Оцінка конкурентоздатності компаній зі страхування життя в Україні

Автори: Н. Приказюк, д-р екон. наук, доц., ORCID iD 0000-0002-7813-8590; А. Ткаченко, асп., ORCID iD 000-0003-4471-5238, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Запропоновано методичний підхід до оцінки конкурентоздатності компаній зі страхування життя, в основу якого покладено комбінування методів ранжування та радара. Виявлено найбільш конкурентоздатні компанії зі страхування життя, що існують на сьогодні в Україні. Окреслено напрями вдосконалення традиційних стратегій розвитку компаній зі страхування життя, що дасть змогу посилити їхні конкурентні позиції на ринку.

Ключові слова: компанії зі страхування життя, конкурентоздатність, метод радара, накопичувальне страхування
життя, стратегії розвитку страховиків.

Recei ved: 12/06/2020
1st Revision: 10/07/2020
Accepted: 13/08/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/210-3/6

Список використаних джерел

1. Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2008. – 95 с.
2. Олійник В. М. Фінансова стійкість страхових компаній : монографія. – Суми : Університетська книга, 2015. – 287 с.
3. Левченко В. П. Ринок небанківських фінансових послуг в Україні: проблеми становлення та стратегія розвитку : автореф. дис…. д-ра екон. наук : 08.00.08 / В. П. Левченко // Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2018. – 35 с.
4. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна : монографія ; за мат-ми пр. наук. групи і наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. К. : Вид-во Ліра-К, 2020. – 404 с.
5. Ткаченко Н. В. Фінансова стійкість страхових компаній (методологія оцінки та механізми забезпечення) : афтореф. дис…. д-ра екон. наук : 08.00.08 / Н.В. Ткаченко // ДВНЗ “Укр. акад. банк. справи Нац. банку України”. – Суми, 2011. – 33 с.
6. Білоус Н. М. Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя / Н.М. Білоус, А.В. Пелешанко // Вісн. Нац. ун-ту водн. госп-ва та природокористування. Економічні науки, 2018. – Вип. 3. – С. 3–18.
7. Шитов В.Н. Комплексный подход к анализу конкурентоспособности предприятия / В.Н. Шитов, О.Ф. Цымбалист // Экономический анализ: теория и практик, 2014. – 13 (364). – С. 59–63
8. Головачев А.С. Экономика организаций (предприятия) : учеб. пособие / А. С. Головачев. – Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 688 с.
9. Підсумки діяльності страхових компаній // “Insurance TOP”, 2020. – №1(69). URL: https://forinsurer.com/files/file00673.pdf
10. Curcic N. Marketing concept in insurance companies / N. Curcic, Z. Simonovic, I. Piljan // Економика, 2019. DOI:10.5937/ekonomika
1903021C.
11. Prymostka O. Life insurance companies marketing strategy in the digital world / O. Prymostka // Insurance Markets and Companies, 2018. – Vol. 9. – p. 66–73. DOI: 10.21511/ins.09(1).2018.06.

Завантажити