Є. Носова, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ РЕФОРМУВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНИ

Розглянуто зміни, які було внесено у оподаткуванні доходів фізичних осіб; розраховано вплив зміни оподаткування на зарплату до виплати; розглянуто обґрунтованість застосування податкової соціальної пільги; проаналізовано податкове навантаження на зарплату та його динаміка; визначена економія підприємства за рахунок зменшення ставки ЄСВ; розраховано можливе збільшення зарплати за умови збереження рівня витрат підприємства.

Ключові слова: податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок, військовий збір, відрахування із заробітної плати, нарахування на заробітну плату, податкове навантаження

Надійшла до редколегії 01.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/3

References

 1. Kalachova H. Aryfmetyka vid MVF. Podatkova reforma ochyma kredytora. Ekonomichna pravda [online] Available at: < http://www.epravda.com.ua/publications/2015/08/11/554503/> (in Ukrainian).
 2. Varnaliy Z., 2014. Teoretychni zasady detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, vol. 1, pp. 46-53. (in Ukrainian).
 3. Frolova N.B., 2014. Podatkove navantazhennya na pratsyu, kapital ta kintseve spozhyvannya v umovakh diyi Podatkovoho kodeksu Ukrayiny. Ekonomika Ukrayiny, vol.8 (633), pp 47-60. (in Ukrainian).
 4. Kizyma T.O., 2009. Podatkove navantazhennya na domohospodarstva: teoretychni pidkhody ta metodyka vyznachennya. Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Ekonomika i pravo vol. 2, pp. 248-253. (in Ukrainian).
 5. Vyshnevskyy V.P., Dement’ev V.V., Hurnak A.V. and other, 2014. Evolyutsyonnoe razvytye nalohovykh system: teoryya y praktyka: monohrafia, 144 p. (in Russian).
 6. Shvabiy K.I., 2013. Rehulyatyvna efektyvnisti podatku na dokhody fizychnykh osib v Ukrayiny. Finansy Ukrayiny, vol.4, pp. 27-44. (in Ukrainian).
 7. Naydenko A.E., 2013. Teoretycheskoe obosnovanye dyfferentsyatsyy stavok naloha na dokhody fyzycheskykh lyts s uchetom pokazateley rehyonal’noho razvytyya. Naukovyy visnyk Natsional’noho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny (ekonomika, pravo), vol. 1, pp. 136-143. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UjRN/Nvnudpsu_2013_1_22.>. (in Ukrainian).
 8. Yuriy S.I., Kizyma T.O., 2010. Opodatkuvannya dokhodiv sim’yi: sutnist’ ta neobkhidnist’ zaprovadzhennya v Ukrayini. Rehional’na ekonomika, vol.3, pp. 165-171. (in Ukrainian).
 9. Zakon Ukrayiny “Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo zabezpechennya zbalansovanosti byudzhetnykh nadkhodzhen’ u 2016 rotsi” vid12.2015 r. № 909- VIII [online] // Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/909-19>
 10. Podatkovyy kodeks Ukrayiny vid 02.12.2010 № 2755-VI (v redaktsiyi stanom na 01.02.2016) [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>
 11. Zakon Ukrayiny “Pro zbir ta oblik yedynoho sotsial’noho vnesku” vid 08.07.2010 №2464-VI [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17>
 12. Nosova E.A., 2013. Tin’ova zarobitna plata v Ukrayini: prychyny isnuvannya ta shlyakhy podolannya. Sotsial’no- trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka, vol. 2 (6), pp. 110-116. (in Ukrainian).
 13. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnyy byudzhet Ukrayiny na 2016 rik” vid12.2015 № 928-VMI [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-19>
 14. Zakon Ukrayiny “Pro derzhavni sotsial’ni standarty ta derzhavni sotsial’ni harantiyi” vid vid 05.10.2000 №2017-111 [online]. Verkhovna rada Ukrayiny: [sayt]. Available at: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2017-14>
 15. Nosova Ye., 2015. Household Savings As A Source Of Investment Resources In Ukraine, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 167. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/12

Завантажити

 • pdf 178_3
  File size: 383 kB Downloads: 726