Н. Сагалакова, канд. екон. наук, доц. Київський національний торговельно-економічний університет, Київ КЛАСИФІКАЦІЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Досліджено специфічні характеристики невиробничих процесів у сфері туризму. Проаналізовано особливості процесу ціноутворення на туристичному підприємстві. Ідентифіковано основні проблеми при впровадженні моделі формування оптимальної ціни на туристичний продукт. Проведено класифікацію факторів ціноутворення на туристичному підприємстві. Дано інтерпретацію основним типам невизначених параметрів, які здійснюють вплив на ціну туристичного продукту.

Ключові слова: невизначеність, процес ціноутворення, уристичний продукт, туристичне підприємство.

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/177-12/7

References
 1. Mykhailichenko, H. I. (2012). Innovatsiinyi rozvytok turyzmu. Kyiv : KNTEU.
 2. Tkachenko, T. I. (2009). Stalyi rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu.Kyiv : KNTEU.
 3. Mangion, M.-L., Durbarry, R., & Sinclair, M. T. (2005). Tourism competitiveness: price and quality. Tourism Economics, 11, 1, 45-68. DOI: http://dx.doi.org/10.5367/0000000053297202.
 4. Meyer, D. (2003). What Price Tourism? Development Policy Review, 21, 3, 383-387. DOI: http://dx.doi.org/1111/1467-7679.00216
 5. Ogonowska, M. (2011). Sustainable Tourism Products Distribution: Optimal Pricing and Branding Strategies, e- Review of Tourism Research, Texas A&M University, 9 (3), 96-106.
 6. Bohuslavskyi, O. (2014). Osnovni sposoby klasyfikatsii ta osoblyvosti zastosuvannia metodiv tsinoutvorennia v Ukraini. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 12 (165), 52-58. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/165-12/2.
 7. Cherep, A. V. (Ed.). (2011). Tsinoutvorenniayakosnovaefektyvnostifunktsionuvanniapidpryiemstvtachynnykpidvyshchenniadobrobutunaselennia. Zaporizhzhia : ZNU.
 8. Chornous, H., & Rybalchenko, S. (2015). Optymizatsiia tsinoutvorennia na osnovi modelei intelektualnoho analizu danykh. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 7 (172), 52-58. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/172-7/7.
 9. Blyumin, S. L., & Shuykova, I. A. (2000). Modeli i metody prinyatiya resheniy v usloviyakh neopredelennosti.Lipetsk : LEGI.
 10. Voshchinin, A. P., & Sotirov, G. R. (1989). Optimizatsiya v usloviyakh neopredelennosti. Moskva-Sofiya : MEI, Tekhnika.
 11. Hlon, O. V., & Dubovoi, V. M. (2004). Modeliuvannia system keruvannia v umovakh nevyznachenosti. Vinnytsia : UNIVERSUM.
 12. Altunin, A. E., & Semukhin, M. V. (2000). Modeli i algoritmy prinyatiya resheniy v nechetkikh usloviyakh. Tyumen’ : TyumGU.
 13. Ermol’ev, Yu. M. (1976). Metody stokhasticheskogo programmirovaniya. Moskva : Nauka.
 14. Kofman, A. (1982). Vvedenie v teoriyu nechetkikh mnozhestv. Moskva : Radio i svyaz’.
 15. Yudin, D. B. (1979). Zadachi i metody stokhasticheskogo programmirovaniya.Moskva : Sov. radio.
 16. Yastremskiy, A. I. (1983). Stokhasticheskie modeli matematicheskoy ekonomiki. Kyiv : Vishcha shkola.
 17. Polyak, B. T., & Nazin, S. A. (2006). Otsenivanie parametrov v lineynykh mnogomernykh sistemakh s interval’noy neopredelennost’yu. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 103-115.
 18. Vil’yams, N. N. (1976). Parametricheskoe programmirovanie v ekonomike. Moskva : Statistika.
 19. Vasil’ev, S. N., & Kotlov, Yu. V. (2006). Metody i algoritmy mnogokriterial’noy optimizatsii na osnove nestrogikh ranzhirovok al’ternativ po chastnym kriteriyam i opyt komp’yuternoy realizatsii. Problemy upravleniya i informatiki, 1, 28-38.
 20. Pryima, S. S. (2004). Model prohnozuvannia tsiny na osnovi nechitkoi lohiky. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna, 33, 158-163.
 21. Ahafonova L. H., & Ahafonova, O. Ye. (2002). Turyzm, hotelnyi ta restorannyi biznes: Tsinoutvorennia, konkurentsiia, derzhavne rehuliuvannia.Kyiv : Znannia Ukrainy.
 22. Tormosa, Yu. H. (2001). Tsiny ta tsinova polityka. Kyiv : KNEU.
 23. Lyu, B. (2005). Teoriya i praktika neopredelennogo programmirovaniya.Moskva :
 24. Kolesnykov, O. V. (2010). Kyiv : TSUL.
 25. Vitlinskyi, V. V., & Verchenko, P. I. (2013). Analiz, modeliuvannia ta upravlinnia ekonomichnym ryzykom. Kyiv : KNEU.
 26. Gorelova, G. V. (2013). Kognitivnyy podkhod k imitatsionnomu modelirovaniyu slozhnykh system. Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki, 3, 239-250.

Завантажити

 • pdf 177_7
  File size: 509 kB Downloads: 310