Фінансова децентралізація як напрямок підвищення фінансової незалежності місцевих бюджетів

Автори: Ю. Петленко, канд. екон. наук, доц., ORCID iD 0000-0001-5984-5145; В. Міланченко, економіст, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Визначено основні тенденції та оцінки ефективності фінансової децентралізації в Україні. Проведено дослідження передумов і різних форм фінансової децентралізації як складової процесу управління, спрямованого на підвищення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування від центрального уряду. 

Здійснено оцінку ефективності фінансової децентралізації з метою визначення механізмів акумулювання фінансових ресурсів для забезпечення фінансової самостійності регіонів.

Ключові слова: ефективність, фінансова децентралізація, місцеві бюджети.

Recei ved: 13/07/ 2020
1st Revision: 03/08/2020
Accepted: 28/08/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/210-3/6

Список використаних джерел

1. Бьюкенен Дж. М. Сочинения. Конституция экономической политики. Расчётсогласия. Границы свободы / Дж. М. Бьюкенен . – Москва : Таурус Альфа, 1997. – 560 с.
2. Arrow K.J. Social Choice and Individual Values: monograph / K.J. Arrow. – New York : Wiley, 1951. – 99 р. URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/mon/m12-all.pdf
3. Mitnick B. M. Fiduciary Rationality and Public Policy: The Theory of Agency and Some Consequences / B. M. Mitnick. – New Orleans : The American Political Science Association, 1973. – 39 р.
4. Ross S. A. The economic theory of agency: The principal’s problem. The American Economic Review / S. A. Ross. – 1973. – Vol. 63, No 2. – Р. 134–139. URL: https://www.jstor.org/stable/1817064.
5. Braun J. Does Decentralization Serve the Poor? IMF-conference on fiscal decentralization / J. Braun, U. Grote. – Washington. 20-21 november 2000. – Washington, 2000. – 31 p.
6. Kaiser K. Decentralization Reforms. Analyzing the Distributional Impact of Reforms / K. Kaiser. – Washington, 2006. – P. 313–354. URL:
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/4900231120845825946/3622-06_Ch06.pdf.
7. Varnalii Z. Lessons from fiscal decentralization in Ukraine / Z. Varnalii, L. Demydenko, Y. Nakonechna, N. Miedviedkova // Globalization & Business, 2019. – No 7. – Р. 73–78.
8. Демиденко Л. М. Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії / Л. М. Демиденко, Ю. Л. Наконечна // Вісн. Київ. Нац. ун-ту iмені Тараса Шевченка. Економiка, 2015. – № 2(167). – С. 49–54.
9. Slukhai S. The Principle of Transparency in the Ukrainian Decentralisation Reform / S. Slukhai, L. Demydenko, Y. Nakonechna,
T. Borshchenko // Central European Public Administration Review, 2019. – Vol. 17, No 2. – Р. 141–166. DOI: https://doi.org/10.17573/cepar.2019.2.07
10. Petlenko Y. V. Tax system modernization: efficiency, equity, and simplicity. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України / Y.V. Petlenko // Мат.-ли Х міжнар. наук.-практ. конф., Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 24-25 жовт. 2013. – Київ, 2013. – С. 265–270.
11. Бондарук Т. Г. Переваги, позитивні наслідки та ризики бюджетної децентралізації / Т. Г. Бондарук, І. С. Бондарук, О. С. Бондарук // Наук. Вісн. Нац. академії статистики, обліку та аудиту. Економіка та управління, 2016. – № 3. – С. 38–47.
12. Бондарук Т. Г. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України / Т. Г. Бондарук, О.А. Вінницька // Наук. Вісн. Нац. академії статистики, обліку та аудиту. Економіка України, 2018. – № 7(680). – С. 59–75.
13. Боринець С. Я. Модернізація бюджетної системи України в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Сталий розвиток економіки : зб. наук. пр. / С. Я. Боринець, В. П. Чекановський. – 2017. – № 3. – С. 195–202.
14. Возняк Г. В. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації : дис. …
д-ра екон. наук : 08.00.08 / Возняк Г. В. – Київ, 2017. – 575 с.
15. Возняк Г. В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти / Г.В. Возняк // Проблеми економіки, 2015. – № 2. – С. 253-257. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_2_37.
16. Lyutyy I. Decentralization of Inter-Budget Relations: Theory, Practice, and International Experience / I. Lyutyy, L. Pidchosa, O. Pidchosa // Baltic Jour. of Economic Studies, 2019. – Vol. 5, No 4. – Р. 182–196. URL: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-182-196.
17. Kosikowski C. Finanse publiczne i prawo finansowe : pom. nauk. 2 wyd. / C. Kosikowski, E. Ruskowski. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2006. – 899 s.
18. Безверхнюк Т. М. Система ресурсного забезпечення регіонального управління: концептуальні засади розбудови і механізми
функціонування : автореф. дис. … д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Т. М. Безверхнюк. – Запоріжжя, 2009. – 36 с.
19. Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна
практика : монографія / В. П. Вишневський та ін. ; за заг. ред. Н. Ю. Рекової. – Краматорськ : ТОВ “Краматорська типографія”, 2016. – 252 с.
20. Маслов А.О., Гладковська А.Т. Сутність, типи, форми, можливості і загрози децентралізації / А.О. Маслов, А.Т. Гладковська // Ефективна економіка, 2019. – № 2. URL: http://economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2019.
21. Долженко І. І. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні / І. І. Долженко // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес, 2014. – Вип. 200(3). – С. 188–195.
22. Ruskowski E. Finanse lokalne po akcesji. 2 wyd. / E. Ruskowski, J. Salachna. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2007. – 41 s.
23. Форкун І. В. Фінансово-бюджетна децентралізація – європейський вибір України / І.В. Форкун, П.В. Футорний // Інноваційні рішення у сучасній науці, 2016. – № 8. URL: http://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/987.
24. Шпак Ю. В. Роль процесу децентралізації у зміцненні фінансового забезпечення сталого економічного розвитку об’єднаних територіальних громад / Ю.В. Шпак // Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017. – № 11. URL: http://dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1160.
25. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України, 2010. – № 50-51. – С. 572.
26. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України : Закон України від 15.04.2014 р. № 1210-VII // Відомості Верховної Ради України, 2014. № 26. – С. 893.
27. Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин : Закон України від 28.12.2014 р.
№ 79-VIII // Відомості Верховної Ради України, 2015. – № 12. – С. 76.
28. Виконання Державного, Зведеного та місцевих бюджетів // Звітність Державної казначейської служби України. URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.
29. Валовий внутрішній продукт // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvpf_kv2019u.htmF.

Завантажити