Моделювання індексу людського розвитку у світі

Автори: А. Ставицький, д-р екон. наук, доц., ORCID ID: 0000-0002-5645-6758; В. Сачко, ORCID ID: 0000-0003-2737-5868, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Анотація: Розглянуто вплив людського розвитку на зміни й трансформації у сфері економіки та на загальний розвиток держави для країн Європейського Союзу та України у період з 1990-го до 2018-го року включно, а також засоби його моделювання за допомогою статистичних та економетричних методів. Аналіз чинників, що впливають на розвиток людського капіталу, дав змогу зробити висновок про пряму залежність зрушень в економіці й соціальній сферах та рівнем якості життя населення. Інноваційні університети, а саме University 4.0, також, у свою чергу, відіграють значну роль на формування нової сучасної економіки знань та розвиток держави загалом, впливаючи на суспільство через когнітивні технології. Для визначення результатів було розроблено моделі часових рядів та моделі множинної та панельної регресій на основі даних Індексу людського розвитку та інших соціально-економічних показників, що визначають фінансову стабільність держави та рівень її забезпеченості та добробуту. Отримані моделі було перевірено на адекватність, значущість коефіцієнтів, стабільність і можливість їх використання на практиці з метою визначення оптимальної з них. Після проведення необхідних тестів і підрахунку похибки RMSPE найкращою з усіх побудованих і проаналізованих моделей виявилася модель Холта-Вінтерса. Вона є універсальною та може бути застосована для подальшого прогнозування економічних, соціальних і демографічних показників інших регіонів світу з можливими коригуваннями основних параметрів і коефіцієнтів для отримання найбільш точних результатів і використання цієї моделі на практиці. Результатом дослідження став аналіз основних провідних напрямів реформування та відновлення української економіки та сфер освіти та охорони здоров’я для досягнення соціального прогресу країни та підвищення рівня її розвитку.

Ключові слова: економічний розвиток; людський капітал; моделі часових рядів; регресійний аналіз; прогнозування.

Recei ved: 13/08/ 2020
1st Revision: 29/ 08/2020
Accepted: 14/09/ 2020

DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/212-5/5

Список використаних джерел

1. Фишер С. Экономическая теория / С.Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М. : Юнити, 2002.
2. Human Development Reports of United Nation Development Programme [Electronic resource]. – Mode of access: http://hdr.undp.org/
en/2019-report/download
3. United Nations Sustainable Development [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.un.org/sustainabledevelopment/
4. Sen A. Development as Freedom / A. Sen. – Oxford : Oxford University Press, 1999. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-137-28787-8_94
5. Economic development [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Economic_development.html
6. Todaro M. Economic development / M. Todaro [Electronic resource] – Twelfth Edition. – Pearson, 2014. – Mode of access: https://mediasrv.aua.gr/eclass/modules/document/file.php/AOA215/Economic%20Development%20-%20Todaro%20and%20Smith.pdf
7. Шумпетер Й. Теорія економічного розвитку [Електронний ресурс] / Й. Шумпетер. – 1926. – Режим доступу: http://uaterra.in.ua/wpcontent/uploads/2017/11/SHumpeter-Teoryya-ekonomycheskogo-razvytyya.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9781315135564
8. Cooper R. Economics – Theory Through Applications [Electronic resource] / R. Cooper, A. John // Melbourne Business School. – 2012.
9. Ставицький А. В. Економічна безпека України: стратегія та механізми забезпечення / А. В. Ставицький. – Київ : АграрМедіа Груп, 2018. – 464 с.
10. Осецький В. Соціальні інновації в освіті – драйвери розвитку людського капіталу / В. Осецький, О. Кирильчук, Н. Савчук // Вісн. Київ. ун-ту. – 2020. – № 1(208). – С. 42–48. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2020/208-1/5
11. Van Den Berg H. Economic Growth and Development / H. Van Den Berg // World Scientific. – 2012. – 924 с. DOI: http://dx.doi.org/10.1142/8321
12. Райнерт Е. Як багаті країни забагатіли… і чому бідні країни лишаються бідними / Е. Райнерт. – К. : Темпора, 2014. – 444 с.
13. Kuznets S. Economic development, the family, and income distribution selected essays / S. Kuznets. – Cambridge : Cambridge University Press, 2002. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511523052
14. The Human Development Index, Economic and Social Research Council [Electronic resource]. – Mode of access: https://esrc.ukri.org/aboutus/
50-years-of-esrc/50-achievements/the-human-development-index/15. Smith S. Determinants of Human Development Index: A Cross-
Country Empirical Analysis [Electronic resource] / S. Smith // National Institute of Bank Management. – 2016. – Mode of access: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/73759/1/MPRA_paper_73759.pdf. DOI: https://doi.org/10.14445/23939125/IJEMS-V3I5P106
16. Горбунова О. Н. ИЧР: методологии расчета, показатели и индикаторы [Электронный ресурс] / О. Н. Горбунова, М. А. Гегамян. – 2014. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/ichr-metodologiirascheta-pokazateli-i-indikatory
17. Kenton W. What Is a Time Series? [Electronic resource] / W. Kenton. – 2019. – Режим доступу: https://www.investopedia.com/
terms/t/timeseries.asp
18. Five Statistical Methods For Forecasting Quantitative Time Series [Electronic resource]. – 2016. – Mode of access: https://www.bistasolutions.com/resources/blogs/5-statistical-methods-for-forecasting-quantitative-time-series/
19. Altland H. Regression Analysis: Statistical Modeling of a Response Variable / H. Altland // Technometrics. 2012. – № 41(4). – Р. 367–368. DOI: https://doi.org/10.1080/00401706.1999.10485936
20. Економетрика : підручник / О. І. Черняк, О. В. Комашко, А. В. Ставицький, О. В. Баженова ; за ред. О. І. Черняка. – К. : ВПЦ
“Київський університет”, 2009. – 359 с.
21. World Bank Open Data [Electronic resource]. – Mode of access: https://data.worldbank.org/
22. Hsiao C. Analysis of Panel Data [Electronic resource] / C. Hsiao. – Third Edition. – Cambridge : Cambridge University Press, 2015. – Mode of access: https://assets.cambridge.org/052181/8559/sample/0521818559ws.pdf. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139839327
23. Human Development Data [Electronic resource]. – Mode of access: http://hdr.undp.org/en/data#
24. COVID-19 and Human Development: Assessing the Crisis, Envisioning the Recovery (UNDP) [Electronic resource]. – Mode of access:
http://hdr.undp.org/en/hdp-covid
25. Youtie J. Building an innovation hub: A case study of the transformation of university roles in regional technological and economic
development / J. Youtie, P. Shapira // Research Policy. – 2008. – № 37(8). – Р. 1188–1204. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2008.04.012

Завантажити

  • pdf 212-33-43
    File size: 584 kB Downloads: 1404