А. Касич, д-р екон. наук, проф., В. Шара, магістрант Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Кременчук ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ТЕРМІНУ “ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

У статті досліджуються наукові підходи до визначення поняття “готова продукція”; властивості та різнобічні характеристики готової продукції, які, на думку авторів, впливають на формулювання цього поняття.

Ключові слова: готова продукція; визначення; нормативна база; стандарти; галузеві особливості; облікова політика.

Надійшла до редколегії 13.05.16

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/188-11/6

References

 1. Kozhinov V.Ja. Osnovy buhgalterskogo ucheta [Fundamentals of accounting]. Available at : http://refdb.ru/look/2831079.html
 2. Fedosova T.V. (2007). Buhgalterskij uchet [Accounting]. Taganrog: TTI JuFU, – 364 p. Available at : http://www.aup.ru/books/m176/7_1.htm
 3. Pysarenko T.M. (2015). Harakterystyka diiuchoi metodyky orhanizatsii obliku hotovoi produktsii [The characteristics of the current organization methods of accounting of finished goods]. “Ekonomichni nauky”. – Seriia “Oblik i finansy” [“Economic science”. – Series “Accounting and Finance”]. – Vol. 12 (45). Part 1. (in Ukr.)
 4. Butynets F.F. (2009). Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting] : pidruchnyk dlia studentiv spetsialnosti “Oblik i audyt” vyshchykh navchalnykh zakladiv [F.F. Butynets ta in.]; pid zah. red. [i z peredm.] F.F. Butyntsia.8-me vyd., dop. i pererob. – Zhytomyr: PP “Ruta”, 2009. – 912 p. (in Ukr.)
 5. Suk L.K., Suk P.L. (2009). Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku [Organization of accounting] – K. : Karavela. – 624 p. (in Ukr.)
 6. Zinkevych O.V., Levytska S.O., Mosiichuk M.M., Nahavychko I.P.,Nemkovych O.B. (2006). Bukhhalterskyi oblik v haluziakh narodnoho hospodarstva [Accounting in sectors of national economy] – Rivne: NUVHP, – 268 p. (in Ukr.)
 7. Voronina V.A. (2013). Osoblyvosti dokumentalnoho vidobrazhennia rukhu hotovoi produktsii [Features of the documentary reflection of the movement of the finished goods]. Krymskyi ekonomichnyi visnyk [Crimean economic herald] no. 2 (03) Part I . – pp.75-77. (in Ukr.)
 8. Sopko V.V. (2000). Bukhhalterskyi oblik [Accounting] – 3d edition, – K.: KNEU, – 578 p. (in Ukr.)
 9. Khomiak R.L. (2003). Bukhhalterskyi oblik v Ukraini [Accounting in Ukraine]. Eds. R.L. Khomiaka. – 2d edition. – Lviv : “Intelekt-Zakhid”. – 820 p. (in Ukr.)
 10. Kasy’ch A.O., Tkachenko I.V. (2011). Vidminnosti vstanovlennya finansovogo rezul’tatu v buxgalters’komu i podatkovomu obliku [The difference of establishing the financial result in accounting and tax accounting]. Aktual’ni problemy’ ekonomiky'[ Actual economic problems]. – no. 2(116). – pp. 185-191.
 11. Avramenko O.I., Shara V.I. (2014). The problems of accounting of profit tax. Materialy’ II Mizhnarodnoyi naukovo- prakty’chnoyi internet – konferenciyi “Aktual’ni problemy’ oblikovo – anality’chnogo procesu v upravlinni pidpry’yemny’cz’koyu diyal’nistyu” – Mukachevo: Mukachivs’ky’j derzhavny’j universy’tet [Proceedings of the II International scientific-practical Internet – conference “Actual problems of accounting and analytical process in management by entrepreneurial activity” – Mukachevo: Mukachevo state University] – pp. 53-54.
 12. Podolianchuk O.A., Zakharchuk I.S. (2014). Hotova produktsiia yak obiekt obliku silskohospodarskykh pidpryiemstv [Finished goods as an object of accounting agricultural enterprises]. Ekonomika, finansy, parvo [Economics, finance, law]. – no. 2. – pp. 18-22. (in Ukr.)
 13. Hordopolov V. Yu., Hotsuliak V. D., Neskhodovskyi I. S. (2015). Osoblyvosti obliku lisovykh biolohichnykh aktyviv ta lisoproduktsii [Features of accounting of forest biological assets and forest products]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky [Economy. Finance. Management: topical issues of science and practice.]. – no. 4. – pp.76-87. (in Ukr.)
 14. Pyrets N.M., Chernenko T.S. (2013). Metody vyznachennia sobivartosti produktsii pidpryiemstva budivelnoi haluzi v systemi upravlinskoho obliku [Methods of determining the cost of production of the enterprises of the construction industry in the management accounting system]. Ekonomichnyi prostir [Economic space]. – no. 71. – pp.231-238. (in Ukr.)
 15. Chukurna O.P. (2013). Stratehichni napriamky rozvytku mashynobuduvannia v konteksti ekonomichnyh reform v Ukraini [Strategic directions of mechanical engineering development in the context of economic reforms in Ukraine]. Ekonomika:      realii chasu [Economics: time realities]. – no. 3(8). – pp. 36-42. Available at : http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n3.html
 16. Kuzina R. (2015). Metodychnyi aspect content analizu uzgodczenosti nazionalnyh poloczen (standartiv) buhgalterskogo obliku ta micznarodnyh standartiv finansovoi zvitnosti [Methodological Aspects of Content Analysis of Convergence Between Ukrainian Gaap and International Financial Reporting Standards]. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics. – no. 6 (171). – pp. 25-31. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/171-6/5
 17. P(s)BO no. 9 “Zapasy”. Nakaz Ministerstva Finansiv Ukrainy vid 01.01.2015. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
 18. MSBO no. 2 “Zapasy”. Mizhnarodnyi dokument vid 01.01.2012. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_021
 19. Zharykova L. A., Naumova N. V. (2008). Bukhhalterskyi uchet v zarubezhnyh stranakh [Accounting in foreign countries]. Tambov: Yzd-vo Tamb. hos. tekhn. un-ta. – 160 p. (in Ukr.)

Завантажити

 • pdf 188_33-36
  File size: 305 kB Downloads: 1195