М. Кічурчак, ORCID iD 0000-0002-1927-5704, канд. екон. наук, доц. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів КОНЦЕПТ ВІДТВОРЕННЯ СУСПІЛЬНИХ БЛАГ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ

Систематизовано наукові погляди на сутність відтворення та його види. З’ясовано найголовніші підходи до трактування змісту економічної категорії “відтворення суспільних благ”, запропоновано авторське розуміння цього концепту. Детерміновано основні теоретико-гносеологічні вектори дослідження феномена відтворення суспільних благ.

Ключові слова: суспільні блага; відтворення; теоретико-гносеологічні вектори; критерії класифікації.

Received: 21/09/2017

1st Revision: 07/10/2017

Accepted: 15/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/5

References

 1. Avtonomov, V., Anan’in, O., Makasheva, N. (Eds.). 2002. Istoriya e’konomicheskix uchenij. Moskva: INFRA-M. (In Rus.)
 2. Anikin, A., 1975. Yunost’ nauki. Zhizn’ i idei myslitelej-e’konomistov do Marksa. Moskva: Politizdat. (In Rus.)
 3. Bazylevych, V.D., Hrazhevska, N.I., Maslov A.O., et al. 2011. In V. D. Bazylevych (Ed.). Istoriia ekonomichnykh uchen: khrestomatiia. Kyiv: Znannia. (In Ukr.)
 4. Marks, K., 1988. Kapital. Kritika politicheskoj e’konomii. M.: Politizdat, T. 1: kn. 1, Process proizvodstva kapitala. XVIII. (In Rus.)
 5. Bazylevych, V.D., Popov, V.M., Bazylevych, K.S. et al. 2008. In V.D. Bazylevych (Ed.). Ekonomichna teoriia: Politekonomiia. Kyiv: Znannia-Pres. (In Ukr.)
 6. Havrylyshyn, B.D. and Mochernyi, S.V. Eds. 2000. Ekonomichna entsyklopediia. Kyiv: Vydavnychyi tsentr “Akademiia”; Ternopil: Akademiia narod. hospodarstva, T. 1, A (abandon) – K (kontsentratsiia vyrobnytstva). (In Ukr.)
 7. Litvinov, A.S., 2014. K voprosu opredeleniya sushhnosti e’konomicheskogo vosproizvodstva. Ekonomika i organizaciya upravlinnya, 3(19)-4(20), 164-171. (In Rus.)
 8. Pavlyshenko, M.M., 2006. Zakonomirnosti vidtvorennia suspilnoho produktu i yikh vplyv na tsinoutvorennia. Lviv: Lvivska komerts. akademiia. (In Ukr.)
 9. Kvasniuk, B.Ye., 2007. Vidtvoriuvalna struktura natsionalnoi ekonomiky. Ekonomichna teoriia, 4, 71-82. (In Ukr.)
 10. Ampar, L.G., 2015. Sistemnyj vektor povysheniya e’ffektivnosti vosproizvodstvennoj dinamiki. D. Kuban. gosud. un-t, Krasnodar. (In Rus.)
 11. Dluhopolskyi, O.V., 2011. Suspilnyi sektor ekonomiky i publichni finansy v epokhu hlobalnykh transformatsii. Ternopil: Ekon. dumka TNEU. (In Ukr.)
 12. Mortikov, V., 2005. Finansuvannia stvorennia suspilnykh blah. Finansy Ukrainy, 10, 76-82. (In Ukr.)
 13. Vinokurova, Yu.A., 2001. Problemy reformirovaniya vosproizvodstva obshhestvennyx blag v Rossijskoj Federacii (Abstract of PhD thesis). Kazanskij gosud. un-tet im. V. I. Ul’yanova-Lenina, Kazan’. (In Rus.)
 14. Grabova, O.N., 2003. E’konomicheskie otnosheniya v proizvodstve obshhestvennyx blag (Abstract of PhD thesis). Kostromsk. gosud. un-t im. N.A. Nekrasova, Kostroma. (In Rus.)
 15. Rubinshtejn, A.Ya., 2008. E’konomika obshhestvennyx preferencij. Struktura i e’volyuciya social’nogo interesa. SPb.: Aletejya, 2008. – 560 (In Rus.)
 16. Fedorova, Yu.V., 2005. Global’nye tendencii proizvodstva obshhestvennyx blag (Abstract of PhD thesis). Saratovskij gosud. social’no-e’konom. un-tet, Saratov. (In Rus.)
 17. Zalievska-Shyshak, A., 2013. Osoblyvosti vidtvorennia suspilnykh blah v transformatsiinii ekonomitsi. Visnyk Kyiv. nats. un-tu imeni Tarasa Shevchenka, 146, 29-36. (In Ukr.)
 18. Besley, T., Gatak, M., 1999. Public-Private Partnerships for the Provision of Public Goods: Theory and Applications to NGOs. The Development Economics Discussion Papers Series, 17, August.
 19. Deacon, R., 2009. Public Good Provision under Dictatorship and Democracy. Public Choice, 1-2 (139), 241-262. DOI 10.1007/s11127-008-9391-x.
 20. Williams, A., 1966. The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local Government. The Journal of Political Economy, 74, 18-33.
 21. Zhuravskaya, E., 2000. Incentives to Provide Local Public Goods: Fiscal Federalism, Russian Stile. Journal of Public Economics, 76, 337-368. https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00090-0.
 22. Kotel’nikov, A.A., 2010. Gosudarstvennaya podderzhka vosproizvodstva opekaemyx blag (Abstract of PhD thesis). gosud. soc.-e’konom. un-t, Saratov. (In Rus.)
 23. Linyova, N.K., 2004. Osobennosti lokal’nyx obshhestvennyx blag v tranzitivnoj e’konomike (Abstract of PhD thesis). Yuzhno-Ural’skij gosud. un-tet, Chelyabinsk. (In Rus.)
 24. Vodyanenko, O.I., 2012. Investicii v proizvodstvo obshhestvennyx blag: tendencii i osobennosti razvitiya v Rossii (Abstract of PhD thesis). Saratov. gos. soc.-e’konom. un-t, Saratov. (In Rus.)
 25. Vasil’ev, I.V., 2009. Klassifikaciya obshhestvennyx blag. Baltijskij e’konomicheskij zhurnal, 1, 17-30. (In Rus.)
 26. Longman English Dictionary Online. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/dictionaries.
 27. Macmillan Dictionary and Thesaurus: Free English Dictionary Online. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/dictionaries.
 28. ABBYY Lingvo. Natsionalna biblioteka Ukrainy im. V.Vernadskoho. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/ webnavigator/dictionaries.
 29. Kichurchak, M., 2016. Vidtvorennia suspilnykh blah v ekonomichnii systemi Ukrainy: kontseptualni zasady teorii ta praktyky: monohrafiia. Lviv: Vydavnychyi tsentr LNU imeni Ivana Franka. (In Ukr.)

 

 

Завантажити