А. Волошенко, канд. екон. наук, доц. Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ КОРУПЦІЯ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

У статті проаналізовано феномен корупції як деструктивний чинник економічної безпеки. Обґрунтована багаторівнева система негативних екстерналій корупції як загроз економічній безпеки України. Запропоновані організаційно- управлінські заходи, спрямовані на зміцнення економічної безпеки держави.

Ключові слова: корупція; економічна безпека; деструктивний чинник; оздоровлення економіки.

Надійшла до редколегії 01.01.2016

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/1

References

 1. Prezydent Ukrainy (2015), Ukaz “Pro rishennia Rady natsional’noi bezpeky i oborony Ukrainy vid 6 travnia 2015 roku “Pro Stratehiiu natsional’noi bezpeky Ukrainy””, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/287/2015, (Accessed 29 November 2015).
 2. Verkhovna Rada Ukrainy (2003), Zakon “Pro osnovy natsional’noi bezpeky Ukrainy”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/964-15, (Accessed 15 November 2015).
 3. Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy (2013), Nakaz “Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij schodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy”, available at:                        http://cct.com.ua/ 2013/29.10.2013_1277. htm, (Accessed 15 November 2017).
 4. Abalkyn, L.Y. (1994), “Ekonomycheskaia bezopasnost’ Rossyy: uhrozy y ykh otrazhenye”, Voprosy ekonomyky, vol. 12, – 5.
 5. Satarov, H.A. (2004), Antykorruptsyonnaia polytyka,Fond YNDEM, RA “SPAS”, Moskva, Rossyia.
 6. Bohdanov, Y.Ya. (2001), Ekonomycheskaia bezopasnost’ Rossyy,Teoryia y praktyka, Moskva, Rossyia.
 7. Busol, O.Yu. (2015), “Protydiia koruptsijnij zlochynnosti v Ukraini u konteksti suchasnoi antykoruptsijnoi stratehii”, Ph.D. Thesis, Juridical sciences, NAN Ukrainy, In-t derzhavy i prava im. V.M.Korets’koho, Kyiv, Ukraine.
 8. Burkal’tseva, D.D. (2012), Instytutsional’ne zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: monohrafiia,Znannia Ukrainy, Kyev, Ukrayna.
 9. Varnalij, Z.S. Burkal’tseva, D.D. and Saienko, O.S. (2011), Ekonomichna bezpeka Ukrainy: problemy ta priorytety zmitsnennia :[monohrafiia], Znannia Ukrainy, Kyev, Ukrayna.
 10. Zhalilo, Ya.A. (2001), “Ekonomichna bezpeka derzhavy, pidpryiemstva, osoby v intehrovanomu suspil’stvi”, Aktual’ni problemy mizhnar. Vidnosyn. Kyivs’kyj un-t : In-t mizhnar. vidnosyn, vol.26, pp. 24-27.
 11. Shevchenko, L.S. Hrytsenko, O.A. and Makukha, S.M. (2009), Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist’ ta napriamy formuvan-nia: monohrafiia,Pravo, Kharkiv, Ukrayna.
 12. Muntiian, V.I. Prokopenko, O.V. Petrushenko, M.M. (2014), Ekonomichna bezpeka derzhavy: stratehiia, enerhetyka, informatsijni tekhnolohii: monohrafiia,Vydavnytstvo OOO “Yurka Liubchenka”, Kyev, Ukrayna.
 13. Yermoshenko, M.M. (2001), Finansova bezpeka derzhavy.natsional’ni interesy derzhavy, real’ni zahrozy, stratehiia zabezpechennia,KNTEU, Kyev, Ukrayna.
 14. Informatsijne ahentstvo “uNiAN” (2015), “Vystup na biznes-forumi A. Abromavichusa”, available at: economics.unian.ua., (Accessed 01 November 2015).
 15. Koval’chuk, “Absoliutnyj nul'”, schodenna hazeta “Den”,available at: m.day.kiev.ua., (Accessed 13 October 2015).
 16. Koval’chuk, T.T. (2004), Ekonomichna bezpeka i polityka: iz dosvidu profesijnoho analityka,T-vo “Znannia”, KOO, Kyev, Ukrayna.
 17. Heiets’, V.M. and Kvasniuk, B.Ye. (1999), Kontseptsiia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy,Lohos, Kyev, Ukrayna.
 18. Luk’ianov, V.S. (2013), Suchasni finansovi rynky,Znannia, Kyev, Ukrayna.
 19. Mandybura, V.O. (2006) “Orhanizatsijno-finansovi napriamky podolannia ekonomichnoi zlochynnosti i koruptsii v Ukraini”, Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 83, pp. 4-6.
 20. Mel’nyk, M.I.(2002), “Kryminolohichni ta kryminal’no-pravovi problemy protydii koruptsii”, Abstract of Ph.D. dissertation, Juridical sciences, Natsional’na akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
 21. Nevmerzhyts’kyj, Ye.V. (2009), “Koruptsiia iak sotsial’no-politychnyj fenomen”, Abstract of Ph.D. dissertation, Political science, NAN Ukrainy, Instytut politychnykh i etnonatsional’nykh doslidzhen’ imeni I.F. Kurasa, Kyiv, Ukraine.
 22. Kharazishvili, Yu.M and Dron’, Ye.V. (2014), “Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen’ ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u seredn’ostrokovij perspektyvi”;dop., NISD, Kyev, Ukrayna.
 23. Savych, I. (2015), “Vplyv tinizatsii biudzhetnykh vidnosyn na makroekonomichni pokaznyky”, Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 2, no. 167, available at: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/19. (Accessed 29 November 2015).
 24. Smyrychyns’kyj, V.V. (2004), “Prok’iurement iak mekhanizm formuvannia konkurentospromozhnoho rynku derzhavnykh zakupivel’ ievropejs’koho typu v Ukraini”, Zhurnal “Konkurentsiia”, 4 (13), pp. 8-12.
 25. Yurkiv, N.Ya. (2012), Ekonomichna bezpeka real’noho sektora ekonomiky Ukrainy: stratehichni priorytety i teoretyko- metodolohichni zasady zabezpechennia : monohrafiia,PAIS, L’viv, Ukrayna.
 26. Shejko, O. (2007), “Sposoby protydii koruptsii u sferi derzhavnykh zakupivel'”, DZU,№ 7 (37) za lypen’.
 27. ENP Country Progress Report 2012 – Ukraine Brussels, 20 March 2013, available at: http://europa.eu/rapid/press- release_MEMO-13-257_en.htm#_blank, (Accessed 15 November 2015).
 28. Varnalii, Z. and Savych, I. (2014), “Preconditions and determining causes of the shadow economy in Ukraine” Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 2, no. 155, available at: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/10.(Accessed 20 December 2015).

Завантажити

 • pdf 178_1
  File size: 368 kB Downloads: 645