І. Кичко, д-р екон. наук, доц., А. Холодницька, канд. екон. наук, доц. Чернігівський національний технологічний університет, Чернігів, Україна ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ЯК ІНСТРУМЕНТУ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ

Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей економічної діяльності, тенденції розвитку інвестиційних процесів, окреслені пріоритетні напрями підвищення інвестиційної привабливості України у контексті економічних трансформацій. Встановлено, що за період 2010-2015 рр. найбільші структурні зрушення відбулися в таких секторах економіки, як сільське господарство, промисловість, а також у фінансовій та страховій діяльності. З’ясовано, що до першочергових завдань структурної перебудови української економіки належать: задоволення по- треб людей у повноцінних продуктах харчування, насичення ринку товарами індивідуального споживання і послугами в потрібному асортименті та високої якості, реалізація програми житлового будівництва, поліпшення охорони здо- ров’я, освіти і культури, активізація зусиль з охорони природного середовища, кардинального поліпшення екології у країні. На сучасному етапі сформована структура економіки, її технічний рівень і здійснювана інвестиційна політика не забезпечує повноцінне впровадження ресурсозберігаючих технологій. З метою поліпшення умов для здійснення інвестицій в Україні створено дійовіші механізми для співпраці держави та територіальних громад (державні партнери), уведено міжнародну практику підготовки проектів державно- приватного партнерства. Підвищення платоспроможного попиту населення позитивно вплине не тільки на зростання продуктивності праці, але зменшить соціальну напругу в країні, активізує людський потенціал. Зрушення у структурі виробництва, споживання електроенергії мають значення не тільки в сенсі підвищення ефективності галузі, а й надзвичайно важливі в умовах складної екологічної ситуації у країні, існує необхідність посилення природоохоронних заходів. Пріоритетним напрямом сучасної інвестиційної політики та структурної перебудови економіки має стати виконання програм, пов’язаних із безпосереднім задоволенням потреб населення в житлі, продуктах харчування, промислових товарах і послугах. Розв’язанню цих завдань, у підсумку, підпорядкований розвиток усіх галузей економіки.

Ключові слова: державна інвестиційна політика, структурна перебудова економіки, структурні зміни, інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат.

Надійшла до редколегії 10.02.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/192-3/4

References

 1. Heiets, V. (2016). Vnutrishni problemy ekonomiky Ukrainy, available at: https://www.business.ua/politics/ ekonom_ka_ukra_n i_2016_roku-282704/
 2. Hryshchenko, L. L. Derzhavna investytsiina polityka: sutnist, tsili ta zavdannia, available at: http://www.kntu.kr.ua/ doc/zb_22(2)_ekon/stat_20_1/15.pdf
 3. Dovidka shchodo stanu zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva (2016). Ministerstvo ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy available at: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6b08c354-a6fd-4ace-8c57-41829defda5c&title=DovidkaSchodoStanuZdiisnennia
 4. Zahorodnii, A. H. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk, K. : Znannia, 1072 p.
 5. Zhylinska, O., Bukalo, A. (2012). Investytsiine poserednytstvo ta yoho vplyv na innovatsiinu diialnist, Visnyk Ky- ivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka,136, pp. 8-12. http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/archives/3325
 6. Investytsii zovnishnoekonomichnoi diialnosti Ukrainy u sichni – veresni 2016 roku : statystychnyi biuleten/ vidpov. za vypusk I.S. Petrenko. – K.:, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2016, 155 p.
 7. Kambyn dal prohnoz po priambim ynvestytsyiam v Ukraynu na 2017 hod (2017). available at: http://www.segodnya.ua/economics/enews/kambin-dalprognoz-po-pryamym-investiciyam-v-ukrainu-na-2017-god- 791204.html
 8. Forbes (2017). Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti: Ukraina kotytsia vnyz (2016), available at: http://forbes.net.ua/ ua/opinions/1421796-rejtinginvesticijnoyi-privablivosti-ukrayina-kotitsya-vniz
 9. Martsyn, V. (2007). Udoskonalennia derzhavnoho rehuliuvannia investytsiinoi diialnosti v ekonomitsi Ukrainy, Aktualni problemy ekonomiky, 5 (71), pp. 52-53.
 10. Pshenychna, V. P. (2011). Rozvytok mekhanizmu realizatsii derzhavnoi investytsiinoi poli-tyky Ukrainy: dys. na zdobuttia nauk. stupenia kandydata ekon. nauk za spetsialnistiu00.03 – ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospo- darstvom, Donetsk: Don. derzh. un-tet upravlinnia, 205 p.
 11. Reitynh investytsiinoi pryvablyvosti: Ukraina kotytsia vnyz, available at: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1421796- rejting-investicijnoyi-privablivostiukrayina-kotitsya-vniz
 12. Kharlamova, G. (2014). Investment security of industries: rating assessment (case of Ukraine). Procedia Economics and Finance 16, 657 – 668 doi:10.1016/s2212-5671(14)00854-5
 13. Sheverdina, O. (2012). Investytsiina polityka Ukrainy yak obiekt derzhavnoi ekonomichnoi polityky, available at: http://www. kbuapa. kharkov.ua /e-book/putp/2012-4/doc/2/08. pdf

Завантажити