О. Процишин, канд. екон. наук, доц., П. Скотний, канд. екон. наук, доц. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич ПУБЛІЦИСТИКА ІВАНА ФРАНКА: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ ТА ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СУЧАСНОСТІ (ДО 160-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ)

У статті проаналізовано основні напрями економічних досліджень у ранніх і пізніх публіцистичних творах Івана Франка та простежено еволюцію економічного світогляду українського дослідника.

Висвітлено економічні погляди мислителя на соціально-економічний розвиток Галичини, проблеми бідності, міграції на­селення, фіскальної та грошово-кредитної політики, економічної статистики. Обґрунтовано роль і значення публіцистич­ної спадщини економічного спрямування І. Франка для формування української та світової економічної думки.

Ключові слова: українська економічна думка; економічна публіцистика І. Франка; економічні погляди І. Франка; ево­люція економічного світогляду І. Франка.

Надійшла до редколегії 19.05.16

DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/184-7/3

References

 1. Franko (1984), Peredmova. Do zbirky “V najmakh u susidiv”. Zibrannia tvoriv: U 50 t., vol. 39,p. 262.
 2. Nechytaliuk M.F. (2007), Iskrysta hran’ talantu, Visnyk L’vivs’koho universytetu, Seriya Zhurnalistyka, vyp. 31, pp.25 – 35.
 3. Zlupko S.M. (2006), Ivan Franko – economist, L’viv: MP “Slovo”, 1992. – p.206.
 4. Bazylevych V.D. (2006), Istorija ekonomichnykh uchen’: Pidruchnyk. Za red. V.D. Bazylevycha. Znannia, 2006. – chast 1 – p.582.
 5. Zdoroveha V. (2006), Ivan Franko i ukrains’ka publitsystyka. Zbirnyk prats’ kafedry ukrains’koyi presy i Doslidnyts’koho tsentru istoriyi zakhidnoukrayins’koyi presy, vyp.7. – available at: journ.lnu.edu.ua/publications/ zbirnyk07.
 6. Synychych H.V., Yatsenko А.М. (2011), Kontseptsiyi ekonomichnoho rozvytku ukrayins’koho suspil’stva (za publitsystykoyu Ivana Franka), L’vivs’kyi natsional’nyi universytet imeni Ivana Franka. – available at: http://gisap.eu/node/271.
 7. Kondratiuk K. (2012), Ivan Franko – publitsyst. Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist : zb. nauk. Prats, redkolehii : M. Lytvyn, uporiad. : O. Sedliar, N. Kobryn; NAN Ukrainy, In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha. – Lviv,. – Vyp. 21, Scripta Manent. Yuvileinyi zb. na poshanu B. Yakymovycha, pp. 417 – 423.
 8. Shafranska I.B. (2009), Evoliutsiia svitohliadu I. Franka ta yoho pohliady na rozvytok ukrainskoi ekonomichnoi dumky. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, № 2, pp. 89 – 95
 9. Franko (1985), Dopovnennia do “Osnov suspilnoi ekonomii”. Zibrannia tvoriv: U 50 t., K.: nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 30.
 10. Franko (1985), Druha peredmova do perekladu 24-ho rozdilu pratsi K. Marksa “Kapital”, t.1. Zibrannia tvoriv: U 50 t. – K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 32.
 11. Franko (1985), Pro pratsiu. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp.72 – 78.
 12. Franko (1985), Choho my vymahaiemo? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp.36 – 40.
 13. Franko (1985), Fabryka parafinu y tserezynu u Drohobychi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp. 55 – 62.
 14. Franko (1985), Zaribky i zhyttia lvivskoho zetsera. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol 44, kn.1, p.7.
 15. Franko (1985), Promyslovi robitnyky v Skhidnii Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44., kn.1, p. 46.
 16. Franko (1980), Krytychni pysma o halytskii intelihentsii. Pysmo druhe. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 26, kn.1, pp. 84 – 93.
 17. Franko (1985), Robitnyky i trudivnyky. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1,p. 24.
 18. Franko (1985), Choho my khochemo? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, pp. 26 – 27.
 19. Franko (1985), Zemelna vlasnist u Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 4, kn.1, pp. 546 – 573.
 20. Franko I. (2005), Sotsializm ta sotsial-demokratyzm. Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol. 3, pp. 483 – 504.
 21. Franko (2005), Do istorii sotsialistychnoho rukhu. Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol.3, p. 512.
 22. Franko (2005), Shcho take postup? Vybrani tvory u trokh tomakh, Uporiadnyk i redaktor O. Bahan. – Drohobych, Kolo, vol.3, pp. 441    – 476.
 23. Franko (1986), Shcho take sotsializm? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 45, p. 51.
 24. Romaniuk M.D.( 2008) Ekonomichni skladnyky pohliadiv Ivana Franka na sobornist Ukrainy. Naukovyi visnyk Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Rozdil I. Problemy ekonomichnykh teorii, 7, p.27.
 25. Franko (1986), Poza mezhamy mozhlyvoho. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 45, p. 279.
 26. Franko (1985), Narodna prohrama. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 521 – 522.
 27. Szymonik W. (2004) Iwan Franko jako kreatywny ekonomista. Frankoznavchi studii. Vypusk tretii, Ye. Pshenychnyi (hol. ) – Drohobych, Kolo, p.154.
 28. Franko (1985), Syla podatkova Halychyny. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 139.
 29. Franko (1985), Shcho koshtuiut nashi shkoly? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 145.
 30. Franko (1985), Piat lit nashoi hospodarky kraiovoi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 222.
 31. Franko (1985), Bank kraiovyi. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 176.
 32. Franko (1985), Katastrofa banku selianskoho. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 295.
 33. Franko (1985), Yak by nam v bidi riatuvatysia. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 165.
 34. Franko (1985), Shcho take hromada i chym by vona povynna buty? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 179.
 35. Franko (1985), Z tsaryny fiskalizmu. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 46.
 36. Franko (1985), Chy neobkhidna emihratsiia z Halychyny? Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 459 – 465.
 37. Franko (1985), Z pryvodu emihratsii naselennia. Zibrannia. tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p 352.
 38. Franko (1985), Mizeriia emihratsiina. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 449.
 39. Franko (1985), Ekonomichna prohrama. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 44.
 40. Franko (1985), Statystyka yako metoda i yako nauka. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk.   dumka, vol.    44,       kn.1, pp. 248 – 254.
 41. Franko (1985), Halytski rusyny. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.1, p. 293.
 42. Franko (1985), Rohata khudoba v Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p.   324.
 43. Franko (1985), Torhivlia u Halychyni. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, p. 432.
 44. Franko (1985), Potreby ahrarnoi statystyky. Zibrannia tvoriv: U 50 t. K.: Nauk. dumka, vol. 44, kn.2, pp. 618 – 620.
 45. Oleinik A. (2015) Between the west and the east: Ukrainian economic thought as the crossroads. Visnyk Kyivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol. 9, no. 174, pp. 56-61, DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/174-9Z9

Завантажити