Є. Гірник, асп. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО-ТЕОРЕТИЧНОГО ЗНАННЯ

Розглянуто тенденції формування проблеми “суспільного сектора економіки”. Показано історію становлення поняття “суспільний сектор економіки”, його взаємозв’язок з основними принципами теоретичного економічного аналізу і розвитку. Досліджено процес становлення структури феномена суспільного сектора економіки, його взаємодії з викликами сучасного світу і глобальної економіки.

Ключові слова: суспільний сектор економіки, державний сектор, муніципальний сектор, “змішана” економіка, концепція, структура.

Надійшла до редколегії 17.01.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/2

References

 1. Balatskyy, E. (2015). Rol’ hosudarstvennoho sektora v postroenyy “novoy ekonomyky”. Obshchestvo y ekonomyka, 9, 22-39.
 2. Belousova, S.V. (2008). Podkhody k rassmotrenyyu obshchestvennoho sektora. Yzvestyya Yrkutskoy hosudarstvennoy ekonomycheskoy akademyy , 5, 5-8.
 3. Hal’chyns’kyy, A. S. (2010). Ekonomichna metodolohiya. Lohika onovlennya: Kurs lektsiy. Kyiv: ADEF-Ukrayina, 572.
 4. Helbreyt, Dzh. (2004J. Novoe yndustryal’noe obshchestvo. Moscow: AST; SPb.: Terra Fantastika, 620.
 5. Dluhopol’s’kyy, O.V. (2011). Suspil’nyy sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobal’nykh transform at siy (monohr). Ternopil’: Ekon. dumka TNEU, 632.
 6. Manakhova, Y.V. (2003). Ekonomyka obshchestvennoho sektora. Saratov: Lotos, 106.
 7. Marshall, A. (1983). Pryntsypypolytycheskoy ekonomyy. Moscow: Prohress, 416.
 8. Osets’kyy, V. L. (2013). Hospodars’kyy mentalitet yak chynnyk rozvytku instytutsiynoho seredovyshcha. Visnyk Kyy- ivs’koho natsional’noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, 153, 75-79 http://dx.doi.org/10.17721/1728- 2667.2013/153-12/17.
 9. Serhyenko, N. V. (2006). Obshchestvennyy sektor kak otrazhenye smeshannoy ekonomyky. Rehyonal’naya ekono­myka y upravlenye, 3, 7th ser. Retrieved from hthp://region.mcnip.ru/modules.php?name=news&file=article&sid=103
 10. Fedirko, N.V., Yefremov, D.P. (2014). Ekonomika suspil’noho sektoru. Kyiv: KNEU, Retrieved from hthp://feu.kneu.edu.ua/depts4/disciplines of bachelor level mdu/econom publ sector/.
 11. Shturba, A.YU. (2016). Struktura suspil’noho sektoru ta vyznachenist’ publichno-pryvatnoho partnerstva. Ekonomika i upravlinnya, 1, 16-22.
 12. Yakobson, L.Y. (2000). Hosudarstvennyy sektor ekonomyky: ekonomycheskaya teoryya y praktyka. Moscow: HU VSHE, 368.
 13. Riddle, D.I. (1986). Service-led growth. The role of the service sector in world development.Y.
 14. Samuelson, P.A. (1969). The Pure Theory of Public Expenditures. Public Economics by Margolis and Y.Guitton.

Завантажити