Типологія організаційних форм міжнародної виробничої кооперації та обґрунтування підходів до її регулювання

Автори: І. Софіщенко, ORCID ID 0000000164658272, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки та марке- тингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Є. Кириченко, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено особливості економіко-організаційних форм міжнародної виробничої кооперації, зокрема, автори удоскона- лили типологічні підходи, узагальнили досвід інтеграції вітчизняних підприємств у сис тему міжнародної виробничої коо- перації, розробили підходи для заохочення залучення вітчизняних виробників товарів і послуг у сферу міжнародних коопе- раційних відносин, а також навели рекомендації щодо критеріїв аналізу інструментів сприяння кооперації при розробці державної економічної політики. Узагальнення економіко-організаційних особливостей дозволило удосконалити типоло- гічні підходи до класифікації форм міжнародної виробничої кооперації, визначити фактори, що суттєво впливають на розвиток міжнародної виробничої кооперації, пригнічуючи або посилюючи ефективність її розвитку та функціонування.

Ключові слова: міжнародна виробнича кооперація, організаційні форми, типологічні підходи, IT-аутсорсинг, економі-

Received: 28/10/2018

1st Revision: 02/11/2018

Accepted: 23/11/2018

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2018/201-6/4

References

Shovkun I.A., 2014. Mizhnarodna vyrobnycha kooperatsiia v systemi zovnishnoi torhivli Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia, № 2, pp.112-117. Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/znpnuk_2014_2_21
Semeko H.V., 2004. Sovmestnoe predprynymatelstvo: Uchebnoe posobye. M.:YKD “Zertsalo-M”.
Economic Commission for Europe (ECE): Analytical Report on Industrial Co-operation among ECE Countries, 1973. Geneva, p. 2.
Zakon Ukrainy “Pro zovnishnoekonomichnu diialnist” vid 25.04.2008 р. № 959-ХІІ. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/959-12.
Leinert E.A. Mezhdunarodnaia proyzvodstvennaia kooperatsyia. Available at: http://ekonomic.narod.ru/ nbene/econom/feconom17.htm.
Podatkovyi Kodeks Ukrainy, 2011, p.p. 14.1.134. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 435-IV. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Bohomazova K.K., 2013. Sutnist operatsii z davalnytskoiu syrovynoiu ta yikh znachennia. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.
Hordiiets V.V., 2014. Teoretyko-metodolohichni zasady realizatsii tolinhovykh operatsii v Ukraini v suchasnykh umovakh. Ukraina Naukova, Ekonomika, 16-18. Available at: http://int-konf.org/ru/2014/ukrajina-naukova-16-18-12- 2014/954-gordiets-v-v-rimareva-l-m-teoretiko-metodologichni-zasadi-realizatsiji-tolingovikh-operatsij-v-ukrajini-v-
suchasnikh-umovakh.
Kots I.I., 2016. Dvopozytsiina typolohiia tolinhovykh operatsii na pidpryiemstvakh. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, pp.227–232.
Kuzmin O.Y., 2009. Planuvannia, orhanizuvannia ta motyvuvannia zovnishnoekonomichnoi diialnosti. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”.
Shtal T.V., Dobroskok Y.B., Tyshchenko O.O., 2014. Mizhnarodna ekonomichna diialnist Ukrainy: kurs lektsii. Kharkiv: Vydavnytstvo Fort.
Koshkarova Y.L., 2016. Suchasni tendentsii svitovoho rynku IT-autsorsynhu. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. Seriia “Ekonomichna”, v. 91, pp.153-161
Toniuk M.O., 2017. IT-autsorsynh v Ukraini: tendentsii i prohnozy rozvytku. Efektyvna ekonomika. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4723
KnowledgeProcessOutsourcing(KPO).IndustryReport,2025.Availableat: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/knowledge-process-outsourcing-kpo-market/request
Knowledge Process Outsourcing: Market & Opportunities. A report by Evalueserve for IBEF. 2008. Available at: https://www.ibef.org/download/Knowledge_Process_Outsourcing_170708.pdf
Zakon Ukrainy “Pro uhody pro rozpodil produktsii”. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), № 44, st.391., 1999. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1039-14.
KatsyloD.,2018.DliaUkraynyestdvaputynarynokэlektrokarovvES.Availableat: http://biz.liga.net/all/avto/intervyu/3729403-oleg-boyarin-dlya-ukrainy-est-dva-puti-na-rynok-elektrokarov-v-es.htm.
Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 № 436. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
VUkraynenaschytaly43tys.predpryiatyisinostrannymkapytalom.Availableat: http://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/2318402-v-ukraine-naschitali-43-tys-predpriyatiy-s-inostrannym-kapitalom.htm.
Fuks A.E., Malko K. S., 2016. Formy zaluchennia inozemnoho kapitalu v natsionalnu ekonomiku. Finansy Ukrainy,
№ 9, pp.98-110.
Kharlamova G., 2017. Outlook for Ukraine: safety for the future. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, #1(190), pp.51-57. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2017/190-1/8
RestorannyifranchaizynhstanetsamymperspektyvnymbyznesomvUkrayne.2017.Availableat: https://ubr.ua/business-practice/own-business/restorannyj-franchajzinh-stanet-samym-perspektivnym-biznesom-v-ukraine- 3856851.
23. Ukrainian franchises resilient in turbulent times. Franchise Sector Overview and Indicator. 2016. Available at: https://2016.export.gov/ukraine/build/groups/public/@eg_ua/documents/ webcontent/eg_ua_097192.pdf
Ukraynskyi IT-rynok: itohy 2017 y perspektyvi 2018. Available at: https://dou.ua/lenta/articles/2017-summary/.
GSA Names Ukraine as UKs Offshoring Destination of the Year 2018. Available at: http://emerging-europe.com/in- brief/gsa-names-ukraine-uks-offshoring-destination-year/
The 2017 Global Outsourcing 100. IAOR. Available at: https://www.iaop.org/Content/19/165/4701
IT rynok Ukrainy. Asotsiatsiia IT v Ukraini. 2017. Available at: http://itukraine.org.ua/it-rynok.
InvestytsiinyiportalLvivskoioblasti.Availableat:https://www.invest-lvivregion.com/%D1%96%D1%82-% D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_ua_426cms.htm
Proshloe, nastoiashchee y tumannoe budushchee bolshoi chetverky audytorskykh kompanyi. 2016. Available at: http://big4.com.ua/news/future-of-big-four-audit-firms.html.
Deloitte operezhaet PwC v roly samoi bolshoi audytorskoi kompanyy v myre. 2016. Available at: http://big4.com.ua/big4/deloitte-over-pwc.html.
Baltes, PhD, Professor ORCID iD 0000-0002-7546-6978,
A.-G.-M. Dragoe, PhD ORCID iD0000-0002-9138-2678,

Завантажити

  • pdf 201_26-35
    File size: 446 kB Downloads: 1094