О. Шевчук, д-р екон. наук, доц. Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВИД ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

У статті досліджуються шляхи підвищення дієвості валютного контролю як неодмінного системоутворюючого елементу державного фінансового контролю. Пропонується авторське визначення валютного контролю, тлумачення його функціонального призначення, виокремлення суб’єктів і напрямів валютного контролю. Доведено, що лише наявність дієвих взаємопов’язаних і взаємозумовлених бюджетного, податкового, митного і валютного контролю забезпечить формування дієвої цілісної системи державного фінансового контролю.

Ключові слова: валютний контроль,державний фінансовий контроль, валютно-фінансова сфера.

http:http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/175-10/11

References
 1. Malynyna E. V. (2009). Effektyvnost’ natsyonal’noy polytyky v uslovyyakh fynansovoy hlobalyzatsyy : valyutniy aspekt / E. V. Malynyna, Vestnyk RHHU, No. 3, pp. 228–236.
 2. Baranovs’kyy O.I. (2014). Filosofiya bezpeky, K. : UBS NBU, 588 p.
 3. Dzyublyuk O. (2010). Osoblyvosti realizatsiyi valyutnoyi polityky v Ukrayini v umovakh svitovoyi finansovoyi kryzy, Bankivs’ka sprava. No. 5. – pp. 55-64.
 4. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2009). Effektyvnost’ mekhanyzma valyutnoho rehulyrovanyya y valyutnoho kontrolya (na prymere Prymorskoho kraya, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 2. – pp. 49–57.
 5. Sapyr Zh. (2000) Usylenye valyutnoho kontrolya y kontrolya za kapytalom v Rossyy, Problemy prohnozyrovanyya, No. 6, pp. 105–122.
 6. Perebyynis M. H. (2010). Valyutnyy kontrol’ v systemi ekonomichnykh vidnosyn : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk : spets. 08.00.01 “Ekonomichna teoriya ta istoriya ekonomichnoyi dumky”, Donets’k, 18 p.
 7. Novokshonov Y. B. (1999). Tamozhenno-bankovskyy eksportniy valyutniy kontrol’. Aktual’nie voprosy pravoprymenytel’noy praktyky, Pravo y ekonomyka, No. 10. – P. 58.
 8. Molchanova O. V., Yafyzov R. V. (2008). Valyutniy kontrol’ za operatsyyamy rezydentov, Vestnyk AHTU, No.4, pp. 114–118.
 9. Luchkovs’ka S. I. (2009). Sub”yekty valyutnoho kontrolyu, Finansove pravo, No. 2, pp. 27–31.
 10. Kuz’mychev S. V. (2008). Ponyatye valyutnoho kontrolya kak vyda hosudarstvennoho fynansovoho kontrolya, Aktual’nie problemы rossyyskoho prava, No. 1, pp. 77–82.
 11. Kalashnykova Y. A. (2006). Tamozhenniy kontrol’ y systema upravlenyya ryskamy kak naybolee deystvennie admynystratyvno-predupredytel’nie meri, prymenyaemie v sfere tamozhennoho dela, Vestnyk YuUrHU, No. 5, pp. 272– 273.
 12. Zibyna E. V. Sovershenstvovanye ynformatsyonnoho vzaymodeystvyya FT·S Rossyy s federal’nimy orhanamy yspolnytel’noy vlasty v tselyakh obespechenyya ekonomycheskoy bezopasnosty Rossyy, Transportnoe delo Rossyy, pp. 102–106.
 13. Volkov R. A. (2003). Tamozhennse orhans v systeme valyutnoho kontrolya: Moskow, 165 p.
 14. Kal’ney M. H. (2002). Pravovoe rehulyrovanye valyutnikh operatsyy v RF, Omsk, 198 p.
 15. Sazonova E. S., Bezrukov Y. S. (2010). Effektyvnaya systema kak faktor ynnovatsyonnoho razvytyya ekonomyky, Azyatsko-Tykhookeanskyy rehyon. Ekonomyka. Polytyka. Pravo, No. 1. – pp. 48–55.
 16. Krokhyna Yu. A. (2004). Fynansovoe pravo Rossyy, Moscow,. Norma, 704 p.
 17. Astakhov V. P. (2007). Audyt operatsyy po valyutnыm schetam, Uchet y statystyka, No. 8, pp. 191–194.
 18. Zhuravka F.O. (2012). Instytutsiyne zabezpechennya systemy valyutnoho rehulyuvannya ta valyutnoho kontrolyu v Ukrayini, Problemy ekonomiky, No. 1. – pp. 15–18.
 19. Lovell A. (1996). Notions of Accountabilityand State Audit: a Uk perspective, Financial Accounability & Management, Vol. 12. Issue 4, pp. 261-280. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0408.1996.tb00237.x

Завантажити

 • pdf 175_11
  File size: 317 kB Downloads: 1115