І. Лютий, д-р екон. наук, проф., Д. Осецька, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна МАКРОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІСКАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

У статті аналізується малодосліджена категорія “фіскальна консолідація”. Наведено різні трактування змісту фіскальної консолідації. Наголошено, що в сучасних умовах фіскальна політика у країнах ЄС націлена переважно на реалізацію програм фіскальної консолідації, які передбачають забезпечення стійкого стану державних фінансів шляхом здійснення заходів із обмеження фіскальних дисбалансів (передусім дефіциту сектору управління та державного боргу). Проаналізовано програми фіскальної консолідації, спрямовані на забезпечення стабілізації розвитку державних фінансів та підвищення їх стійкості. Доведено, що фіскальні правила і норми сприяють процесу фіскальної консолідації.

Ключові слова: фіскальна політика, фіскальні правила, фіскальна консолідація, бюджетний баланс, державний борг, структурні та
циклічні зміни, стійкість державних фінансів.

Надійшла до редколегії 22.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/183-6/1

References

 1. Фискальная консолидация: итоги визита МВФ в Украину // эко­номические новости. – 2010. – 16 нояб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economic-ua.com/analitika/25099.
 2. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтег- рації: у 2 т. / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов, В.П. Кудряшовта ін.; за ред. О.В. Шлапака, Т.І. Єфименко; ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2014. – Т. 1. – 760 с.
 3. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег : авт. сб. / Дж. М. Кейнс. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
 4. Фридман М. Основы монетаризма / М. Фридман; под науч. ред. Д.А. Козлова. – М.: ТЕИС, 2002. – 175 с.
 5. Price R. The Political Economy of Fiscal Consolidation // OECD Economics Department Working Papers. – 2010. – № 776. – P. 5.
 6. Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання / Т.І. Єфименко. – К.: ДННУ “Акад. фін. управління”. – К., 2012. – 332 с.
 7. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феномологія взаємодії та розвитку / В.М. Геєць; НААН України, Ін-т економіки та прогнозування, 2009. – 864 с.
 8. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://Lexicon.fl.com/term.
 9. Public Financesin EMV 2011 // European Economy. – 2011. – № 3. – P. 195.
 10. Sachs J. An Overview of Stabilization Issues Facing Economicsin Transition / Sachs // CISP [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cisp/org.ua/cisp_uk.nsf/CISP-Jeffrey-Sachs-02-Ukr?OpenForm.
 11. Barrios S. EV Fiscal Consolidation after the Financial Crisis: Lesson from Past Experiences / S. Barrios, S. Landedijk, L. Pench // EC EconomicPaper. – 20І0. – № 148. – P. 11.
 12. Price R. The Political Economy of Fiscal Consolidation // OECD Economics Deportment Working Papers. – 2010. – № 776. – Р.
 13. Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та інституціональні заходи: монографія [за заг. редакцією Тарантул Л.Л.] / НДІ фінансового права. – К.: Алерта, 2013. – 496 с.
 14. Гасанов С.С. Напрями формування фіскальної політики в ас­пекті асоціації України з ЄС / С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов, Р.Л. Балакин // Фінанси України. – 2014. – № 1. – С. 22-38.
 15. Merola R. FiscalConsolidation: Part Long-Run Projections and Fiscal Gap Calculations / R. Merola // OECD Economics Department Working Papers. – 2012. – № 934. – P. 17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/5k9h28p42pf1-en.
 16. Fiscal Monitor Taking Stock A. Progress Reformon Fiscal Adjustment / International Monetary Fund. – 3rdprinting (revised), December 2012. – P. IX-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf.
 17. Wyplosz Ch. Fiscal Policy: Institutions Versus Rules // National Institute Economic Review. – 2005. – Jan. – № 191. – Р. 70-84.
 18. IMF Fiscal Monitor. – Wash. (D.C.): IMF, 2012 (Oct.). – P. 25-29.
 19. Milesi-Ferretti G.M. Good, Bad or Ugly? On the Effects of Fiscal Rule with Creative Accounting / G.M. Milesi-Ferretti // IMF WorkingPaper. – 2000. – № 172. http://dx.doi.org/10.1016/s0047-2727(02)00076-2

Завантажити