М. Воробйова, ORCID iD 0000-0001-9282-0628, асп. Одеський національний економічний університет, Одеса ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЕКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Досліджено процедуру прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства,що склалася в Україні. Комплексно розглянуто три послідовні етапи підготовки до реалізації проектів партнерської взаємодії держави та бізнесу. Визначено головні недоліки кожного з етапів та надано пропозиції щодо їх удосконалення.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; приватний партнер; процедура; проект; ефективність.

Received: 22/8/2017

1st Revision: 6/9/2017

Accepted: 20/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/3

References

 1. Bondar, N., Navrotska, T., 2016. Etapy pidhotovky ta realizatsii proektu derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Molodyi vchenyi, № 2: 17-20. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UjRN/molv_2016_2_7.
 2. Tarash, L., Petrova, I., 2014. Mekhanizm realizatsii partnerskoi vzaiemodii derzhavy i pryvatnoho sektoru. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, № 2: 140-153. – Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2014_2_30.
 3. Naumenkova, S., Mishchenko, S., Tishchenko, Ye. 2016. Finansovi instrumenty ubezpechennia vid politychnykh ryzykiv u proektnomu finansuvanni. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 10 (187): 6-17. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/01/187_6-17.pdf DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2016/187-10/1.
 4. Smentyna, , Klievtsievych, N., 2017. Rol DPP u zabezpechenni zbalansovanoho rozvytku terytorialnykh sotsialno- ekonomichnykh system. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 5 (194): 39-45. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/10/194_39-45.pdf DOI: https://doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/194-5/6.
 5. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2011 # 384 “Deiaki pytannia orhanizatsii zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/384-2011- %D0%BF/page.
 6. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.02.2011 # 232 “Pro zatverdzhennia Metodyky vyiavlennia ryzykiv, poviazanykh z derzhavno-pryvatnym partnerstvom, yikh otsinky ta vyznachennia formy upravlinnia nymy”. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-2011-%D0%BF.
 7. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.03.2011 # 279 “Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia derzhavnoi pidtrymky zdiisnenniu derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/279-2011-%D0%BF.
 8. Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.02.2011 # 81 “Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia pryvatnym partnerom derzhavnomu partneru informatsii pro vykonannia dohovoru, ukladenoho v ramkakh derzhavno-pryvatnoho partnerstva”: Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/81-2011-%D0%BF/paran8#n8.
 9. Verkhovna Rada of Ukraine. 2012. Nakaz Minekonomrozvytku Ukrainy vid02.2012 # 255 “Deiaki pytannia provedennia analizu efektyvnosti zdiisnennia derzhavno-pryvatnoho partnerstva”. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/z0399-12/page2.
 10. Verkhovna Rada of Ukraine. 2010. Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2010 r. # 2404-VI “Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo”. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua.
 11. Naumenkova, S., 2013. Osoblyvosti otsiniuvannia efektyvnosti proektiv publichno-pryvatnoho partnerstva: zarubizhnyi dosvid ta ukrainska praktyka. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, № 134: 47-51. Available at: http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wpcontent/uploads/2015/11/134_13.pdf DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2013/134-1/13.
 12. Stepanova, O. 2012. Instytutsiini mekhanizmy rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini. Efektyvna ekonomika, 6. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_44.

Завантажити