Т. Мельник, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНДЕКСАЦІЯ ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ

У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти проведення індексації доходів працівників підприємства, відображення цього процесу в обліку та звітності, а також визначенні процедури контролю та відповідальність підприємства.

Ключові слова: індексація, мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, працівник, заробітна плата, споживчі ціни, контроль.

DOI: http://http://dx.di.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/6

References
 1. Pro derzhavni sotsialni standarty ta derzhavni sotsialni harantii: Zakon Ukrainy vid 05.10.2000 № 2017-III zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
 2. Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2015 rik :Zakon Ukrainy vid 28.12.2014 r. № 80-VIII zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon.rada.gov.ua
 3. Pro indeksatsiiu hroshovykh dokhodiv naselennia”: Zakon Ukrainy vid 03.07.1991 №1282-KhII zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon.rada.gov.ua
 4. Podatkovyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 № 2755-VI zi zminamy ta dopovnenniamy, zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
 5. Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia indeksatsii hroshovykh dokhodiv naselennia: postanova KMU vid 17 lypnia 2003 r. N 1078 zi zminamy ta dopovnenniamy, http://www.profiwins.com.ua
 6. Prozhytkovyi minimum, http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/polezn_inf/proj_min/
 7. Informatsiino-analitychna zapyska pro stan reformuvannia oplaty pratsi, Federatsiia profspilok Ukrainy,, https://www.ntser.gov.ua 8.Zarplatna indeksatsiia: prosto pro skladne, https://buhgalter.com.ua/
 8. Poriadok zapovnennia ta podannia podatkovymy ahentamy Podatkovoho rozrakhunku sum dokhodu, narakhovanoho (splachenoho) na koryst fizychnykh osib, i sum utrymanoho z nykh podatku, zatverdzhenyi nakazom Minfinu vid 13.01.2015 r. № 4.
 9. Instruktsiia zi statystyky zarobitnoi platy, zatverdzhena nakazom Derzhkomstatu Ukrainy vid 13.01.2004 r. № 5.
 10. P(s)BO 26 “Vyplaty pratsivnykam”, nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28.10.2003 № 601, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
 11. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 10.12.1971 № 332 – VIII, zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08/
 12. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia: Kodeks Ukrainy vid 07.12.1984 № 80731 – Kh zi zminamy ta dopovnenniamy, http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 13. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy ” Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2015″: Zakon Ukrainy vid 17.09.2015 № 704 – VIII.
 14. Holovko A. (2015) Indeksatsiia zarplaty v razi pidvyshchennia okladiv: rozbyraiemo na prykladakh. Bukhhalteriia: biudzhet, No 36, http:// buhgalter.com.ua
 15. Whiteford P. (2003). From Enterprise Protection to Social Protection Pension Reform in China, Global Social Policy, Vol. 3, No. 1, pp. 45-77. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1468018103003001011

Завантажити

 • pdf 175_6
  File size: 355 kB Downloads: 651