Є. Чеботарьов, канд. екон. наук ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, Старобільськ АГРОПРОДОВОЛЬЧІ КОМПАНІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИТЕРІАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ

На підґрунті дослідження змісту агропромислової інтеграції та визначення основних рис агропродовольчих ком­паній виділяються функції їхніх інтегруючих структур (аналітична, координуюча, забезпечуюча, контролююча та інституціональна) і розкривається їх гносеологічна та соціально-економічна сутність, що дає можливість запропо­нувати типологізацію агропродовольчих компаній за розгорнутою системою класифікаційних ознак.

Ключові слова: агропромислова інтеграція, агропродовольчі компанії, критерій, класифікаційні ознаки, типологізація.

Надійшла до редколегії 21.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/6

References

 1. Rodionova, O.A. & Dackova, E.V. (2005). Institutsionalnyie preobrazovaniya i razvitie integratsionnyih protsessov v APK. Ekonomika selskohozyaystvennyih i pererabatyivayuschih predpriyatiy, 1, 39-42 [in Russian].
 2. Andriichuk, V.H. (2007). Kapitalizatsiia silskoho hospodarstva: stan ta ekonomichne rehuliuvannia rozvytku. Nizhyn: Aspekt-Polihraf [in Ukrainian].
 3. Nesterchuk, Yu.O. (2009). Intehratsiini protsesy v ahrarno-promyslovomu vyrobnytstvi. Uman: Sochinskyi [in Ukrainian].
 4. Ryilko, D. & Dzholli, R. (2005). Novyie rossiyskie selskohozyaystvennyie operatoryi: ih poyavlenie, evolyutsiya i vozdeystvie. Sravnitelnyiy ekonomicheskiy obzor, 47, 101-115 [in Russian].
 5. Baiura, D. & Sytenko, D. (2015). IPO yak efektyvnyi instytut ta peredumova korporatyvnoi restrukturyzatsii ahropromyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 5(170), 17-23 [in Ukrainian]. DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/3.
 6. Hutorov, A. O. (2011). Ahrokholdynhy yak efektyvna forma kontsentratsii silskohospodarskoho vyrobnytstva. Ekonomika APK, 3, 102-107 [in Ukrainian].
 7. Gusakov, V. G. & Zapolskyi, M. Y. (2012). Nauchnyie osnovyi sozdaniya produktovyih kompaniy. Minsk: Belarus. navuka [in Belarusian].
 8. Nahachevska, T. & Plastovets, N. (2015). Osoblyvosti inozemnoho investuvannia na riznykh stadiiakh hlobalnoho vyrobnycho-zbutovoho lantsiuha ahrobiznesu. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 8(173), 49-59 [in Ukrainian]. DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/173-8/8
 9. Bilinska, V. (2015). Suchasni innovatsiini tekhnolohii v silskomu hospodarstvi: osnovna kharakterystyka ta perspektyvy vprovadzhennia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 7(172), 74-80 [in Ukrainian]. DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/11.
 10. Fyliuk, H. & Pimenova, O. (2015). Zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid derzhavnoi pidtrymky silskohospodarskykh vyrobnykiv. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 5(170), 6-10 [in Ukrainian]. DOI: dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/170-5/1.
 11. Tugan-Baranovskiy, M. I. (1989). Sotsialnyie osnovyi kooperatsii Ekonomika. Moscow: Ekonomika [in Russian].
 12. Kondratev, N.D. (2002). Bolshie tsiklyi kon’yunktury i teoriya predvideniya. Moscow: Ekonomika [in Russian].
 13. Chayanov, A. V. (1989). Krestyanskoe hozyaystvo: Izbrannyie trudy. Moscow: Ekonomika [in Russian].
 14. Common Agricultural Policy. Retrieved from http://www.cvce.eu/viewer/-Zcontent/888ce0d6-3a95-432e-b905- 649efcebe474/aeeba4d9-1971-4e34-ae1c-ae90fc32c6ee/en.
 15. Natsionalna doktryna reformuvannia ta rozvytku ahroprodovolchoho kompleksu Ukrainy (proekt) Retrieved from http://new.minagro.gov.ua/ua/apc_development/11048-nacionalna-doktrina-reformuvannya-ta-rozvitku-agroprodovolchogo- kompleksu-ukrayini-proek [in Ukrainian].
 16. Polozhennia “Pro kholdynhovi kompanii, shcho stvoriuiutsia v protsesi korporatyzatsii ta pryvatyzatsii”: zatverdzheno Ukazom Prezydenta Ukrainy vid 11 trav. 1994 roku № 224/94. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/224/94. [in Ukrainian].
 17. Zakon Ukrainy “Pro kholdynhovi kompanii v Ukraini”: pryiniatyi 15 ber. 2006 roku № 3528-IV. (2006). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 34. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3528-15. [in Ukrainian].
 18. Chebotarov, V. A. (2003). Formuvannia korporatyvnykh struktur v ahropromyslovomu vyrobnytstvi rehionu. Ekonomika APK, 5, 28-31 [in Ukrainian].
 19. 200 krupnejshih agrokompanij Ukrainy. (2015). TOP-100. Reitynhy krupneishykh, 4 [in Ukrainian].
 20. Lyashenko, V. I. (2012). Finansovo-regulyatornyie rezhimyi stimulirovaniya ekonomicheskogo razvitiya: vvedenie v ekonomicheskuyu rezhimologiyu. Donetsk [in Ukrainian].

Завантажити

 • pdf 178_6
  File size: 309 kB Downloads: 468