faktory’ integraciyi Ukrayiny’ u svitove gospodarstvo: avtoref. dy’s. … k.e.n.: 08.00.01 / Savy’cz’ka Svitlana Oleksandrivna; Ky’yivs’ky’j nacional’ny’j ekonomichny’j universy’tet imeni Vady’ma Get’mana. – Ky’yiv, 2010. – 18 s.

Завантажити

 • pdf 151_26
  File size: 324 kB Downloads: 180