О. Богуславський, канд. екон. наук, доц. Київський національній університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна БІЗНЕС-АСОЦІАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ Й ЕТАПИ РОЗВИТКУ

Присвячено вивченню сутності, функцій та особливостей діяльності бізнес-асоціацій в Україні. Виокремлено критерії класифікації бізнес-асоціацій: 1) напрями і сфери діяльності; 2) способи та структура управління; 3) джерела фінансування; 4) сфера охоплення; 5) діяльність в інтересах: підприємців усієї країни, членів спілки або певних суб’єктів; 6) реально функціонуючі, номінально функціонуючі та не функціонуючі; 7) спілки, що постійно здійснюють свою діяльність. Встановлено основні етапи діяльності бізнес-асоціацій в Україні та показано їхню специфіку: 1) початковий етап – 1989-1992 рр.; 2) активний етап – 1993-1999 рр.; 3) етап спеціалізації об’єднань підприємців – 1999-2002 рр.; 4) етап диференціації інтересів бізнес-асоціацій – 2003-2005 рр.; 5) етап поступового загострення конфлікту із вла¬дою та участь асоціацій у бізнес-коаліціях – 2006-2013 рр.; 6) етап суспільно-політичної активності триває із 2013 р. і донині. Охарактеризовано специфічні риси сучасного етапу функціонування бізнес-асоціацій та показано напрями удосконалення діяльності бізнес-асоціацій в Україні.

Ключові слова: бізнес-асоціації; об’єднання підприємців, класифікація бізнес-асоціацій, етапи функціонування біз- нес-асоціацій в Україні.

Надійшла до редколегії 13.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/1

References

 1. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2002). Menedzhment biznes-asotsiatsii.
 2. V.Bilych, V.Bykovets, N.Boiko, O.Mikhailishyna, O.Svirus & T.Svirus (Eds.) (2005). Shcho neobkhidno znaty pidpryiemtsiam pro biznesasotsiatsii: Dovidkovometodychne vydannia.
 3. Greenwood (Ed.) (2002). The Effectiveness of EU Business Associations. Basingstoke: Ernst & Young Association Management, Palgrave Macmillan UK. DOI: dx.doi.org/10.1057/9780230629370.
 4. The State Statistics Service of Ukraine (01.06.2016J. Kilkist yurydychnykh osib za orhanizatsiinymy formam na 1.06.2016 Available at http://www.ukrstat.gov.ua.
 5. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2016). Official site. Avail­able at http://www.spmsppu.kiev.ua.
 6. Ukrainskyi soiuz promyslovtsiv ta pidpryiemtsiv (2016). Official site. Available at http://uspp.ua.
 7. The Union of Enterepreneurs of Small, Middle-Sized and Privatized Enterprises of Ukraine (2010). Spilka: Vchora, Sohodni, Zavtra. Do 20-richchia vid dnia zasnuvannia. Available at http://www.spmsppu.kiev.ua/download/ Spilka_Vchora_Sogodni_Zavtra.doc.
 8. Hoi I.V. & Smelianska T.P. (2004). Orhanizatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti. Navchalno-metodychnyi posibnyk.
 9. Didenko O.V. (2012). Tendentsii rozvytku biznes-asotsiatsii v Ukraini, Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, № 3: 146-150.
 10. Derzhavnyi komitet Ukrainy z pytan rehuliatornoi polityky ta pidpryiemnytstva (2016) Materialy saitu Arhitrade.com. Available at http://www.arhitrade.com/support.php?Id=3.
 11. Derzhkompidpryiemnytstvo (2010). Natsionalna dopovidPro stan ta perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva v Ukrainiu 2010 rotsi“.
 12. Bykovets V. (2007). Vplyv hromadskykh ob’iednan pidpryiemtsiv na stanovlennia i rozvytok maloho ta serednoho biznesu v Ukraini: Rehionalnyi aspekt, Ekonomika ta derzhava, № 4: 23- 25.
 13. Kinakh A.K., Korobkova O.A., Bykovets V.M. [ta ] (2014). Vidkryte zvernennia predstavnykiv hromadskykh orhani- zatsii, ob’iednan i haluzevykh asotsiatsii, biznesu ta ukrainskoho ekspertnoho spivtovarystva do Prezydenta Ukrainy Poroshenka P.O., Bukhhalteryia. № 40 (1131) Available at http://www.buhgalteria.com.ua/Hit.html?id=3721.
 14. The State Statistics Service of Ukraine (01.01.2015). Kilkist subiektiv YeDRPOU za orhanizatsiino-pravovymy for- mamy hospodariuvannia na 1.01.2015 Available at http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2015/ks_opfg/ks_htm.
 15. Verkhovna Rada of Ukraine (2015). Zakon UkrainyPro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy shchodo opodatkuvannia neprybutkovykh orhanizatsii, Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 42: 384.
 16. The Cabinet of Ministers of Ukraine (13.07.2016). Postanova KMU vid 13 lypnia 2016 r. № 440 “Pro zatverdzhennia Poriadku vedennia Reiestru neprybutkovykh ustanov ta orhanizatsii, vkliuchennia neprybutkovykh pidpryiemstv, ustanov ta orhanizatsii do Reiestru ta vykliuchennia z Reiestru. Available at http://www.kmu.gov.ua/ con- trol/uk/cardnpd?docid=249189426.
 17. Kinakh A. (2016). Do uvahy dilovoi hromady – aktualizovana Antykryzova prohrama spilnykh dii vlady i biznesu, Vis- nyk USPP, №3 (46): 3-7.
 18. Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy” vid 06.12.2016 r. №1774-VIII, Vidomosti Verkhovnoi Rady, № 2: 25.

Завантажити

 • pdf 192-6-10
  File size: 334 kB Downloads: 451