І. Мазур, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, А. Шишак, асп. Національна академія державного управління при Президентові України, Київ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ПРИЧИНИ ЇЇ РОЗВИТКУ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

Розкрито соціально-економічну природу тіньової економіки, причини її розвитку та умови поширення в підприємництві. Доведено, що корупція є складовою частиною тіньової економіки, а не самостійним явищем, тому їх слід досліджувати комплексно й системно. Запропоновано не долати тіньову економіку та її складову – корупцію, а створювати сприятливе підприємницьке середовище для невигідного їх існування, тобто проводити детінізацію економіки.

Ключові слова: тіньова економіка, корупція, неформальна економіка, втеча капіталу, детінізація економіки, підприємництво.

Надійшла до редколегії 04.01.17

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/190-1/2

References

 1. Bloomberg Billionaires Index (2017). Global Risk Briefing. URL: https://www.bloomberg.com/biNionaires/2017-02-02/cya
 2. Bloomberg (2016) Ukrayna ostanetsya v pyaterke samikh “neschastnikh” ekonomyk myra. uNiAN: https://economics.unian.net/finance/1256008-ukraina-ostanetsya-v-pyaterke-samyih-neschastnyih-ekonomik-mira-bloomberg.html
 3. Khodzhaian, A., Shyptenko, T. (2014) Tinova ekonomika yak ekonomichna katehoriia ta obiekt otsiniuvannia. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 164. (P. 74-81). URL: http://bulletin- econom.univ.kiev.ua/wp-content/piugins/download-attachments/includes/download.php?id=1963 DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/13
 4. Varnalii, Z., Savych, I. (2014) Suchasnyi stan ta chynnyky tinizatsii biudzhetnykh vidnosyn v Ukraini. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 164. (P. 6-12). URL: http://bulletin- econom.univ.kiev.ua/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=1966 DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1
 5. Davydenko, B, Tyshchuk, T. (2015) Seraia zona: 5 myfov tenevoi ekonomiki. Informatsyonnoe ahentstvo LIHABiznesInform. URL: http://www.liga.net/projects/shadow_economy/
 6. Umanets, A. (2016) Korruptsyia spasiot Ukrainu. Ekonomicheskie izvestiia. URL: http://politika.eizvestia.com/ full/773-korrupciya-spasyot-ukrainu
 7. Voloshenko V. (2016) Koruptsiia yak destruktyvnyi faktor ekonomichnoi bezpeky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. № 178. (C. 6-11). URL: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp- content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=7553 DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/178-1/1
 8. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh (1979). Kyiv : Naukova dumka, 1970-1980. Tom 10, S. 575.
 9. Danylyshyn, B. (2015). Tinova ekonomika: chym keruie uriad? Hromadska spilka “Ekonomichnyi dyskusiinyi klub”. URL: http://edclub.com.ua/blog/tinova-ekonomika-chym-keruye-uryad
 10. Mazur, I. (2006). Detinizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoriia ta praktyka: [monohrafiia]. : VPTs “Kyivskyi universytet”, 239 s.
 11. http://lib.rus.ec
 12. Эrnando de Soto (2004). Zahadka kapytala. Pochemu kapytalyzm torzhestvuet na Zapade y terpyt porazhenye vo vsem ostalnom myre. : Olymp-Byznes, 272 s.
 13. Ohreba, S. (2013) Statystychne otsiniuvannia obsiahiv vtechi kapitalu z Ukrainy. Naukovyi chasopys NPU imeni M.P. Drahomanova. Ekonomika i pravo. Vypusk 22. (S. 86 – 93).
 14. Mazur, I. (2005). “Vtecha kapitalu” z Ukrainy u systemi hlobalnoho pererozpodilu finansovykh resursiv. Bankivska sprava. № 2(62). (S. 56-63).
 15. Latov, Yu. (2001) Ekonomika vne zakona. Ocherki po teorii i istorii tenevoi ekonomiky. : Moskovskyi obshchestvennyi nauchnyi fond, 284 s.
 16. Kastels, M. (2000) Informatsyonnaia epokha: ekonomyka, obshchestvo, kultura. , 567 s.
 17. http://biz.liga.net/print/all/it/intervyu/3177037-absolyutnyy-rekord-2015-ukrainskie-startapy-podnyali-100-mln-.htm
 18. http://www.radiosvoboda.org/content/news/27538248.html
 19. Natsionalnyi bank Ukrainy, Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka. URL: https://bank.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=27843415&cat_id=44578#
 20. http://forbes.net.ua/ua/opinions/1410814-skilki-valyuti-naspravdi-zalishaetsya-v-ukrayini
 21. Schneider, F. (2015). Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments. Mimeo. Linz, AUT: Department of Economics, Johannes Kepler University. URL: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2015/ShadEcEurope31.pdf
 22. http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f- 50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki

Завантажити

 • pdf 190-13-20
  File size: 358 kB Downloads: 1714