В. Швець, д-р екон. наук, проф., О. Михальська, асп. КНУ імені Тараса Шевченка, Київ “ГНУЧКІ” БЮДЖЕТИ В СИСТЕМІ АНАЛІЗУ ПРОЦЕСУ БЮДЖЕТУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ОЛІЙНО-ЖИРОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Розглянуто проблеми методичних засад управлінського обліку виробничих витрат в інформаційному забезпеченні бюджетування, не тільки на рівні підприємства, але й, як вимагають сучасні умови поглибленого контролю, в розрізі структурних виробничих підрозділів “центрів відповідальності”, із застосуванням “гнучких” бюджетів, які складаються в ході виробничого процесу.

Ключові слова: “Гнучкі” бюджети, “центри відповідальності”, постійні витрати, змінні витрати, статті витрат.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/153-12/25

References
  1. Vaxrushyna M.A. Buxhalters’kyj upravlencheskyj uchet: uchebn. Dlya studentov vuzov, obuchayushhyxsya po эkon. Special’nostyam. – 6-e yzd., yspr. – M.: Omeha-L, 2007. – 570 s.
  2. Yvashkevych V.B. Buxhalterskyj upravlencheskyj uchet : uchebnyk dlya vuzov / V. B. Ivashkevych. – M.: Mahystr, 2010. – 574 s.
  3. Kovtun S. Byudzhetuvannya na suchasnomu pidpryyemstvi, abo Yak efektyvno upravlyaty finansamy / S. Kovtun. – X.: Faktor, 2005. – 340 s.
  4. Nemyrovskyj I.B. Byudzhetyrovanye. Ot stratehy do byudzheta – poshahovoe rukovodstvo / I. B. Nemyrovskyj, I.A. Starozhukova. – M.: OOO “Y.D. Vyl’yams”, 2006. – 512 s.
  5. Napadovs’ka L.V. Vnutrishn’ohospodars’kyj kontrol’ v rynkovij ekonomici : [monohrafiya] / Napadovs’ka L.V. – Dnipropetrovs’k : Nauka i osvita, 2000. – 224 s.
  6. Pushkar M.S. Ideal”na systema obliku: koncepciya, arxitektura, informaciya : [monohrafiya] / M.S. Pushkar, M.H. Chumachenko. – Ternopil’: Kart-blansh, 2011. – 336 s.
  7. Nykolaeva O.E., Shyshkova T.V. Klassycheskyj upravlencheskyj uchet. – M., 2010. – 400 s.

Завантажити

  • pdf 153_25
    File size: 1 MB Downloads: 245