Інституційне середовище як детермінанта ефективності промислового розвитку України

Автори: Н. Гражевська, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0003-2549-8055,  А. Ходжаян, д-р екон. наук, проф., ORCID ID 0000-0002-3015-1016,  А. Заваженко, економіст, ORCID ID 0000-0002-3345-1671, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Досліджено основні чинники деіндустріалізації економіки України. Доведено, що всупереч світовим тенденціям роз- будови наукоємної неоіндустріальної економіки в нашій країні спостерігаються деструктивні процеси примітивізації господарського розвитку, пов’язані з випереджальним зростанням виробництва сировинної продукції з низьким рівнем технологічної переробки і доданої вартості. Визначено найбільш значущі чинники деіндустріалізації економіки України упродовж останніх десятиріч. Проаналізовано наслідки зазначених структурних зрушень, що відбуваються в національній промисловості України та не відповідають світовим тенденціям інноваційно орієнтованого промислового роз- витку. Висунено гіпотезу про те, що зазначені деструктивні процеси значною мірою зумовлені сформованим в Україні інституційним середовищем. Ідеться про складний і тривалий процес ринкового реформування національної економіки, що супроводжувався виникненням і закріпленням інституційних дисфункцій та аномалій, які розбалансовують інституційну систему й чинять негативний вплив на соціально-економічний розвиток країни.
За допомогою економіко-математичного моделювання проаналізовано вплив на показник обсягу реалізованої продукції переробної промисловості показників частки державних бюджетних витрат у ВВП, рівня тінізації економіки, рівня сприйняття корупції та підтверджено негативний вплив інституційного середовища на інноваційну модернізацію національного промислового сектору. Зазначено, що вирішення цієї проблеми потребує активізації промислової політики української держави в напрямі подолання інституційних аномалій, сформованих у період ринкового реформування національної економіки, а саме: зменшення надмірного втручання держави в діяльність промислових підприємств, сприяння детінізації промислового сектору, активної протидії корупції.
Ключові слова: деіндустріалізація; інституційне середовище; інституційні дисфункції; неоіндустріальна економіка; промислова політика.

Received: 14/05/2020
1st Revision: 20/05/2020
Accepted: 15/06/2020

DOI:  https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/210-3/1

References

 1. Procházka , Čermáková K., 2015, Influence of Selected Institutional Factors on the Economic Growth: Case Open Markets, Procedia Economics and Finance, V. 30, pp. 702-709.
 2. Kuder , 2015, Impact of Institutional Factors on Economic Growth in the United States in the Years 1979–2007, Oeconomia Copernicana, V. 6(1), pp. 137-159.
 3. Shabbir , Anwar M., Adil S., 2015, Corruption, Political Stability and Economic Growth, The Pakistan Development Review, V.55, pp. 689-702.
 4. Zhuravlyov V., 2016, Statistical modeling of transformations of the national economy in world globalization: institutional approach, Statistics of Ukraine, 3, pp. 11-17. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2016_3_4
 5. Vishnevsky P., 2016, National model of neo-industrial development of Ukraine: monograph. NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Kyiv, 518 p.
 6. Kinzersky V., 2017, Deindustrial paradox of economic transformations in Ukraine. Ukrainian Journal of Applied Economics, V. 2, pp.74-95.
 7. Kyzym O., 2011, Industrial policy and clustering of the economy of Ukraine: monograph. Kharkiv, Publishing house “Inzhek”, 304 p.
 8. Deyneko V., 2019, Institutional determinants of industrial policy: a cluster analysis of the world. Mind Journal , 7, pp. 2-16.
 9. Gaidai V., 2010, Theory of institutional changes D. North and problems of transition economies. Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: Economic, 38(1), pp. 50–55.
 10. Gritsenko A., 2008, Institutional architecture. and the dynamics of economic transformation. Kharkiv, Fort, 928 p.
 11. Polterovich M., 1999, Institutional traps and economic reforms. Economics and mathematical methods. V.35, 2, рр. 1–37.
 12. Tarasenko D. , Shibaeva K.I., 2010, Institutional traps and ways out of them in a mixed economy during the reforms. Scientific works of Donetsk National Technical University. Series: Economic, 38(1), pp. 169-175.
 13. North , 2000, Institutions, institutional change and the functioning of the economy Kyiv: Osnovy,198 p.
 14. Ortina V., 2013, Modernization of the real sector of the economy as a strategic direction of the state’s industrial policy. Investments: practice and experience, 12, pp. 40–43.
 15. Trade and Development Report URL: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2526
 16. Readiness for the Future of Production Report 2018 of The World Economic  URL: http://www3.weforum.org/docs/ FOP_Readiness_Report_2018.pdf
 17. Sustainable Development Goals – Ukraine 2019 // Monitoring Report. – State Statistics Service of Ukraine, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf
 18. Energy intensity  level  of  primary  The       World       Bank       Group       World       Development.         URL: https://data.worldbank.org/indicator/EG.EGY.PRIM.PP.KD?end=2015
 19. Institute for Statistics (UIS) UNESCO Sustainable Development Goals “Science,technology and innovation”. URL: http://uis.unesco.org/ apps/visualisations/research-and-development-spending
 20. Monetary and financial October 2019. National Bank of Ukraine. URL: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial
 21. Khodzhaian А.О., 2011, Macroeconomic conditions for sustainable development of the national Theoretical and applied issues of economics: a collection of scientific papers, 26, рр. 128-141.
 22. Budget of Ukraine ᐈ State Budget of Ukraine – Ministry of URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/.
 23. Transparency – CPI. – Overview. URL: https://www.transparency.org/research/cpi/overview
 24. Ministry  of   Economic   Development,   Trade   and  Agriculture   of   Ukraine   ->   Trends   in   the   shadow      URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki
 25. State Statistics Service of URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Завантажити

 • pdf 210-6-12
  File size: 362 kB Downloads: 361