М. Малік, д-р екон. наук, проф. І. Семенчук, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ОЦІНКА СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В КРАЇНАХ СНД

У статті визначено основні тенденції розвитку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Були виділенні основні проблеми ринку та права. Виділенні основні тенденції та вектори розвитку страхування цивільно-правової відповідальності автотранспортних засобів. Розглянути можливі перспективи розвитку та проведена порівняльна характеристика страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в Україні та за її межами. Розглянутий вплив державного нагляду з точки зору права та нагляду за страховими компаніями в виді цивільно-правового страхування. Охарактеризована проблематика страхування цивільно-правової відповідальності в наші дні.

Ключові слова: обов’язкове страхування; страхування цивільно-правової відповідальності; страхування цивільної відповідальності перевізника; страхування професійної відповідальності; страхування цивільної відповідальності.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/2

References
 1. Bohomolov A. A. Praktyka prymenenyya sudamy norm zakonodatelʹstva ob OSAHO (Practice of application of legislation by the courts rules about CTP)/ A.A. Bohomolov // Pravo y ékonomyka. 2009. no. 7.
 2. Strakhovanye (Insurance): Navchalʹnyy posidnyk. / Hrave K. A., Lunts L. A. – M.: YHÉA, 2010 – 124 p.
 3. Hrazhdanskyy kodeks Rossyyskoy Federatsyy (chastʹ vtoraya) ot 26 yanvarya 1996 h. no. 14-FZ // Sobr. zakonodatelʹstva Ros.Federatsyy. 1996. no. 5, p. 410.
 4. Hrazhdanskoe pravo (Civil law): Navchalʹnyy posidnyk. / / Sukhanov. E.A. – M., 2005. T. II, – 330 s.
 5. Dohovor strakhovanyya po russkomu torhovomu pravu (The contract of insurance in Russian commercial law): Navchalʹnyy posidnyk. / V. Ydelʹson – Kharʹkiv, 1904.
 6. Ysho K.D. Sravnytelʹnaya kharakterystyka zakonodatelʹstva ob obyazatelʹnom strakhovanyy hrazhdanskoy otvet·stvennosty vladelʹtsev transportnykh sredstv v zarubezhnykh stranakh (Comparative characteristics of the legislation on compulsory insurance of civil liability of vehicle owners in foreign countries) // Pravo y polytyka. 2007. no. 6.
 7. Korneeva O.V. Strakhovoe vozmeshchenye vreda, prychynennoho zhyzny yly zdoro-vʹyu poterpevsheho v rezulʹtate DTP (sravnytelʹno-pravovoy analyz) (Insurance compensation for harm caused to life or healthy-twist injured in a traffic accident (comparative legal analysis)) // Transportnoe pravo. 2009. no.4.
 8. Osnovy strakhovanyya hrazhdansko-pravovoy otvet·stvennosty Basics of insurance of civil liability) (: Navchalʹnyy posibnyk / O.V. Kuznetsova – M.: Yurayt, 2008.
 9. The Law of Kazakhstan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹno – pravovoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 1 chervnya 2003 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z030000446_ (Accessed 5 January 2014).
 10. The Law of Ukraine “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹno-pravovoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv” vid 1 chervnya 2004 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1961-15 (Accessed 5 January 2014).
 11. The Law of Uzbekestan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 21 kvitnya 2008 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- – http://www.old.uzbekistonovozi.uz/page-10000651.html (Accessed 5 January 2014).
 12. The Law of Azeybardzhan “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv v Azerbaydzhansʹkiy Respublitsi” vid 31 travnya 1996 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://president.az/articles/3120 (Accessed 5 January 2014).
 13. The Law of Moldova “Pro obov’yazkove strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti za shkodu, zapodiyanu avtotransportnymy zasobamy” vid 22 hrudnya 2002 r. / [Elektronnyy resurs] // Avaible at- http://www.law- moldova.com/laws/rus/obeazatelinom-strahovanii-otvetstvennosti-pered-passagirami-ru.txt (Accessed 5 January 2014).
 14. The Council of Ministers Ruspubliky Belarus “Pro zatverdzhennya rozmiriv strakhovykh vneskiv ta limitiv vidpovidalʹnosti z obov’yazkovoho strakhuvannya tsyvilʹnoyi vidpovidalʹnosti vlasnykiv transportnykh zasobiv” vid 16 chervnya 2000 r. No 898 // Natsyonalʹnyy reestr pravovykh aktov Respublyky Belarusʹ. 2000. No60.
 15. Grishan, Yu. (2012), “Is it possible to stop the dumping of ОСАГО?”, Financial services, no. 6(96), pp. 24–26.
 16. Zahrebnoi, V. (2012), “CICLOV in Ukraine: tendencies and forecasts”, Financial services, no. 6(96), pp.12–13.
 17. Osadets, S. (2012), “Directions of modernization of the insurance business”, Insurance Business, no. 2(46), pp.13–17. 18. Bair, S.-T., Huang, R.J., Wang, K.C. Can Vehicle Maintenance Records Predict Automobile Accidents? // Journal of Risk and Insurance – 2011 – 79 (2), pp. 567-584. DOI: 10.1111/j.1539-6975.2011.01433.x
 18. Taylor, S.A. Affect and marketing stimuli in consumer loyalty decisions to automobile insurers // Journal of Financial

Завантажити

 • pdf 173_13-19
  File size: 709 kB Downloads: 1254