Г. Прунцева, канд. екон. наук ГО “Інституціональні реформи” ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

У статті визначено сутність та проаналізовано основні компоненти комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни. Представлено інструменти реалізації та показники оцінки ефективності функціонування механізму. Запропоновано структуру комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки.

Ключові слова: комплексний механізм, аграрний сектор економіки, продовольча безпека.

Надійшла до редколегії 11.05.2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2017/193-4/6

References

 1. Basiurkina, N.Y., 2012. Orhanizatsiino-ekonimichnii mekhanizm zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Odeskoho rehionu. Ekonomichni innovatsi, 47, pp. 23-37.
 2. Bondar, Z.K., 2015. Naukova zasady pobudovy derzhavnikh mekhanizmiv zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy, II Mazhnarodna naukovo- praktichna konferentsiia “Upravlinski nauky v suchasnomu sviti”, 1, pp. 29-32.
 3. Varaksina, O.V., 2016. Formuvannia organizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu prodovolchoi bezpeky: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.03 “Ekonomika ta upravlinnia natsionalnim gospodarstvom”, Poltava, p. 20.
 4. Danilov – Danilian, V., 2003. Ustoichivoie razvitiie – problema vyzhivaniia cheloveka. Chelovek, 5, pp. 52-57.
 5. Diatlova Yu.V., 2013. Mekhanizm rozvytku systemy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky promyslovoho rehionu, pp. 90-94.
 6. Kyfiak, V.I., Sutnist instytutsiinoho mekhanizmu rozvytku ahrarnykh pidpryiemstv Available at: http://www.confcontact.com/20111222/3_kifyak.php
 7. Lopatynskyi, Yu.M., Kyfiak V.I., 2014. Rozvytok ahrarnoho sektora natsionalnoi ekonomiky na instytutsiinikh zasadakh [monohrafiia], Chernivettskyi nats. un-t, Chernivtsi, p. 248.
 8. Lopatiuk, P.I., 2013. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mehanizm zabezpechennia vyrobnytstva ahrarnoi sfery Ukrainy v suchasnykh umovakh. Available at: http//dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/209/1/Orhanizatsiino-ekonomichnyi%20mekhanizm%20abezpechennia%20vyrobnytstva%20ahrarnoi%20 sfery%20ukrainy %20v% 20suchasnykh%20umovakh.pdf.
 9. Mazur, H.F., 2012. Finansovo-ekonomichnyi mechanism formuvannia konkurentnykh perevah APV. Available at: http://intkonf.org/k-e-n-mazur-g-f- finansovo-ekonomichniy-mehanizm-formuvannya-konkurentnih-perevag-apv/.
 10. Moldavan, L., 2014. Agroekolohichni chynnyky prodovolchoi bezpeky krainy, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenko, 163, pp. 46-51. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/163-10/9.
 11. Nemchenko, V.V., 2012. Prodovolcha bezpeka Ukrainy, Zbirnyk naukovykh prats VNAU, 4 (70), pp. 179-183.
 12. Osetskyi, V., Prylutskyi A., 2013. Priorytetni napriamky derzhavnoho rehuliuvannia ahrarnoho rynku, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenko, 146, pp. 56 – 60. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/146-5/16.
 13. Pisotskyi, A.A., 2012. Orhanizatsiino-ekonimichni zakhody udoskonalennia rynkovoho rehuliuvannia ahrarnoho vyrobnytstva, Naukivi pratsi Poltavskoi derzhavnoi akademii, pp. 106-112.
 14. Savina, N.B., 2014. Orhanizatsiino-instytutsiinyi mekhanizm derzhavnoho upravlinnia investytsiiamy u ekonomiku krainy, II Mazhnarodna naukovo- praktichna konferentsiia “Derzhavne upravlinnia I mistseve samovriaduvannia: aktualni problemy ta shliakhy ikh vyrishennia”, pp. 17-19.
 15. Seperovich, N., Shevtsov O., 2002. Prodovolcha bezpeka v Ukraini: stan, problemy, shliakhy vyrishennia, Proekt “Ahrarna polityka dlia ludskoho rozvytku”, 11, p. 44.
 16. Shevchenko, M.M., Bondar, Z.K., 2016. Teoretyko-metodolohichni zasady rozroblennia ta funktsionuvannia mekhanizmiv zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy na suchasnomu etapi derzhavnoho budivnitstva, 17, pp. 96 – 103.
 17. Food security, International food policy research institute. Available at: http://www.ifpri.org/topic/food-security.

Завантажити