Г. Ямненко, канд. екон. наук, доц. ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Київ ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Світовий досвід економічного розвитку свідчить, що каталізатором модернізації й структурної перебудови еко­номіки країни є інновації, які сприяють посиленню конкурентоспроможності, прибутковості та інноваційного розви­тку підприємств, допомагають завойовувати нові й утримувати існуючі ринки. Вирішення проблем активізації інно­ваційної діяльності підприємств стає головною запорукою забезпечення успіху ринкових реформ. У результаті до- слідженнявизначено конкурентні переваги, пов’язані з інноваційною діяльністю. Обґрунтовано, що утримання стійкої конкурентної позиції на ринку залежить від визначення та підтримання ключових чинників успіху. Запропоновано ос­новні етапи забезпечення конкурентоспроможності підприємства на основі використання його інноваційних можли­востей. Показано, що тільки розвиваючи існуючі та формуючи нові конкурентні перевагипідприємство зможе досяг­ти бажаного стану конкурентоспроможності у сучасних реаліях. Для забезпечення конкурентоспроможності підпри­ємств пропонується формувати ефективну конкурентну стратегію шляхом широкого використання інноваційних рішень на основі знань. Основою конкурентних переваг слід вважати процес стимулювання інновацій.

Ключові слова: інноваційна діяльність, знання, конкурентоспроможність підприємств, конкурентні переваги.

Надійшла до редколегії 10.12.2015

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/8

References

 1. Bohma, O.S., Bolduieva, O.V. (2010), Rol’ innovatsij u zabezpechenni konkurentospromozhnosti natsional’noi ekonomiky, Visnyk Zaporiz’koho natsional’noho universytetu, №3(7), pp. 166-170.
 2. Horodets’ka, L.O., Shevchenko, I.H. (2011), Otsinka vplyvu innovatsij na konkurentospromozhnist’ pidpryiemstva. [online] Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury, № 31. Available from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_31/Gorodec.pdf [Accessed 10 October 2015].
 3. Kornijchuk, L. Ya.,Tatarenko, N. O., Poruchnyk, A. M. ta in.,eds.,(2001). Istoriia ekonomichnykh uchen’: pidruchnyk. Kyiv:KNEU.
 4. Mazaraki,A., Mel’nyk,T. (2010), Innovatsii i ak dzherelo stratehichnykh konkurentnykh perevah, VisnykKNTEU, №2. – pp. 5-17.
 5. Revuts’ka, N.V. (2013), Resursne zabezpechennia konkurentnykh perevah pidpryiemstva v suchasnykh umovakh // Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, № 151. – pp.88-92. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/19
 6. Fedulova, L.I. (2014), Kontseptual’ni zasady upravlinnia innovatsijnym rozvytkom pidpryiemstv, Marketynh i menedzhment innovatsij, №2, pp. 122-135.
 7. Fyliuk, H.M. (2013), Problemy ta shliakhy pidvyschennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii // Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, №151. – pp. 5-8.DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10/1
 8. Gloor, Peter A. (2006), Swarm Creativity:Competitive Advantage Through Collaborative Innovation Networks. Oxford University Press.
 9. Hunt, S. D., &Morgan, R. M. (1995). TheComparativeAdvantageTheoryofCompetition. Journal ofMarketing, 59(2), pp.1-15. http://doi.org/10.2307/1252069
 10. Kim, W.C., Mauborgne, R. (2005), Blue Ocean Strategy.How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. Harward Business School Press, Boston, Massachusetts.
 11. MacCormac,A.,Forbath, T., Brooks, P., Kalaher, P. (2007) Innovation through global Collaboration: A new source of Competitive Advantage. Harvard Business School.
 12. Scott, D. A., Eyring, M. and Gibson, L. (2006), Mapping Your Innovation Strategy. Harvard Business Review, vol. 84(5), pp. 104-113.
 13. Chesbrough, H. (2003), Open Innovation. The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard BusinessPress.

 

 

Завантажити

 • pdf 178_8
  File size: 304 kB Downloads: 339