Н. Скопенко, д-р екон. наук, проф. Національний університет харчових технологій, Київ, Н. Андреюк, канд. екон. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ГОСПОДАРСЬКОГО РИЗИКУ НА СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ

У статті визначено і узагальнено ризики діяльності підприємств на різних етапах життєвого циклу товару. Запро-поновано діагностувати та оцінювати ризики відповідно до основних етапів розвитку товару. Сформульовані групи чинників, які формують господарські ризики на різних стадіях життєвого циклу товару, визначені можливі негативні наслідки їхнього впливу. Для зменшення імовірних втрат підприємства та обґрунтованого формування асортиментного портфелю запропонована узагальнена класифікація ризиків, які є типовими для будь-якого підприємства.

Ключові слова: стадії життєвого циклу товару; фактори ризику; ризик; наслідки ризику.

Надійшла до редколегії 27.03.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/4

References

 1. Bilovodska, O.A. (2010) Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Universytetska knyha.
 2. Vitlinskyi, V.V., Velykoivanenko, P.I. (2004) Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi. K.: KNEU.
 3. Taraniuk, L.M. (red). (2010) Ekonomichne obgruntuvannia reinzhynirynhu biznes-protsesiv vyrobnychykh pidpryiemstv. Sumy: VPP “Mriia-1” TOV.
 4. Yliashenko, S.N. (2001) Sovershenstvovanye podkhodov k otsenke ryska proektov ynnovatsyonnoho razvytyia. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Ekonomika, 6-7, pp. 100-104.
 5. Illiashenko, S.M. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv. Sumy: Sumskyi derzhavnyi universytet.
 6. Illiashenko S.M. (2009) Rol i zavdannia marketynhu innovatsii na etapakh innovatsiinoho i zhyttievoho tsyklu tovaru. Marketynh: teoriia i praktyka, 15, pp. 156-167.
 7. Denysenko, M.P., Mykhailova, L.I. (red). Investytsiino-innovatsiina diialnist: teoriia, praktyka, dosvid. Sumy: VTD “Universytetska knyha”.
 8. Illiashenko, S.M. (red). (2010) Marketynh. Menedzhment. Innovatsii. Sumy: TOV “TD “Papirus”.
 9. Bilovodska, O.A. (red) (2012) Mekhanizm stratehichnoho upravlinnia innovatsiinym rozvytkom. Sumy: Universytetska knyha.
 10. Moskvyn, V.A. (2004) Upravlenye ryskamy pry realyzatsyy ynvestytsyonnykh proektov. M.: Fynansy y statystyka.
 11. Skopenko, N.S., Andreiuk, N.V. (2013) Teoretyko-metodychni pidkhody do vyznachennia ryzyku intehratsiinoi vzaiemodii. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T.Shevchenka. Ekonomika, 151, pp. 40-43. http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/151-10Z9
 12. Starostina, A.O., Kravchenko V.A. (2009) Upravlinnia ryzykamy v ekonomitsi: suchasnyi stan ta intehralnyi pidkhid.
 13. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, 2. Access mode:http://nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2009_2/Kravchenko_209.htm
 14. Tiulenieva, Iu.V. (2013) Intehratsiinyi pidkhid vyznachennia ryzykiv pidpryiemstva. Efektyvna ekonomika, Access mode: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=1716.
 15. Shapkyn, A.S. (2004) Ekonomycheskye y fynansovye rysky. Otsenka, upravlenye, portfel ynvestytsyi. M: Yzdatelsko-torhovaia korporatsyia “Dashkov y K0”.
 16. Lobanov, A.A., Chuhunov, A.V. (red) (2010) Entsyklopedyia fynansovoho rysk-menedzhmenta. M.: Alpyna Pablysher.

Завантажити