Формування людського капіталу у сфері охорони здоров’я: проблеми та напрями зменшення фіктивізації

Автори: О. Грішнова, ORCID ID 0000000241781662, доктор економічних наук, професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
О. Брінцева, ORCID ID 0000000324423000, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана”, Київ, Україна

Анотація: Досліджено динаміку процесів формування людського капіталу у сфері охорони здоров’я. Охарактеризовано тенде- нції, процеси та асиметрії в цій царині, які супроводжують поступову ринкову трансформацію національної системи охорони здоров’я і нерідко провокують формування непродуктивних форм людського капіталу та фіктивізаційні про- цеси. Запропоновано рекомендації щодо зниження фіктивізаційних процесів у сфері охорони здоров’я, які передбача- ють: розробку та впровадження системи моніторингу якості медичних послуг на основні даних системи eHealth; по- дальше впровадження цифрових технологій в національну систему охорони здоров’я і на цій на основі – підвищення доступності аналітичної інформації як для медичних працівників і науковців, так і для населення, поширення медичної грамотності й здорового способу життя.

Ключові слова: охорона здоров’я, реформування, людський капітал; фіктивізація в медичній сфері, цифрові технології

Received: 12/02/19

1st Revision: 21/03/19

Accepted: 19/04/19

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/203-2/2

References

Grishnova O. A., Brintseva O. G., 2015 Fictitious human capital: essence, characteristic features, factors of formation. Demography and Social Economy, 1 (23), pp. 90–101.
Brintseva O. G., 2016. Fictitious human capital: conceptual approaches and evaluation peculiarities. Bulletin of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, 4 (181), pp. 29-32. DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/181-4/5
Ministry of Health of Ukraine, 2017. The medical reform will take place in stages in 2017 [Electronic resource]. – Available at: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20170104_a.html
National strategy for reforming the health care system in Ukraine for the period 2015 – 2020 [Electronic resource]. – Available at: http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf
Statistical Yearbook of Ukraine for 2007, 2008. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 572 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2008, 2009. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 567 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2009, 2010. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 567 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2011, 2012. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 559 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2012, 2013. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 552 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2013, 2014. Edited by O.G. Osaulenko. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 534 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2016, 2017. Edited by I. E. Werner. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine, 611 p.
Statistical Yearbook of Ukraine for 2017. Edited by I. E. Werner. Kyiv, State Statistics Service of Ukraine. – 2018 – 541 pp.
Eurostat, 2017. Life expectancy at birth by sex, years [Electronic resource]. – Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00205&plugin=1
Methodology for measuring regional human development, approved by the Decision of the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine and the Collegium of the State Statistics Service of Ukraine # 123-m [Electronic resource] of 13.06.2012. – Available at: https://www.idss.org.ua/ukr_index/Metodika_en.pdf
Human development reports. Latest Human Development Index (HDI) Ranking, 2018. [Electronic recourse]. – Available at: http://hdr.undp.org/en/2018-update
Jacobs P., Rapoport J., 2004. The economics of health and medical care [Electronic resource]. – Available at: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=qx16aMMhl0YC&oi=fnd&pg=PA1&dq=+The+Economics+of+Health+and+Health+Care+&ots
=n8j7J5SXvR&sig=nnBCh-cJEjAQG1I2huq4EjRZsyY&redir_esc=y#v=onepage&q=The%20Economics%20of%20Health%20and%20Health% 20Care&f=false
The Legatum Prosperity Index, 2018. [Electronic resource]. – Available at: https://www.prosperity.com/rankings
World Bank. Human Capital Index and Components, 2018 [Electronic resource]. – Available at: https://www.worldbank.org/en/data/ interactive/2018/10/18/human-capital-index-and-components-2018
WorldEconomicForum.TheGlobalCompetitivenessReport,2018[Electronicresource]. –Availableat: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2018.pdf
Drummond M., Sculpher M., Claxton K., Stoddart G., 2015. Methods for the economic evaluation of health care programmes [Electronic resource]. – Available at: https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=yzZSCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=+ health+care&ots=_aQigB1rLN&sig=hLXkvQs-URW4qcJvS7i9gPQiVCc&redir_esc=y#v=onepage&q=health%20care&f=false
Folland S., Goodman A., Stano M., 2007. The Economics of Health and Health Care [Electronic resource]. – Available at: https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/48799796/The-Economics-of-Health-and-Healthcare-7th-Edition-Sherman-Folland- Allen-Goodman.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1547920189&Signature=luac2i7LgPdqHSC6%2FAOu% 2Bi3Umt8%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DThe_Economics_of_Health_and_Healthcare_7.pdf
Feldstein P., 2012. Health care economics [Electronic resource]. – Available at: http://testbank360.eu/sample/solution-manual- health-care-economics-7th-edition-feldstein.pdf

Завантажити