В. Вакуленко, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАМА ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ СФЕРИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ: ВІД МОДЕЛЮВАННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ

Стаття присвячена аналізу сучасних тенденцій використання мережі Інтернет як інструменту підвищення конкурентоспроможності освітньої організації. У статті розглянуті теоретичні аспекти застосування інтерактивних технологій в освітніх організаціях та представлена модель процесу розробки Інтернет-програми просування послуг ОСОП, а також запропоновані практичні шляхи впровадження отриманої стохастичної моделі.

Ключові слова: освітні послуги; інтерактивні методи; Інтернет-програма; стохастичне моделювання.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/12

References
 1. Airus, I. A. and Fillipov, V. M. (2008), International market of educational services, RUDN, Moscow, Russia.
 2. Bazylevych, V. D. (2005), “Utverdzhennya novoyi filosofiyi ekonomichnoyi osvity yak chynnyk innovacijnoho majbutnoho Ukrayiny”, Ukrainoznavstvo, [Online], vol. 2, available at: http://www.ualogos.kiev.ua/ fulltext.html?id=202&search=%C1%E0%E7%E8%EB%E5%E2%E8%F7 (Accessed 24 December 2014).
 3. Balan, V. H. and Chervanyov, D. M. (2003), Sitkovi modeli u menedzhmenti, Nichlava, Kyiv, Ukraine.
 4. Belyaev, S. (2008), Vojna za talanty v Ukrayne: tendencyy 2006-2007, [Online], available at: http://r.dev.rabotaplus.com.ua:8082/articles/id/127 (Accessed 13 January 2015).
 5. Vsemyrnuj doklad po obrazovanyyu 2007 [International Report on Education 2007] / UNESCO [Online], available at: http:// www.unis.unesco.org/template/pdf/ged/2007/GED2007_rus/pdf (Accessed 21 November 2014).
 6. Zhylinska, O. and Voloshyna V. (2013), “Hlobalizacijni aspekty komercializaciyi sfery vyshhoyi osvity”, Ekonomika, vol. 147, pp. 44–51. (DOI: 10.17721).
 7. Illyashenko, S. M. (2010), “Analiz retrospektyvnoho ta suchasnoho stanu Internet-reklamy i mozhlyvi napryamky rozvytku”, Marketynh ta menedzhment innovacij, vol. 1, pp. 57–66.
 8. Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny [Ministry of Education and Science of Ukraine], Kyiv, available at: http//www.mon.gov.ua (Accessed 19 January 2015).
 9. Mishhenko, H. (2004), “Marketynh i vyshha osvita”, Visnyk Knyzhkovoyi palaty, vol. 8, pp. 38–41.
 10. Nykolaeva, E. M. (2006), Formyrovanye rynka obrazovatelnux usluh i ego rehulyrovanye, Moskovskyj hosudarstvennuj unyversytet ymeny M. V. Lomonosova, Moscow, pp. 13–20.
 11. Perova, O. A. (2007), Vzayemodiya rynkiv praci j osvitnix posluh v Ukrayini, [Online], available at:http://www.rusnauka.com/22_NIOBG_2007/Economics/24903.doc.htm (Accessed 1 November 2014).
 12. Semenyuk, S. (2007), “Analiz faktoriv, yaki vplyvayut’ na kon’yunkturu rynku osvitnix posluh”, Nayka moloda, vol. 7, pp. 144–149.
 13. Bazylevych, V. D. (2006), Suchasna ekonomichna osvita: Ukrayina i Bolonskyj proces [Modern Economic Education: Ukraine and Bologna Process], Znannya, Kyiv, Ukraine.
 14. Trishnova, O. A. (2001), Lyudskyj kapital: formuvannya v systemi osvity i profpidhotovky, Znannya, Kyiv, Ukraine.
 15. Global Education Digest (2010), “Comparing Education Statistics Across the Word”, available at: http://www.unis.unesco.org/publications/GED2010 (Accessed 24 December 2014).

Завантажити

 • pdf 172_12
  File size: 673 kB Downloads: 696