Роль управління державним боргом у фінансовій стабільності України

Автори: З. Варналій, ORCID ID 0000000266548760, доктор економічних наук, професор, кафедра фінансів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Савілова, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено управління державним боргом як основну передумову ефективного функціонування держави та роль боргової складової в системі фінансової безпеки держави. Проаналізовано основні чинники, які ст ановлять загрозу ста- більності та стійкості фінансової системи. Запропоновано модель інституційного забезпечення в Україні, зазначено її особливість та значення. Досліджено фактори, які можуть мати позитивний та негативний вплив на економіку кра- їни внаслідок зростання державного боргу. Використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослі- дження, зокрема діалектичний метод пізнання, методи аналізу та синтезу, крім того, використовувалися прийоми групування, класифікації та графічного відображення результатів дослідження. Інформаційну базу дослідження стано- влять нормативні та законодавчі акти, які регламентують фінансову безпеку держави, а разом із тим і боргову без- пеку; монографічні роботи і статті вітчизняних та зарубіжних економістів у фахових економічних виданнях; матері- али науково-практичних конференцій та семінарів із питань боргової безпеки.

Ключові слова: держава, фінансова стабільність, боргова безпека, управління державним боргом, інституційне за- безпечення

Received: 16/07/2018

1st Revision: 08/10/2018

Accepted: 05/11/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/201-6/1

References

Antonov, M.S., 2017. Governance of Debt Consistency of the State. Sumy, Sumy state univ.
Antonov, M.S., 2015. Investigation of the influence of public debt on indicators of economic development of Ukraine.
Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 38 (1), pp.50-54.
Baranetska, O.V. & Ladyuk, O.D., 2017. Problems of Securing Debt Security of Ukraine. Effective economy, [online] 7, Available at: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5698> [Accessed 10th July 2018].
Baranovskyi, O.I., 2016. Investigation of theoretical principles of state debt security. Scientific Bulletin of Uzhgorod Univ. Series: Economics, [online] 1, pp.327-370. Available at: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1) 55> [Accessed 10th July 2018].
Baranovsky, O.I., 2014. Financial security in Ukraine (assessment methodology and mechanisms of provision). Kyiv: Kyiv. nats trad.-ekon. Univ.
Borinets, S.Y. & Mogilko, L.V., 2012. Models of organizational support for public debt management: world experience and perspectives for Ukraine. Banking, 4, pp.43-50.
Borovikova, M.O., 2013. Growth of the state debt in the post-crisis period and ways of its stabilization. Herald of the Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 149, pp.25-29.
Varnalii, Z.S., 2016. State budgeting in the system of financial security of Ukraine. Bulletin of the Khmelnytsky National. University. Economic sciences, 4 (Part 2), pp.43-47.
Varnalii, Z.S., 2017. Institutional threats to financial security of Ukraine and ways of their prevention. Economic Bulletin of the University, 34/1, pp.140-150.
Liutyi, I.O. (ed.), Zrazhevskaya, N.V. & Rozhko, O.D. (2008) State credit and debt policy of Ukraine. 2nd edition. Kyiv, Tsentr uchbovoi literatury.
Onisko, S.V. & Sinyavska, L. (2014) Debt security of the state as a component of its financial stability. Visnyk of Lviv National Agrarian University. Series: Economy of agroindustrial complex. [online] 21 (1), pp.3-8. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2014_21(1) 3/ [Accessed 10th July 2018].
Savilova O.V. State debt as a risk factor for financial security of the state / O.V. Savilovа: Shevchenkivska spring: Economics, materials of the International Scientific and Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists / As general editors prof. A.I. Ignatyuk: – Kyiv, 2018.- Issue XVI. – Р. 90-91.
The Joint World Bank-IMF Factsheet, 2015. Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries. [Online] Available from: <https://www.imf.org/external/np/exr/facts/jdsf.htm> [Accessed 3rd July 2018].
Varnalii, Z. & Nikytenko, D., 2017. Competition in the system of ensuring investment security. International journal of new economics and social sciences. IJONESS, 6 (2), pp.44-56. Available at: DOI: 10.5604/01.3001.0010.7622 [Accessed 1st July 2018].

Завантажити

  • pdf 201_6-11
    File size: 363 kB Downloads: 505