З. Варналій, ORCID iD 0000-0002-6654-8760, д-р екон. наук, проф. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА АРХІТЕКТОНІКА ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розкрито сутність і структуру податкової системи України. Доведено, що у широкому розумінні інституціона- льна архітектоніка є головним принципом структурування, систематизації, взаємозв’язку та взаємообумовленості елементів цілого. Установлено, що податкова система як полісистемне утворення містить взаємодіючі п’ять під­систем (системи) як певні цілісності, що перебувають у безпосередніх взаємозв’язках. Запропоновано основні напря­ми реформування та модернізації податкової системи України з метою подальшого її розвитку.

Ключові слова: інституціональна архітектоніка; податкова система; система податків і зборів; система опода­ткування; система адміністрування податків і зборів

Received: 01/03/2018

1st Revision: 06/03/2018

Accepted: 20/03/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/197-2/1

References

 1. Arkhyereev, S. 2004. Transactional architectonics. Economic theory, vol. 1, pp. 69-83.
 2. Varnalii, Z. 2017. Tax system of Ukraine: problems of functioning and ways of reform. Economy and region, vol. 5 (66), pp. 19-24.
 3. Varnalii, Z., Savych, I. 2014. Current status and factors of shadow budget relations in Ukraine. Herald of Taras Shevchenko^ National University of Kyiv, vol. 164, pp. 19-24. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/164-11/1.
 4. Hrytsenko, A. 2006. Institutional architectonics: subject, basic laws, methodology. Academic works of the Donetsk National Technical University (economic series), vol. 103 (1), pp. 31-37.
 5. Hrytsenko, A. 2013. Hierarchy and networks in the institutional architectonics of economic systems. Kyiv: Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine, 580 pp.
 6. Hrytsenko, A. 2008. Institutional architectonics and dynamics of economic transformation. Kharkiv: Fort, 928 pp.
 7. Ivanov, Y., Tyshchenko, A. 2015. Modern problems of tax policy. Kharkiv: Inzhekt, 327 pp.
 8. The Constitution of Ukraine 254k-96vr of 28 June 1996 [online] Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 [Accessed 1 March 2018].
 9. Krysovatyi, A., Sydorovych, O. 2014. Methodological toolkit of the newest taxation paradigm. Economic theory, vol. 4, pp. 36-48.
 10. Melnyk, V., Koshchuk, T. 2016. Ukraine’s tax policy in terms of implementation the Association Agreement with European Union. Finance of Ukraine, vol. 7, pp. 7-25.
 11. Liutyi, I. 2009. Tax System. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 456 pp.
 12. Andushchenko, V. 2015. Tax System. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 416 pp.
 13. Baranova, V. 2014. Tax System. Odesa: VMV, 344 pp.
 14. The Tax Code of Ukraine 2755-VI of 2 December 2010 [online] Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [Accessed 1 March 2018].
 15. Prykaziuk, N. 2017. Insurance system of Ukraine: theory, methodology, practice. Kyiv: Lohos, 611 pp.
 16. Maiburov, I., Ivanov, Y. 2011. Reforming of tax systems: theory, methodology and practice. Kyiv: Kondor, 352 pp.
 17. Sidelnykova, L., Kostina, N. 2012. Tax System. Kyiv: Lira, 576 pp.
 18. Sokolovska, A. 2004. State Tax System: Theory and practice of formation. Kyiv: Znannia-Pres, 454 pp.
 19. Shvabii, K. 2012. Directions of the tax system reformation in the conditions of post-crisis Ukraine’s economy recovery. Finance of Ukraine, vol. 11, pp. 52-58.

Завантажити

 • pdf 197_6-12
  File size: 376 kB Downloads: 258