С. Мицюк, ORCID iD 0000-0002-8465-6546, канд. екон. наук, старш. наук. співроб. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, В. Мегей, ORCID iD 0000-0003-4442-7025, економіст Київський національний торговельно-економічний університет, Київ ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Визначено сутність поняття “суб’єкт господарювання”. Проаналізовано динаміку основних показників фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності. Висвітлено основні види державної допомоги суб’єктам господарювання і проаналізовано обсяги державної підтримки. Охарактеризовано структуру балансу великих та середніх підприємств за окремими видами економічної діяльності. Розглянуто зв’язок між ефективним управлінням фінансами суб’єктів господарювання й забезпеченням їх платоспроможності, фінансової стійкості та прибуткової діяльності.

Ключові слова: фінансова система; фінанси суб’єктів господарювання; державні підприємства; ВВП; євроінтеграція.

Received: 24/09/2017

1st Revision: 19/10/2017

Accepted: 20/11/2017

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/196-1/9

References

 1. Azarenkova H., Semenova H., 2015. Finansove zabezpechennia staloho ekonomichnoho zrostannia pidpryiemstva. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy. № 2. (P.80-83). Available at: http://sp.niss.gov.ua/content/articles/files/8- 1499252355.pdf http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2015_2_15.
 2. Davydenko , Zelisko I., Buriak A., Drobot N. ta in. 2016. Finansovyi mekhanizm diialnosti ahrarnykh subiektiv hospodariuvannia: [monohrafiia]. K.: TsP “Komprynt”, 318 s.
 3. Hlushchenka V., 2013. Rozvytok finansovoho potentsialu subiektiv hospodariuvannia yak osnova dosiahnennia finansovo- ekonomichnoi bezpeky: [kolektyvna monohrafiia]. : KhNU imeni V. N. Karazina, 384 s.
 4. Demydenko L., 2012. Fiskalni stymuly spryiannia innovatsiiam v umovakh yevropeiskoi intehratsii. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. № 132. (P.36-39). Available at: http://papers.univ.kiev.ua/1/ekonomika/articles/demydenko-l-the-fiscal- stimulation-of-innovation-in-different-eu-countries_18911. pdf.
 5. Ziatkovskyi I., 2000. Finansove zabezpechennia diialnosti pidpryiemstv[monohrafiia]. Ternopil: Ekonomichna dumka, 228 s.
 6. Kasperovych Yu., 2017. Fiskalni aspekty funktsionuvannia derzhavnykh pidpryiemstv u konteksti finansovo- ekonomichnoi stratehii Ukrainy. Stratehichni priorytety. № 2 (43). (P.61-72). Available at: http://sp.niss.gov.ua/ content/articles/files/8-1499252355. pdf.
 7. Liubenko N., 2009. Finansy pidpryiemstv: [navch. posib.]. K.: Tsentr uchbovoi literatury, 264 s.
 8. Pasinovych I., Ivanets L., 2016. Problema pravovoi identyfikatsii subiektiv hospodariuvannia ta yikh finansovoi diialnosti. Rehionalna ekonomika. № 1. (P. 178-187). Available at: http://ird.gov.ua/pe/re201601/pdf.
 9. Tereshchenko O., 2003. Finansova diialnist subiektiv hospodariuvannia: [navch. posib.]. : KNEU, 554 s.
 10. Torkatiuk V., Stadnyk , Shutenko A. ta in. 2011. Pravove rehuliuvannia hospodarsko-finansovoi diialnosti pidpryiemstva: [monohrafiia]. Kh.: KhNAMH, 346 s.
 11. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku, №436-IV. Available at: http://zakonrada.gov.ua/laws/show/436-1.
 12. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Ofitsiinyi sait Fondu derzhavnoho maina Ukrainy. Available at: http://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-stateproperty- info.html.
 14. Revenue statistics 2016. Tax revenue trends in the OECD. Available at: https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue- statistics-2016-highlights.pdf.
 15. Ofitsiinyi sait Organisation for EconomicCooperation and Development. Available at: https://data.oecd.org/gga/ general-government-revenue.htm#indicator-chart.
 16. Zvit Antymonopolnoho komitetu za 2016 rik. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=133712.
 17. Alternatyvni mekhanizmy sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. Available at: http://cslr.org.ua/wp- content/uploads/2016/12/Alternative-mechanisms-for-the-socio-economic-development-of-Ukraine_.pdf.
 18. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy. Available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.
 19. Analitychnyi ohliad Top-100 naibilshykh derzhavnykh pidpryiemstv Ukrainy za 2015 r. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37f-c4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv.
 20. Analitychnyi ohliad Top-100 naibilshykh derzhavnykh pidpryiemstv Ukrainy za 2016 r. Available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=40a27e1b-8234-43d3-a37f- c4c752729fca&tag=FinansovaZvitnistPidprimstv.
 21. Ofitsiinyi sait Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. Available at: http://www.me.gov.ua/ Documents/Detail?lang=uk-UA&id=98514301-0448-4eae-b8bd-10dc0535a851&title=AuditorskiVisnovkiTaRichniFinansovi ZvitnostiDerzhavnikhPidprimstvZa2016-Rik
 22. Podatok na prybutok pidpryiemstv v Ukraini u 2011-2016 rr. Available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/2017-08-15-%D0%9F%D0%9F%D0%9F1.pdf.
 23. Pro stymuliuvannia investytsiinoi diialnosti u priorytetnykh haluziakh ekonomiky z metoiu stvorennia novykh robochykh mists: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku, №5205-17. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/5205-17.
 24. Miedvedkova N., 2015. Shliakhy vdoskonalennia biudzhetnykh instrumentiv pidtrymky subiektiv hospodarskoi diialnosti v Ukraini. Visnyk KNU imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. №2(167). (P. 67-72). Available at: http://buMetin- econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/167.pdf http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2015/167-2/11.
 25. Biudzhetnyi shchodennyyk na 2016 rik. Available at: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/pdf.

Завантажити