Модели пенсионного обеспечения: зарубежная и отечественная практика

Автори: О. Чеберяко, д-р іст. наук, канд. екон. наук, проф., ORCID ID: 0000-0002-1563-9611, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна; В. Бикова, помічник аудитора, ORCID ID: 0000-0002-2401-8892, ПрАТ “КПМГ Аудит”, Київ, Україна

Анотація: Визначено сутність національної моделі пенсійного забезпечення та її структура відповідно до концепції Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Розглянуто особливості формування моделей пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах та Україні. На основі здійсненого дослідження обґрунтовано подальші вектори формування вітчизняної моделі пенсійного забезпечення, яка містить елементи як розподільчого, так і накопичувального пенсійного страхування в обов’язковій і добровільній формах.

Ключові слова: моделі пенсійного забезпечення, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
розподільча пенсійна система, накопичувальна пенсійна система, недержавне пенсійне забезпечення.

Recei ved: 14/09/ 2020
1st Revision: 28/ 09/2020
Accepted: 27/10/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/6

Список використаних джерел

1. Буряченко О. Є. Пенсійна система в Україні: історія становлення і теоретичні засади розвитку на сучасному етапі національного державотворення: дис. канд.. наук з держав. управління / О. Є. Буряченко. – Одеса, 2017. – 252 с.
2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. –
ст. 3103. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 – Назва з екрана.
3. Козак Г. І. Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України: дис. канд. економ. наук: 08.00.08 / Козак Галя Іванівна. – Тернопіль, 2018. – с. 225
4. Накопичувальне пенсійне страхування: досвід Польщі [Електронний ресурс] // Офіс з фінансового та економного аналізу у
Верховній Раді України. – Режим доступу: https://feao.org.ua/wpcontent/uploads/2015/11/polandpension.pdf.– Назва з екрана.
5. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації : колективна монографія / за ред. Е. М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с.
6. Петрушка О. В. Розподільчі та накопичувальні пенсійні системи: азіатський досвід та висновки для України / О. В. Петрушка,
І. П. Сидоров // Інфраструктура ринку. – 2019. – № 35. – С. 405-410. https://doi.org/10.32843/infrastruct35-64
7. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 9 липня 2003 року №1058-IV [Електронний ресурс]
// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №49–51. – ст. 376 (зі змінами та доповненнями0 / Верховна Рада України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15. – Назва з екрана.
8. Прокопенко В. Ю. Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика та зарубіжний досвід / В. Ю. Прокопенко, В. С. Міщенко // Вісн. ХНАУ. Серія: Економічні науки. – 2018. – № 4. – С. 418–427. DOI: 10.31359/2312-3427-2018-4-418
9. Чеберяко О. Солідарна система пенсійного забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку / О. Чеберяко, В. Бикова // Модернізація державних фінансів України в контексті європейського вибору : монографія / за наук. ред.. І. О. Лютого, В. Б. Тропініної. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 312 с.
10. Чеберяко О. Фінансова спроможність солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні / О. Чеберяко, В. Бикова // Формування ринкової економіки в Україні. – 2019. – № 41. – Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/economics/article/view/2866. – Назва з екрана.
11. Чеберяко О. В. Моделі пенсійного забезпечення та реформування системи пенсійного забезпечення в Україні / О. В. Че-
беряко, Г. М. Лозова // National economik development and modernization: expirience of Polandand prospects for Ukraine : Collective monographe / dited by A. Pavlik, K. Shaposhnykov. – Kielce, Poland, 2017. – Vollume 1. – С. 253–272.
12. Чернявська О. В. Класифікація національних моделей пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика
/ О. В. Чернявська, О. А. Горбунова // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 38-44.
13. Hassel Anke. The political economy of pension financialisation: public policy responses to the crisis / Anke Hassel, Marek Naczyk & Tobias Wi. // Journal of European Public Policy. – 2019. – Vol. 26. – Р. 483–500. https://doi.org/10.1080/13501763.2019.1575455
14. Auerbach Alan J. Welfare and generational equity in sustainable unfunded pension systems / Alan J. Auerbach, Ronald Lee // Journal of
Public Economics. – 2011. – Vol. 95 (1–2). – Р. 16–27. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.09.008
15. Bіsmarck versus Beveridge: A Comparison of Social Insurance Systems in Europe: Database for Institutional Comparisonsin Europe (DICE Database) [Electronic resource]. – 2008. The CES ifo Group. – Mode of access: https://www.cesifo-group.de/DocDL/dicereport408-db6.pdf.
16. Chung-Yang Yeh. Public–private pension mixes in East Asia: institutional diversity and policy implications for old-age security [Electronic resource] / Chung-Yang Yeh, Hyunwook Cheng, Shih-Jiunn Shi // Ageing & Society. – 2020. – Vol. 40.– Р. 604–625. – Mode of access: https: //doi.org/10.1017/S0144686X18001137
17. German Pension System [Electronic resource] // ed. Jürgen Fodor/ – 2018. – Mode of access: https://www.actuaries.org/IAA/Documents/CMTE_SSC/Meetings/Berlin_2018/Minutes/4_German_Pension_System.pdf.
18. OECD Private Pension. Outlook 2008, 2009 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/pensions/private-pensions/42169565.pdf
19. Pensionat a Glance 2019: OECD and G20 Indicators [Electronic resource]. – 2019. – Mode of access: https://doi.org/10.1787/b6d3dcfc-en.
20. Pensions Schemes: Policy Department A [Electronic resource] / Karel Lannoo, Mikkel Barslund, Ales Chmelar, Martenvon Werder //
Economic and Scientific Policy. – 2014. – Mode of access: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536281/
IPOL_STU(2014)536281_EN.pdf
21. Retirement Anxiety of Informal Workers: A View on the Chilean Pension System [Electronic resource]. – 2018. – Mode of access:
https://icpm.in1touch.org/document/5309/REQUIRED-Case-Study-Chile-Retirement-FINAL_.pdf.
22. The Swedishold-age pension system [Electronic resource] / Government Offices of Sweden. Ministry of Health and Social Affairs.
2016. – Mode of access: https://www.government.se/49aff8/contentassets/f48ac850ff0f4ed4be065ac3b0bcab15/the-swedish-old-age-pension-system_webb.pdf

Завантажити

  • pdf 212-43-51
    File size: 530 kB Downloads: 1044