Р. Тринько, д-р екон. наук, проф., академік НААН України, Я. Григор’єва, канд. екон. наук, асист. Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

У статті проаналізовано важливість фінансового забезпечення туристичної галузі. Наведено можливі варіанти фі­нансування. Проаналізовано та обґрунтовано бюджетне фінансування. Запропоновано альтернативні шляхи фінансо­вого забезпечення для туристичної галузі. Зроблено висновки щодо покращення фінансового стану туристичної галузі. Запропоновано нову економічну категорію – економічна бідність. Визначено основні принципи бідності, шляхи та нас­лідки їх подолання. Висвітлено переваги впливу туризму на соціально-економічне відродження населення.

Ключові слова: туристична галузь, фінансове забезпечення, інвестування туризму.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/176-11/5

References
 1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny No. 510 (2009). Pro zatverdzhennya Poryadku reyestratsiyi orhanizatsiy, diyal’nist’ yakykh spryamovana na zadovolennya potreb sub”yektiv maloho ta seredn’oho pidpryyemnytstva” from kmu.gov.ua
 2. Bil’ M., Tretyak H. i O.Kraynyk (2009). Mekhanizm derzhavnoho uravlinnya turystychnoyu haluzyu (rehional’nyy aspekt): naukova rozrobka. K.: NADU. – P.40.
 3. Vynnychenko I. (2014). Komu potriben turyzm – Ekonomichna pravda / Elektronnyy resurs – http://www.epravda.com.ua/columns/2014/10/28/501487.
 4. Levkovs’ka L., Chaban R. i Munin H. (2003). Stan i perspektyvy rozvytku turyzmu ta hotel’noho biznesu v Ukrayini. Ekonomika Ukrayiny, No. 6. – pp. 31-36.
 5. Kulins’ka A. (2009). Osoblyvosti finansovoho mekhanizmu derzhavnoho upravlinnya sub’yektamy nevyrobnychoyi sfery (na prykladi turystychnoyi haluzi Ukrayiny) // Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats’. 18/19. – pp.468-476.
 6. Zakharchuk S. (2010). Finansovo-ekonomichni problemy funktsionuvannya turystychnoyi haluzi. Ekonomika. Upravlinnya. Investytsiyi. Elektronne naukovo-fakhove vydannya. No. 1(3).
 7. Verlanov Yu. (2005). Finansovo-ekonomichnyy mekhanizm ta instrumenty polityky turyzmu v Ukrayini. Naukovi pratsi ChDU im. Petra Mohyly Tom 38. No. 25. – pp.76-85.
 8. Konstantynova K. (2005). Vplyv turystychnoyi industriyi na svitovu ekonomiku. Ekonomika rozvytku: nauk. zhurnal. No 4. – pp. 84-86.
 9. Kutsenko V. (2002). Zmitsnennya sotsial’noyi bazy reform – shlyakh do podolannya bidnosti. Ekonomika Ukrayiny: polityko-ekonomichnyy zhurnal. No. 2. – pp. 27-34.
 10. Turystychna diyal’nist’ v Ukrayini u 2014 rotsi (2014). Kyyiv. – P. 272.
 11. Ofitsiynyy sayt sluzhby statystyky Ukrayiny Elektronnyy resurs – http://www.ukrstat.gov.ua/
 12. Gry’gor’yeva Ya. (2012). Finansove zabezpechennya tury’sty’chnoyi galuzi: stan ta problemy. L’viv: Naukovy’j visny’k L’vivs’kogo derzhavnogo universy’tetu vnutrishnix sprav. Seriya ekonomichna. No. 2. – pp.247-254.
 13. Bily’k R. (2015). Finansove zabezpechennya regional’nogo rozvy’tku v Ukrayini u konteksti decentralizaciyi. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.43-48 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/7.
 14. Nosova Ye. (2015). Zaoshhadzhennya domogospodarstv yak dzherelo investy’cijny’x resursiv v Ukrayini. VISNY’K Ky’yivs’kogo   nacional’nogo   universy’tetu    imeni Tarasa Shevchenka. EKONOMIKA. No. 2(167). – pp.73-80 DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12.
 15. Byelikov O. (2011). Venchurne finansuvannya Elektronnyy resurs – http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3644
 16. Shpychak O. (2013). Problemy yemnosti vnutrishn’oho spozhyvchoho rynku sil’s’kohospodars’koyi produktsiyi ta prodovol’stva v Ukrayini u konteksti kupivel’noyi spromozhnosti naselennya. Ekonomika APK. No. 6. – pp. 5-13 Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2013_6_3.

Завантажити

 • pdf 176_5
  File size: 362 kB Downloads: 396