В. Базилевич, д-р екон. наук, проф., А. Гражевська, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ЕФЕКТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ РЕНТИ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність, структуру, передумови формування та види інтелектуальної ренти, охарактеризовано її специфічні властивості, проблеми оцінювання та розподілу між основними економічними суб’єктами. Проаналізовано досвід розвинених країн у сфері регулювання інтелектуальної ренти, виокремлено лімітуючі обмеження її розширеного відтворення в національній економіці та обгрунтовують практичні рекомендації щодо ефективного регулювання цього виду надприбутку в Україні.

Ключові слова: інтелектуальна рента; види інтелектуальної ренти; розподіл інтелектуальної ренти; державне регулювання інтелектуальної ренти.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9/1

References
 1. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini. Statystychnyy zbirnyk, 2013. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.
 2. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ v Ukrayini u 2013 rotsi. Statystychnyy zbirnyk, 2014. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny.
 3. The Global Competitiveness Report 2013-2014. World Economic Forum // www.weforum.org
 4. Edvinsson, L., Malone, M.S., 1997. Intellectual Capital. Realizing your Company’s True Value by Finding Its Hidden Roots. N.Y.: Harper Business.
 5. Stewart, T.A. Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, 1997. N.Y.-L.: Doubleday / Currency.
 6. Duffy, J. Managing intellectual capital, 2001. Information Management Journal. 35, pp.59-63.
 7. Fitzsimmons, C., Jones, T., 2002. Managing Intellectual Property. Fitzsimmons.: Capstone Publishing.
 8. DesForges, Ch. D., 2004. The Commercial Exploitation of Intellectual Property Rights by Licensing. Thorogood Publishing.
 9. Bazylevych, V.D.,2012. Problemy otsinky, okhorony i zakhystu prav obʺyektiv intelektualʹnoyi vlasnosti v Ukrayini. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya Ekonomika, 142, pp. 6-7.
 10. Salikhova, R. S. Soderzhaniye i formy realizatsii intellektual’noy renty v sovremennoy ekonomike // http://hghltd.yandex.net/yandbtm?gtree
 11. Akerman, Ye.N., Burets, YU.S., 2013/ Intelektual’naya renta kak istochnik i rezul’tat innovatsionnogo razvitiya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta, 374, pp.134-136.
 12. Nazarycheva, T. M.,2013 Sushchnost’ i osobennosti intellektual’noy renty kak faktora razvitiya sovremennoy ekonomiki. Voprosy sovremennoy ekonomiki // economic-journal.net/2013/06/1172/
 13. Solov’yeva, G.M., 2003. Rynok uslug po otsenke intellektual’noy sobstvennosti.M.: INITS Rospatenta.
 14. Susha, G.Z., Lutsevich, A.D. Opredeleniye stoimosti intellektual’noy renty i material’noye pooshchreniye personala // http://www.pac.by/dfiles/001581_ 901190_ lucevich5.pdf
 15. Lutsevich, A.D. Ekonomicheskiy mekhanizm upravleniya patentno-litsenzionnoy deyatel’nost’yu na promyshlennykh predpriyatiyakh Respubliki Belarus’, 2011. Avtoref. dis. kandidata ekonom. Nauk. Akademiya upravleniya pri Prezidente Respubliki Belarus’.
 16. Meshcherov, V.A., 2006. Sovremennyye rentnyye otnosheniya: teoriya, metodologiya i praktika khozyaystvovaniya. M.: Ekonomicheskiye nauki.
 17. Cohen, W., Nelson, R., Walsh, J., 2000. Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U. S. Manufacturing Firms Patent (Or Not). NBEER Working Paper. Nw 7552 //http://www.nber.org/papers/w7552
 18. Tsybulʹov, P.M., 2013. Komertsializatsiya intelektualʹnoyi vlasnosti v SSHA: dosvid dlya Ukrayiny. Nauka sʹohodni. N37/38, pp.18-21.
 19. Mansfield, E., 1986. Patents and Innovation: an Empirical Study. Management Science, 32 (2), pp.173-181.
 20. Lozhnikova, A.V., 2011. Renta v usloviyakh modernizatsii i tekhnologicheskogo razvitiya: makro- i mikroekonomichneskaya priroda. Tomsk.: FZH TGU.
 21. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny // http://www.ukrstat.gov.ua
 22. Naukova ta innovatsiyna diyalʹnistʹ (1990-2013). Dopovidʹ Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny // ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/ni/ind_rik/ind_u/2002.html
 23. Stvorennya ta vykorystannya peredovykh tekhnolohiy ta ob’yektiv prava intelektualʹnoyi vlasnosti na pidpryyemstvakh Ukrayiny u 2013 rotsi. Dopovidʹ Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny //http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/ publnauka_u.htm
 24. Strokachenko, O. I. Analiz ponyattya rentnoho dokhodu dlya vyznachennya rentoutvoryuyuchykh haluzey dlya Ukrayiny ta porivnyannya z rezulʹtatamy dlya Rosiyi // http://www.economy.nayka.com.ua/
 25. UNESCO Institute of Statistics database // http:// data.uis.unesco.org
 26. Ekonomiko-pravovi teoretychni ta praktychni aspekty perekhodu ekonomiky Ukrayiny na innovatsiynu modelʹ rozvytku. Butnik-Siversʹki (red), 2010. K.: «Lazuryt-Polihraf».
 27. The Global Information Tecnology Report 2012. Living in a Hyperconnected World. World Economic Forum, INSEAD // http://www3.weforum.org/docs/Global_IT_Report_2012.pdf

Завантажити

 • pdf 174_6-13
  File size: 465 kB Downloads: 657