ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ АУДИТУ У ФІНАНСОВІ АУДИТИ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ

Автори: В. Невідомий, д-р юрид. наук, ORCID ID 0000-0003-4455-864X, Ю. Мироненко, ORCID ID 0000-0003-3877-1647,  К. Канонішена-Коваленко, канд. екон. наук ОRCID ID, 0000-0002-4564-6345, Я. Горобчук, ORCID ID 0000-0003-1180-6360, Рахункова палата України, Київ, Україна  

Анотація: Узагальнено досвід Рахункової палати з розробки, апробації та затвердження “Посібника з питань фінансового аудиту”, який містить детальні інструкції, аудиторські процедури та шаблони аудиторської документації, що застосо- вуються при проведенні фінансових аудитів, які відповідають вимогам міжнародних стандартів вищих органів аудиту (ISSAI). Досліджено досвід вищих органів аудиту країн Європи з оприлюднення таких посібників і визначено ризики надання вільного доступу до посібника, розробленого Рахунковою палатою України. Узагальнено результати шести фінансових аудитів, проведених Рахунковою палатою у 2019 році за новою методологією. Визначено, що якість фінансової та бюджетної звітності установ, підприємств та організацій державного сектору є невисокою, а ідентифіковані в ході проведення аудитів ризики шахрайства, недоліки внутрішнього контролю й облікової політики мають систем- ний характер. Сформовано пропозиції щодо створення належних умов для подальшого впровадження Рахунковою палатою якісних фінансових аудитів, які відповідають вимогам ISSAI.

Ключові слова: фінансовий аудит, Рахункова палата, міжнародні стандарти вищих органів аудиту (ISSAI), методологія фінансового аудиту, посібник із фінансового аудиту.

Received: 27/01/2020

1st Revision: 31/01/2020

Accepted: 7/02/2020

DOI:    https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/208-1/4

References

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2007). The Strategy of Modernization of The Accounting System in The Public Sector for 2007- 2015 (Resolution № 34, January 16). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/34-2007-%D0%BF.

The Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). The strategy of modernization of accounting and financial reporting in the public sector for the period up to 2025 (Order № 437-р, June 20). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2018-%D1%80.

The Accounting Chamber. Work plan of the Accounting Chamber. Retrieved from https://rp.gov.ua/Activity/Plan.

The Accounting Chamber (2019). Development Strategy of the Accounting Chamber for 2019–2024 (Decision № 18-1, July 29). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/About/Strategy/Strat2019-2024.pdf.

Kosova, T, Shevchenko, V. (2018). Supreme state financial control in the context of European integration. Foreign Trade: Economics, Finance, Law, 1, 121 – 129. Retrieved from http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/01(96)/12.pdf.

Obushna, N. (2019). Peculiarities of Institutionalization of the Accounting Chamber of Ukraine as the supreme audit institution. Public Administration and Local Government, 2 (41), 61 – 69. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2019/2019_02(41)/9.pdf.

Protsʹ, I. (2019). Policy of the Accounting Chamber of Ukraine as an integral part of the financial policy of the state. Comparative analytical law, 4, 266 – 269. Retrieved from http://pap.in.ua/4_2019/75.pdf.

Slobodyanyk, Yu. (2019). Implementation of international standards of state audit in the conditions of development of digital economy and society. Finance of Ukraine, 2, 111 – 123. Retrieved from https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd= 1&ved=2ahUKEwim8KDurcHmAhVFr4sKHbGhB0cQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fnbuv.gov.ua%2Fj-pdf%2FFu_2019_2_10.pdf&usg= AOvVaw1F-YVo-6UMJq_MF4ZEaePP.

Shevchuk, O. (2018) The Accounting Chamber of Ukraine: approximation to the requirements of international standards. Economics. Finances.   Management:   topical   issues   of   science   and   practice,   3,   61   –   75.   Retrieved   from   http://irbis-nbuv.gov.ua/ cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efmapnp% 5F2018%5F3%5F7%2Epdf.

Nevidomyi, V., Kanonishena-Kovalenko, K. (2019) New Quality of the Accounting Chamber of Ukraine: Development Strategy. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 3 (204), 40 – 50. Retrieved from http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ wp-content/uploads/2019/10/204-40-51.pdf.

International Framework of Professional Pronouncements. INTOSAI Standards: ISSAI 100 Fundamental Principles of Public Sector Auditing. Retrieved from https://www.issai.org/professional-pronouncements/?n=100-129.

Verkhovna Rada of Ukraine (2019) About the Accounting Chamber (Law № 576-VIII, July 02). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

INTOSAI IDI. Financial Audit ISSAI Implementation Handbook-Version 1. Retrieved from https://www.idi.no/en/idi-library/global- public-goods/issai-implementation-initiative/issai-implementation-handbooks/881-pdf-financial-audit-issai-implementation-handbook-version-1-english.

The Accounting Chamber (2015). Methodological recommendations for conducting the Financial Audit by The Accounting Chamber (Decision № 5-5, September 22). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr5-5150-15?lang=uk.

Court  of  Accounts  Republic  of  Moldova.  Manualul  auditului  financiar.  Retrieved  from  http://www.ccrm.md/storage/upload/legal/postari/218/6322fc6d0b5bf8f90d3ecbd9bf5a7e4a.pdf.

The State Supreme Audit Institution of the Republic of Albania. Auditimi financiar manuali. Retrieved from http://www.klsh.org.al/web/ financ_3352.pdf.

Romanian Court of Accounts. Manual de Audit Financiar şi Regularitatе. Retrieved from http://www.curteadeconturi.ro/ Regulamente/Manual%20audit%20financiar.pdf.

National Audit Office of Lithuania. Public Auditing Requirements. Retrieved from https://www.vkontrole.lt/page_en.aspx?id=225.

State Audit Office of Georgia. Financial Audit Methodology. Retrieved from https://sao.ge/files/auditi/Regularity-Audit-Manual.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of the financial audit of the State Fisheries Agency of Ukraine (Decision № 7- 4, March 26). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/7-4_2019/zvit_7-4_2019.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of a financial audit of the State Service of Ukraine on labor by 2018 (Decision № 14-5, June 25). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/14-5_2019/Zvit_14-5_2019.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of the financial audit of the National Television and Radio Broadcasting Council for 2018 (Decision № 14-6, June 25). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/14-6_2019/Zvit_14- 6_2019.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of the financial audit of the Ministry of Education and Science of Ukraine for 2018 (Decision № 14–7, June 25). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/14-7_2019/Zvit_14-7_2019.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of the financial audit of the project “Modernization of the system of social support for the population of Ukraine”, supported by the loan of the International Bank for Reconstruction and Development 2018 (Decision№ 36-2, December 3). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/36-2_2019/Zvit_36-2_2019.pdf.

The Accounting Chamber (2019). Report on the results of the financial audit of the State Financial Monitoring Service of Ukraine for 2018 (Decision № 36-4, December 3). Retrieved from https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2019/36-4_2019/Zvit_36-4_2019.pdf.

Budget  Committee  of  the  Verkhovna  Rada  of  Ukraine.  About  the  Accounting Chamber’s  Report  for  2018.  Retrieved  from http://budget.rada.gov.ua/news/Rah_Palata/Zvit_diyaln_RP/75849.html.

 

Завантажити