О. Жилінська, д-р екон. наук Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ КОМПЛЕМЕНТАРНІ ЕФЕКТИ В АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Запропоновано нові методологічні підходи у дослідженні проблем розвитку науково-технічної діяльності в інформаційному суспільстві. З позицій методологічного колективізму розкрито сутність та економічну природу розвитку науково-технічної діяльності, показано новітні явища активізації розвитку науково-технічної діяльності через формування глобальних мереж користувачів наукових і технічних знань, що забезпечує розподіл тягаря трансформаційних і трансакційних витрат як генерування, так і економічної реалізації наукових і технічних знань у світовому масштабі. Показано ефекти комплементарності в активізації розвитку складових науково-технічної діяльності: досліджень і розробок, підготовки наукових кадрів, надання науково-технічних послуг, які генерують світові ринки комплементарних благ, якими є світові ринки освітніх послуг, науково-технічної інформації, об’єктів промислової власності, наукоємної продукції, а також венчурних інвестицій і фондовий ринок.

Ключові слова: науково-технічна діяльність, дослідження і розробки (ДіР), підготовка наукових кадрів, надання науково-технічних послуг, наукові і технічні знання, активізація розвитку науково-технічної діяльності, комплементарні блага, ефекти комплементарності, трансформаційні і трансакційні витрати.

Надійшла до редколегії 07.09.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/186-9/1

References

 1. Doklad YuNESKO, V. (2005). K obschestvam znaniya. Izdatelstvo:”YuNESKO.
 2. Galchinskiy, A. S. (2010). EkonomIchna metodologlya. Logika onovlennya/Galchinskiy AS; Kurs lektsly. K.:”ADEF-Ukrayina.
 3. Doklad o mirovyih investitsiyah, 2005 god. Transnatsionalnyie korporatsii i internatsionalizatsiya NIOKR. Obzor. – M.: Izd-vo “Ves mir”, 2005. – 63 s.
 4. Druker, P. (2007). Upravlenie v obschestve buduschego. Vilyams BBK: S555. 37, 0 UDK: 005.5: 004.738. 5.
 5. Zhylinska, O. I., & Firsova, S. G. (2015). Vitrati komertslallzatslyi naukoemnoyi produktslyi u kontekstl marketingovih modeley difuzlyi Innovatsiy. Visnik Kyivskogo natsionalnogo universitetu im. Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika, (7 (172)). DOl: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/172-7/1
 6. Zakonodavche zabezpechennya rozvitku Informatsiynogo suspIlstva v Ukrayini: materiali parlam. sluhan u VerhovnIy Radi Ukrayini 18 chervnya 2014 r. / red. kol.: V. P. Omelchenko (gol.), V. Seminozhenko, G. O. Androschuk, L. M. Grinevich [ta In.]. / Verhovna Rada Ukrayini, KomItet VR Ukrayini z pitan Informatizatsiy ta Informatsiynih tehnologly. – K.: Parlam. vid-vo, 2014. – 196 s.
 7. Itskovits, G. (2010). Troynaya spiral. Universitetyi-predpriyatiya-gosudarstvo. Innovatsii v deystvii.
 8. Maslov, A. O. (2012). Informatsiyna ekonomika: stanovlennya, struktura ta teoretichne osmislennya: monografIya. K.: Agrar Media Grup, 431.
 9. Mur, D. (2006). Preodolenie propasti: marketing i prodazha haytek produktov klientam osnovnogo ryinka. Izdatelskiy dom Vilyams.
 10. Klodt, , & Klodt, H. (2006). Nova ekonomika: formi viyavu, prichini i naslidki: monografIya/Klodt HennIng ta In. K.: Takson.
 11. Henning, K. (2006). Nova ekonomika: formi viyavu, prichini i naslidki
 12. Finansirovanie innovatsionnogo razvitiya. Sravnitelnyiy obzor opyita stran EEK OON v oblasti finansirovaniya predpriyatiy na rannih stadiyah razvitiya. – Nyu-York, Zheneva: OON, 2007. – 113 s.
 13. Chervanov, D. M. (2012). Sistema InnovatsIynogo menedzhmentu: teoriya i praktika: pidruch. K.: VPTsH” Kiyivskiy universitet.
 14. Chesbro, G. (2007). Otkryityie innovatsii. M.: Pokolenie, 336.
 15. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2009 [Electronic source]. – Access mode to the resource: http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2009-en
 16. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010 [Electronic source]. – Access mode to the resource: http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook- 2010-en
 17. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011 [Electronic source]. – Access mode to the resource: http://dx.doi.org/10.1787/
 18. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2013 [Electronic source]. – Access mode to the resource: http://dx.doi.org/10.1787/
 19. The World Bank [Electronic source] / Access mode to the resource: http://www.worldbank.org/

Завантажити

 • pdf 186-6-16
  File size: 500 kB Downloads: 1085